Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/65

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


Veilængden, men ved denne Beregning synes man at have overseet, at den væsentlige Deel af de Udgifter, som Postvæsenet har at afholde, hidrører fra Lønninger til dets Personale og fra Indretning og Vedligeholdelse af de nødvendige Localer, hvorimod selve Befordringen af Brevene udgjør den mindste Deel af Udgifterne. Støttet paa denne Betragtningsmaade var det, at Englænderen Rowland Hill fremkom med det Forslag, at man skulde fastsætte Portoen til en eensartet og lav Taxt, saa at et Brev mellem hvilkesomhelst to Steder i England kostede lige meget. Dette Forslag kjæmpede han tappert for og vandt endelig Seier, saa at man i England i 1840 bestemte, at Portoen for et Brev af ikke over 12 Unzes Vægt skulde være 1 Pence uden Hensyn til Afstanden. Denne Reform har været af indgribende Betydning og har i høi Grad forøget Brevvexlingen, hvilket maa ansees for heldigt ikke alene i materiel men ogsaa i moralsk og intellectuel Henseende.

Englands Exempel blev snart efterfulgt af de andre europæiske Stater. — Her i Danmark indførtes det nye System i 1851, og det har her som andre Steder yttret sin Virkning ved en betydelig Stigning i de befordrede Breves Antal, medens paa den anden Side Indtægten af Postvæsenet, navnlig i de første Aar efter Reformen, har været betydeligt mindre saavel hos os som i andre Lande.

Som det fremgaaer af det Forestaaende, see vi Postvæsenets væsentlige Betydning deri, at det besørger Brevforsendelsen. Det maa dog ikke forglemmes, at det ligeledes paatager sig Befordringen af Varer og Passagerer; men den Rolle, som Postvæsenet i denne Henseende spiller, taber daglig mere og mere af sin Betydning. Under mindre udviklede Forhold maatte Postvæsenet nemlig selv sørge for Befordringsmidler, Vogne, Heste, Skibe, og det medtog da foruden Breve saavel Personer som Gods; men nu da Jernbaner og Dampskibe udgjøre det væsentlige Samfærdselsmiddel, er Befordringen af Gods og