Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/195

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

4. Om Vexelcourser.

Da Pengemellemværendet mellem de forskjellige Lande indbyrdes i Reglen bliver afgjort ved Hjælp afVexler, fordi disse, som vi alt have udviklet Pag. 114 og 122, ere beqvemmere til dette Øiemed end Mønter, har Vexelcoursen en stor Betydning for den med Udlandet handlende Kjøbmand. Dens Stigen og Dalen vil have umiddelbar Indflydelse paa hans Gevinst, og han maa beflitte sig paa at drage Nytte af de hyppige og uundgaaelige Fluctuationer i Courserne. Disse Fluctuationer ere vel under almindelige Forhold begrændsede ved den Omstændighed, at Enhver, der i Ildlandet skal betale en Gjæld eller incassere et Tilgodehavende, kun hertil vil benytte sig af Vexler, forudsat at dette betaler sig bedre end Forsendelsen af rede Penge eller ædle Metaller; men selv denne Grændse vil dog altid give Courserne et Spillerum af nogle faa Procent, hvilket paa større Summer kan udgjøre et betydeligt Beløb. Den Kjøbmand, der staaer i udstrakt Forbindelse med Udlandet, maa derfor have sin Opmærksomhed henvendt paa Vexelcoursernes Gang, ikke alene for den Plads's Vedkommende, med hvilken han staaer i directe Handelsforbindelse, men ogsaa for de øvrige siørre Vexelpladsers; thi ofte kan han f. Ex. finde sin Fordeel ved, istedetfor at trække sit Tilgodehavende directe paa den Plads, hvor hans Debitor boer, at lade denne remittere Beløbet til en anden større Plads, og da trække derpaa. Ved at sammenligne de paa de forskjellige Vexelpladser noterede Courser med hinanden, danner man sig en Mening om, hvorledes man billigst skal betale sin Gjæld til Udlandet eller fordeelagtigst incassere sit Tilgodehavende der. En saadan Sammenligning af Vexelcourserne kalder man Arbitrage og den dermed forbundne Beregning Arbitrage-Regning.

Et storartet Exempel paa Nytten af Arbitrage anfører den engelske Forfatter Kelly i sin »Cambist», hvilket vi