Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/46

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

skeer, som vigtige Factorer i alle hans Beregninger, som Redskaber, der ere ligesaa betydningsfulde for ham som Bogtrykkerpressen for Forfatteren. Ligesom denne ikke kan undvære hiin og hiin ikke denne, saaledes kunne Handel og Samfærdselsmidler heller ikke undvære hinanden. Hvor det ene mangler vil der ikke være meget af det andet, og jo mere Samfærdselsmidlerne udvikles og forbedres, vil Handelen tiltage og blomstre.

»Skovene i Thelemarken havde tidligere ikke synderlig anden Værd end som Brændsel, da Tømmeret ved at flyde ned ad Elven til Skien tildeels ødelagdes. Jernværkseierne maatte sende deres Varer ad slette Veie over Land, hvilket var forbunden med megen Ulempe og Bekostning. Men i Aarene fra 1854—61 byggede man med betydelig Bekostning en Række Sluser, hvorved Elven gjordes seilbar, og nu gaaer Tømmeret i store Flaader og de andre Varer i Pramme meget billigt og sikkert igjennem Sluserne. Et Mastetræ kostede tidligere 4 à 5 Rd. at føre til Skien, medens det nu kan sendes uskadt for 2 Mk. 6 Sk. Nu bygges der endog heelt oppe i Landet store Skibe for Bøndernes Regning af Tømmer af deres egne Skove. I de første 4 Aar efter Slusernes Aabning byggedes ikke mindre end 5 Brigger paa ca. 70 norske Læster hver.«

Samfærdselsmidlerne have til alle Tider været Culturens mægtigste Løftestang; men især i den sidste Menneskealder, hvor de Videnskaber ivrigst dyrkes, som umiddelbart kunne finde Anvendelse i praktiske Formaals Tjeneste, ere Midlerne til en let og hurtig Forbindelse mellem selv de fjerneste Egne i den Grad forøgede, at Fortidens dristigste Drømme ere langt overtrufne. Ingen opmærksom Tilskuer vil kunne være Vidne til denne Fremgang, der paatrykker vor Tid dens særegne Stempel, uden at gribes af Beundring over den menneskelige Aands Snille og Udholdenhed. Flytter Udholdenheden ikke, saaledes som det gamle Ordsprog siger, Bjerge, den veed