Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/148

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Regres til ham, bære al deraf opstaaende Skade.« Af denne g freragaaer det nemlig tilstrækkeligt, at det eneste Vilkaar, som vi med ubetinget Gyldigbed kunne tilføie Accepten er det, som gaaer ud paa, at vi ville betale Vexlen med et mindre Beløb end dens Paalydende, og at andre Betingelser, som vi muligviis kunde finde det hensigtsmæssigt at tilføie, ganske tabe deres Kraft, naar Præsentanten lader optage Protest. For Præsentantens Vedkommende vil Optagelse af Protest under saadanne Omstændigheder i Reglen være en Nødvendighed, da han ellers ifølge den nys anførte g »maa bære al deraf flydende Skade«. Indvilligede han f. Ex. i, at en Vexel, der var trukken betalbar 1 Maaned fra Dato, accepteredes betalbar om 2 Maaneder, og Acceptanten da gik fallit inden Forfaldstid, kunde Præsentanten ikke holde sig til de foregaaende Interessenter i Vexlen, og havde han kun som Fuldmægtig erholdt Vexlen til Incassation, da kunde hans Mandant holde sig til ham for den af den gjorte Indrømmelse opstaaede Skade.

Ved Vexler, hvis Forfaldstid regnes efter Acceptationen (Sigt-Vexler), maa Acceptationsdagen tilføies i Accepten (Accepteret den 12te Mai), da Acceptanten ellers, ifølge g 24, »er pligtig at betale, som om det var en a dato Vexel«. Ved at undlade at tilføie Datum, kan man altsaa let bringe sig i Forlegenhed, idet Vexlen derved bliver præsenteret til Betaling tidligere end af Os antaget, ikke at tale om, at man dog altid lider et Rentetab ved at skulle udbetale et Beløb tidligere, end man egentlig havde fornødent.

Ligeledes maa i Domicil Vexler (see Pg. 161) Navnet paa den, der skal udbetale Beløbet for Acceptanten, tilføies i Accepten (Accepteret betalbar hos Herr N. N).

Fremdeles er det nødvendigt, naar man accepterer pr. Intervention (see Pg. 159), at tilføie Accepten for