Almindelig Handelsvidenskab/Indledning

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P.G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn


Almindelig Handelsvidenskab.djvu Almindelig Handelsvidenskab.djvu/1 5

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Indledning.

Under Handelsvidenskaben indbefatter man i videste Forstand alle de theoretiske Kundskaber, som Kjøbmanden bør være i Besiddelse af. Nærværende Skrift bevæger sig imidlertid paa et mere begrændset Omraade og beskjæftiger sig kun med de Spørgsmaal, som henhøre under Handelsvidenskabens almindelige Deel. Her vil saaledes hverken blive behandlet Handelshistorie, Handelsgeographie, Handelsret, Comptoirvidenskab (derunder Bogholderi, Handelsregning og Correspondance) eller Varekundskab. Kun det Grundlag, som det er nødvendigt at tilegne sig, forinden man gaaer over til de nævnte specielle Fag, vil her blive fremstillet. Dette Grundlag er af lige Vigtighed for den vordende Forretningsmand, uanseet hvilken Virksomhed han end offrer sig til; det er en nødvendig Forudsætning for al videre theoretisk Uddannelse.