Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/255

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Ved Hjælp af en almindelig Formuesskat blev der indtil den 30te Juni 1817 inddraget 2 Mili. Rbd., og Resten 23 MUl., skulde før Slutningen af Aaret 1817 indløses med Speciesdalere ved en ny Bank, »Norges Bank«, som skulde have den dertil nødvendige Sum af 2Tf0- Mill. Spd. erstattet ved en særlig Formuesskat. Denne nye Bank, hvis Sæde er Trondhjem, grundlagdes med en Fond af 2 Mill. Spd. i Sølv, som tilveiebragtes ved tvungne Indskud. Den er en Privatbank, men bestyres efter de Bestemmelser, som ere givne af Storthinget og Kongen. Forretningen ledes af Directeurer, Repræsentanter og Administratorer, der ere udnævnte af Storthinget. Oprindelig var Banken berettiget til at udstede dobbelt saamange Sedler, som den havde Sølv i Behold, men det synes som Bankens Bestyrelse, idet den holdt sig strængt til denne Bestemmelse, har udsat at erklære Sedlerne realisable langt længere end nødvendigt, og i Stedet derfor bestandigt forøget Seddelmassen efterhaanden som Sølvbeholdningen tillog. Derved kom der for mange Sedler i Circulation og de faldt i Værdi, saa det endog ved forskjellige Leiligheder maatte tillades Banken at indløse Sedlerne med 100 Spd. i Sølv for 175 å 190 i Sedler. Efterhaanden blev Forholdet bedre, men først i 1842 fandt Indløsning Sted til Pari, hvilket Punkt man allerede første Gang havde naaet i 1818. Ved frivillige Indskud var Bankens Sølvbeholdning blevet forøget med £ Mill. Spd., og Bestemmelsen med Hensyn til Seddelmassen blev i 1842 forandret derhen, at Banken maa udstede 5 Spd. i Sedler for hver 2 Spd. som dens Grundfond beløber sig til (ca. 1\ Mill. Spd.), ligesom en tidligere Lov hjemler den Ret til, i et noget forskjelligt Forhold, at udstede Sedler for det Sølv, som tilhører den ifl. Lov af 13de Aug. 1818 med Banken forbundne Laanebank, saavelsom for Sølvbeholdningen i Reservefonden. Herefter kunde Banken i det Hele sætte i Circulation omtrent 9