Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/297

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Enhver Cascoforsikkring gives under den Forudsætning, at Skibet er sødygtigt, og tilbørlig udruset og bemandet; er dette ikke Tilfældet, da ere Assurandeurerne løste fra deres Forpligtelser.

Dersom Skibet er klinkbygget, maa dette forinden opgives for Assurandeurerne, da Policen ellers er ugyldig, og er Skibet af Fyr, og dette ikke er opgivet for Assurandeurerne, da betale de i Tilfælde af Forlis kun det Halve af den Sum, hvorfor Skibet er forsikkret. Gaaer et Skib, som er forsikkret for en vis Reise, i Ballast, bør det være anmeldt for Assurandeurerne, der ellers kun betale det Halve af den Sum, som, hvis Skibet havde havt Ladning inde, vilde være bleven henregnet til Gros Havari.

Det er en Betingelse i alle Cascopolicer her, at Skibet ikke maa lade ulæsket Kalk og af Jernbaneskinner og Støbejern kun % af Drægtigheden, dog kan, for de to sidstnævnte Varers Vedkommende, Tilladelse til at lade mere erholdes af Assurandeurerne mod Erlæggelse af en Tillægspræmie. Ligeledes er der gjort Undtagelser med Hensyn til visse Farvande, som paa visse Tider.af Aaret ei tør beseiles, f. Ex. Østersøen østligere end Bornholm fra 1ste Decbr. til 1ste April, det sorte og hvide Hav fra I te Octbr. til Iste April etc. Disse Indskrænkninger kunne dog ogsaa falde bort mod Betaling af en Tillægspræmie.

Den particulaire Skade som Skibet i haardt Veir lider paa sine R ed s kaber (Mast, Seil, Toug, Kjettinger etc.) erstatte Assurandeurerne ikke. For particulair Skade, som i haardt Veir lides paa Skroget, give de kun halv Erstatning, medmindre den hidrører fra Støden.

Disse Bestemmelser er ganske vist ugunstige for den, der tager Forsikkring. De findes dog i de fleste Assurancelove, og der er heller ikke nogen Tvivl om, at Assurandeuren nødvendigviis, ved saadanne Undtagelser, maa søge at sikkre sig mod Krav, som udelukkende