Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/308

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Gjenstande, hvorpaa der er optaget ældre Respondentia- eller Bodmerilaan, kunne vel forsikkres for det Beløb, med hvilke Forsikkringsværdien overstiger Laanet, men ikke for deres øvrige Værdi uden mod saadan Fare, som. Respondentiahaveren eller Bodmeristen ikke har overtaget. I modsat Tilfælde vilde nemlig Eieren af de forbodmede Gjenstande være bedre stillet, om de forgik, end om de kom lykkelig frem. — Dersom saadant ældre Laan ikke anmeldes for Assurandeuren ved Forsikkringscontractens Afslutning, er Contracten uforbindende for ham. Ligesaa ophører Forsikkringens Gyldighed, naar der paa forsikkrede Gjenstande optages Respodentia- eller Bodmerilaan efter Forsikkringscontractens Indgaaelse, dersom Laanet ikke er grundet paa Nødstilfælde, som ere indtraadte, efter at Assurandeurens Fare begyndte.

Ved Havaripenge forstaaes det Pengebidrag, som Eierne af de ved et Gros Havari frelste Gjenstande skulle erlægge til den, hvis Gods er blevet opoffret, og for hvilke Eierne ikke hæfte personlig, saaledes altsaa, at den, hvis Gods er opoffret, ikke erholder noget Bidrag af Eierne af det reddede Gods, dersom dette ved en senere Ulykke forgaaer. »Forsikkres Havaripenge,« siger Conv., »paatager Assurandeuren sig ikkun at erstatte det Tab, som maatte opstaae derved, at de Gjenstande, for hvis Skyld Havaripengene ere anvendte, ved senere indtræffende Ulykkestilfælde enten aldeles forgaae eller fortabes, eller i den Grad forringes i deres Værdi, at de ikke ere istand til at dække Havaripengenes Beløb.«

7. Om Forsikkring af Præmien og Reassurance.

Ved Assurance af Skib og Ladning kan det assurerede Beløb forhøies med Præmien og Præmien af PræmieBeløbet, saaledes altsaa, at Erstatningssummen i