Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/30

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

vist noget af dens Betydning; dog vil den for mange Landes Vedkommende vedblive at være langt vigtigere end den udenlandske Handel, og i alle Tilfælde er den i sig selv vigtig nok til at fortjene Opmærksomhed. Det Land, der har en stor Udstrækning og mange forskelligartede Frembringelser, behøver ikke i samme Grad som det lille Land med faa og eensartede Frembringelser at tilbytte sig Fremmedes Producter. For førstnævnte Lands Vedkommende vil altsaa den indenlandske Handel have en forholdsviis større Betydning end for Sidstnævntes. Under alle Omstændigheder vil den indenlandske Handels størst mulige Udvikling være til det Heles Gavn. Dette erkjendes nu mere og mere, og de mange kunstige Baand, hvormed denne Virksomhed i Tidernes Løb har været betynget, ryddes efterhaanden afveien. Til disse hørte blandt andet Kjøbstadsprivilegierne, Laugsvæsenet, Lovene mod Forprang og den saakaldte Consumtionsafgift, der var et Slags Told, der maatte erlægges, naar visse Varer førtes fra Landet ind i Byerne. Ogsaa det Lidet, der gjordes for at forbedre Veiene og andre Forbindelsesmidler, skadede i høi Grad den indenlandske Handel. Det saae næsten ud, som det var om at gjøre at holde Producterne tilbage paa de Steder, hvor de fandtes, istedetfor at gjøre alt for at fremkalde Udvexlingen, saa at de Steder, der havde Overflod, med størst mulig Lethed kunde forsyne dem, der lede Mangel. Man trak skarpe Grændser mellem Land og By til stor Skade for begge. Landboen maatte ofte undvære hvad han ønskede, og til andre Tider finde sig i at gjøre en lang og besværlig Reise for at forsyne sig maaskee med Ubetydeligheder. Derved fordyredes Varerne i en utrolig Grad, Evnen til at forbruge blev mindre, og Omsætningen som Følge heraf mere indskrænket. Saaledes har det været i de fleste Lande og saaledes ogsaa hos os. Men i den sidste Menneskealder ere betydelige Fremskridt