Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/136

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Portugal, Italien) benyttes Uso-Vexler. En Lso er forskjellig paa de forskjellige Steder, 1 å 2 Maaneder.

4) Titkjendegivelse af, at det udstedte Uocument er en Vexel, bør, saaledes som den ovenfor anførte g I udtrykkelig forlanger, findes i Yexlen. Det skal derhos, ifølge g 15 i enhver Vexel, hvoraf flere Exemplarer ere udstedte, udtrykkeligt anføres, om det er en Prima, Secunda osv.; og dersom dette er forsømt, gjælder ethvert Exemplar imod Udstederen som en særskilt Vexel »dog med Regres til den, der beviislig maatte være skyldig i Misbrug. »

5) Oplysning om hvem Vexlen skal betales til, bør dernæst findes i Vexlen. Ifølge g 5 kan Trassenten udstede Vexlen til sin egen eller til Andres Ordre, og efter g6 kan en Vexel lyde paa al udbetales til Ihændehaveren; vi skulle nu omtale disse forskjellige Maader hver for sig.

Dersom Vexlen skal udstedes til en Andens Ordre, maa denne altsaa være nævnet ved Navn. Han kan enten være den sammePerson, som afkjøber Trassenten, Vexlen, eller en af denne opgiven Person. Dette sidste finder undertiden Sted, naar den, som for en Andens Regning indkjøber en Vexel, ikke ønsker at indtræde i Vexelforholdet, hvilket han altsaa undgaaer ved ikke at faae sit Navn paa Vexlen, men derimod lade den udstede til sin Committents Ordre (see Formular Nr. 3). Denne Fremgangsmaade kan dog under almindelige Forhold ikke lade sig anvende, da der derved røbes en Mistillid til Vexlen, som den, der har besørget den kjøbt, neppe kan være bekjendt.

At udstede Vexler til Ihændehaver benyttes ikke, da man derved udsætter sig for, at en uretmæssig Besidder lettere kan benytte sig af samme, og man altsaa er saa meget mere udsat for Tab, hvis en saadan Vexel forkom. Forsendelsen med Posten af Vexler lydende paa