Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/270

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Liggedagene regnes almindeligviis fra Dagen efter, at Skipperen for Aflader eller Modtager har anmeldt, at han er færdig til Ladning eller Losning. Det er altsaa i Skipperens Interesse at gjøre denne Anmeldelse saa hurtigt som muligt. Dersom Liggedagene ere ansatte under eet for Ladning og Losning, bør Skipperen efter endt Indladning bevirke, at Certepartiet erholder en Paategning om, hvormange Dage Indladningen har medtaget, for dermed at kunne documentere sig overfor Ladningens Modtager.

6. Skipperen skal sørge for Ladningens forsvarlige Indladning, Stuvning og Conservation. Naar undtages Trælast og Brænde, hvoraf en Trediedeel betragtes som Dækslast, tør han ikke uden Afladerens Tilladelse tage Noget af Ladningen paa Dækket. Saafremt Godset ved Indladningen beskadiges, enten ved Skipperens eller Skibsfolkenes Ligegyldighed eller af Mangel paa forsvarlige Kraner eller Tallier, er Skipperen ansvarlig derfor. Han bør drage Omsorg for, at Lugerne ere tilbørligt skalkede og bedækkede med Presenninger, saa at Søvand ei kan trænge ind til Ladningen, og forsyne Skibet indvendigt med Maatter, naar Ladningen modtages løst i Skibet. Maatterne leveres af Befragteren, men skal der anvendes Brædder, for at conservere Ladningen i Bunden af Skibet, da maa Skipperen selv sørge for disses Tilveiebringelse. Stuvningen af Ladningen skeer paa Skipperens An- og Tilsvar, ja selv hvor han benytter eedsvorne Stuvere, vil han kunne drages til Ansvar, naar de begaae en saa aabenbar Feil, at Skipperen, dersom han havde viist den tilbørlige Agtpaagivenhed, vilde have kunnet afværge den.

7. Skipperen skal efter tilendebragt Indladning benytte den første gode Vind og tør kun i Nødstilfælde afvige fra den almindelige lige Vei til Bestemmelsesstedet. Opsættes Afseilingen