Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/281

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


samtidigt, ikke udlevere Varerne til nogen af dem, men i det Sted lade dem oplægge paa et sikkret Sted, og overlade det til Domstolene at afgjøre, hvo der er berettiget til at modtage Varerne. Dersom derimod forskjellige Personer efter hinanden præsentere Connossementet som Modtagere af samme Vareparti, da kan Skipperen udlevere det til den, der melder sig først.

Tolvte Capitel.

Om Havari og Bodmeri.

1. Almindelige Bemærkninger om Haveri.

Ved Havari forstaaer man efter almindelig Sprogbrug den Skade, som ved ulykkelig Hændelse paa Søen tilstøder Skib eller Ladning. Denne Opfattelse af Ordet stemmer imidlertid næppe med dets oprindelige Betydning; thi det engelske Ord average, hvoraf det udentvivl er en forandret Form, betyder egentligt Gjennemsnitsberegning. Hvorledes dette Ord nu i Tidernes Løb, saavel i England som udenfor, er blevet eensbetydende med Søskade, synes ikke vanskeligt at forstaae. Alle Udgifter paa en Søreise, saavel de, som Reisens sædvanlige Gang medførte, som og saadanne, der opstod som Følge af et Uheld, bleve nemlig i ældre Tider fordeelte over Skib og Ladning, idet man, forinden Delingen fandt Sted, udfandt hvormeget der i Gjennemsnit kunde falde paa disse Tings samlede Værdi.

De Udgifter, som hidrørte fra Reisens sædvanlige Gang, saasom Lodspenge, Havnepenge, Fyrpenge o. s. v., kaldte man ordinairt Havari, hvorimod de Bekostninger og