Side:Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.pdf/17

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

17

af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som ikke har det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i kapitel II i Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel, i følgende tilfælde:

1) Hvis de programbærende signaler sendes til satellitten fra en uplinkstation her i riget.

Rettigheder efter §§ 2, 64 og 65-73 kan da gøres gældende over for den, som driver stationen.

2) Hvis der ikke benyttes en uplinkstation i en EØS-medlemsstat, og et radio- eller fjern synsforetagende, der har sit hovedsæde her i riget, har foranlediget indførelsen i sendekæden. Rettigheder efter §§ 2, 64 og 65-73 kan da gøres gældende over for foretagendet.

Lovens anvendelse i forhold til andre lande m.v.

§ 88. Under forudsætning af gensidighed kan ved kgl. anordning anvendelsen af lovens bestemmelser udvides i forhold til andre lande.
Stk. 2. Endvidere kan loven ved kgl. anordning gøres anvendelig på værker, som først er udgivet af mellemfolkelige organisationer, samt på ikke-udgivne værker, som sådanne organisationer har ret til at udgive.

Kapitel 9
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 89. Anordningen træder i kraft den 1. juli 2006.
Stk. 2. Samtidig ophæves anordning nr. 525 af 14. juni 2000 om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.
Stk. 3. Følgende forskrifter, der er udstedt i henhold til loven, gælder også for Grønland:

4) Bekendtgørelse nr. 876 af 28. november 1997 om arkivers, bibliotekers og museers adgang til at fremstille eksemplarer af litterære og kunstneriske værker m.v. Dog foretages følgende ændringer:
1) Anordning nr. 964 af 12. december 1995 om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande m.v.
2) Bekendtgørelse nr. 274 af 18. april 1996 om beregning af følgeretsvederlag ved erhvervsmæssigt videresalg af kunstværker. Dog foretages følgende ændringer:
1. I § 1 udgår »ekskl. moms«.
2. § 3, stk. 1, nr. 2, affattes således:
»værker af brugskunst og kunsthåndværk, med mindre de er fremstillet i flere identiske eksemplarer, samt«.
3. I § 7, stk. 1 udgår », men ekskl. moms«.
4. I § 8 udgår »(ekskl. moms).«.
5. I § 10 ændres »straf« til »foranstaltning«.
3) Bekendtgørelse nr. 763 af 2. oktober 1997 om dækning af omkostninger ved den i ophavsretslovens § 52 nævnte forligsmands virksomhed.
1. § 1, nr. 1, affattes således:
»Statslige og kommunale arkiver samt Grønlands Hjemmestyres arkiver.«
2. § 1, nr. 3,' affattes således:
»Statslige museer samt museer, der er oprettet eller godkendt i henhold til landstingsforordning om museumsvæsnet.«
3. § 5 udgår.

§ 90. Anordningen gælder også for værker og frembringelser m.v., som er frembragt før anordningens ikrafttræden.
Stk. 2. Anordningen gælder ikke for udnyttelseshandlinger, der er afsluttet, eller rettigheder, der er erhvervet før lovens ikrafttræden. Eksemplarer af værker eller frembringelser m.v. kan fortsat spredes til almenheden og vises offentligt, hvis de lovligt er fremstillet på et tidspunkt, da en sådan spredning eller visning var tilladt. Bestemmelserne i § 19, stk. 2 og 3, skal dog altid finde anvendelse på udlejning og udlån, som foretages efter lovens ikrafttræden.
Stk. 3. Hvis beskyttelsestiden for et værk eller en frembringelse m.v. ved anvendelse af de nye bestemmelser bliver kortere, end den ville have været efter de hidtil gældende bestemmelser, anvendes de hidtil gældende bestemmelser. Bestemmelsen i § 63, stk. 4, skal dog altid finde anvendelse.

§ 91. Bestemmelserne i §§ 54, 55, 56 og 58 finder ikke anvendelse på aftaler, der er indgået før den 1. juli 2000.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 65, stk. 3, finder også anvendelse på aftaler, der er indgået før den 1. juli 2000.