Side:Breve fra Helvede, udgivne af M. Rowel.djvu/117

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

103

Plads i Samfundet for at underholde Skandalen, en Ting af yderste Vigtighed i Helvede. Jeg mener, ikke alene ved at give deres gamle Skandalhistorier tilbedste, saaledes som nylig er viist, men ved uophørlig at foranledige nye Skandaler, af den forskjelligste, mere eller mindre opsigtvækkende Art. Hvo mindes ikke Historien om Mars og Venus i Vulkans Net? Den Historie foregaaer her, saa at sige, hver eneste Dag. Men Skammen, som disse Kvinder ikke agtede i Verden, den er nu bleven deres uafladelige Pine. Thi Ærbarhed og Respektabilitet ere nu blevne Formaalet for alle deres frugtesløse Bestræbelser. Frugtesløse; thi de ere et værgeløst Bytte for Prostitutionen under dens talløse, ubestemmelige Skikkelser.

Jeg har ikke isinde at moralisere — i Helvede vilde det kun passe overmaade slet —; men jeg kan dog ikke Andet end gjøre Dig opmærksom paa den væsentlige Forskjel, der er imellem disse to Slags Skjøger. Den falder ingenlunde ud til Fordeel for dem, der i Verden undgik Skjøgenavnet og den dertil knyttede Vanære. Hine Andre gjorde for det Meste Nøden og Elendigheden til det, de vare; de bleve Offre for en haard og grusom Nødvendighed. Disse derimod fulgte kun deres Lyst, en mere eller mindre skjændig Lyst. I deres Kaar var der i Almindelighed Intet, som drev dem i Retning af Fornedrelse og Fald; tværtimod opfordrede Alt dem til at holde sig selv i Ære. Det er ogsaa den naturlige Grund til, at Skjøgerne uden Navn