Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/286

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


266 Ellevte Kapitel.

Men dens Forskrifter gik unægtelig jævnlig til for- underlige Enkeltheder, som f. Ejc. naar den fastslog, hvor mange Drenge Haandværksmestrene maatte have^^), naar den nøje vilde ordne Forholdet mellem Mestrene og deres Svende og Drenge , og iblandt andet bød, at disse skulde indfinde sig til rette Maaltid og Sovetid, for at Mestrene kunde have deres Døre lukkede Kl. 9 Aften om Vinteren og Kl. 10 om Sommeren. Ogsaa er det et ejendommeligt Vidnesbyrd om det Tilsyn, den vilde have Lavene satte under, at ikke blot Magistraten! vedkommende By skulde udnævne disses Oldermænd, men at ogsaa dens Samtykke behøvedes for, at Mestrene kunde holde nogen Sammenkomst, og at den skulde have Ret til at lade et eller flere af sine Med- lemmer overvære slige Sammenkomster. Den skulde ligeledes have en Nøgle til den Kiste, i hvilken Lavs^ bøderne samledes*^).

Regeringens Indgriben i Lavenes Virksomhed naaede i et enkelt Tilfælde et saadant Omfang, at den ligefrem ordnede Produktion og Afsætning. De Lavsartikler, som Kristian V 1687 gav Bryggerne i Kjøbenhavn, fast- satte nemlig en saakaldet Omgangsbrygning, hvorefter samtlige Bryggere paa en Maade kom til at danne en fælles Entreprise; de maatte kun brygge efter en be- stemt Omgang og et vist Kvantum , der altid bestemtes paa Bryggerkompagniets Kontor ifølge de indløbne Be- stillingers Omfang. At ingen kunde blive optaget i Bryg- gerkompagniet uden kongelig Tilladelse, er en Selvfølge. Naturligvis havde Tanken om ved Omgangsbrygningen stadig at sikre Kjøbenhavn det nødvendige 01 stor Del i denne Ordning; men man mærker ved Siden deraf ty- delig Regeringens Yndlingsgrundsætning, at den ene ikke maatte tjene synderlig mere end den anden. En lig- nende Ordning fandt ogsaa Sted med Hensyn til Ølbrygningen i den holstenske By Oldeslohe *®). Men for Kjøbenhavns Vedkommende blev den heldigvis hævet igjen efter tre Aars Forløb*^), og først en Del Aar