Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/509

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Andet Kapitel. 17

  • ^) Ved Kristian V*8 Kroning var det Biskoppen af Stavanger

(Meiborg anf. St. S. 15).

^*) Meddelelser fra det norske Rigsarchiv (Christiania 1870) S. 28 ff.

88) Se Toldforordningeme og Toldrulleme af 1672, 1683, 1686 og 1691.

®*) Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I, 36.

^^) Kongelige Breve af 1. og 4. September 1661, samt Re- skript af 14. December 1670.

•8) Forordning af 28. Decbr. 1716.

  • 0 Allerede Anordningerne af 16. Novbr. 1619 og 15. Aug.

1655 havde paabudt at sende Løsgængere fra Norge til Kjøben- havn for at arbejde der i Jæm. Se med Hensyn til Finmarken Forordning af 8. April 1715 § 9.

8^) Dette var Tilfældet med den norske Generalfiskals Forret* ninger, der bleve lagte under den for begge Riger fælles General- prokurør og for en Del under dennes Overledelse skulde røgtes af Generalfiskalen i Danmark. (Reskript af 12. August 1670, som ogsaa viser, at en Del andre Bestillinger i Norge ophævedes som overflødige.)

«») Aubert anf. St. S. 284.

^°) Holberg: Danmarks og Norges gejstlige og verds- lige Stat, 2. Udg. (Kjbhvn. 1749) S. 613.

^0 Qeharch. Aarsb. Il, 245 § 5. Instrux af 29. Aug. 1682.

'^) Om Statholderembedet se i det hele Instrux for Stat- holderen i Norge af 18. Novbr. 1661 (Geharoh. Aarsb. II, 167), for det norske Kancelli af 6. Oktbr. 1670 (smstds. S. 207) og for Yicestatholderen af 9. Maj 1682 (smstds. S. 238).

'8) Saaledes var det i det mindste Tilfældet efter 1700; se Gaspari anf. St. I, 33.

^*) Nye danske Magazin III, 149.

'**) Dette hindrede selvfølgelig ikke, at Frederik IV kunde oprette en Landmilits i Danmark, der ikke havde noget tilsvarende i den kongelige Del af Hertugdømmerne.

'«) Geharch. Aarsb. II, 176.

") Geharch. Aarsb. II, 203.


II