Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/510

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


18 Henyisninger.


Tredje Kapitel.

^) Domstole af ganske speciel Natur omtaler jeg ikke. In- gtruxeme for Hof- og Borgretten af 19. November 1681 findes i Geharch. Aarsb. 2det £ind 235 og 236.

2) Keskr. af 6. Marts 1720.

•) Ved enkelte Byer kunde der komme særlige Hverv til, som naar det blev paalagt Stiftamtmanden i Bergen at have et Øje med de tyske Kjøbmænd her, de saakaldte Kontorske. Han skulde vogte paa, at de ikke svigtede deres Pligt med Hensyn til Forsyningen af den Del af Nordlandene, som det tilkom dem at forsyne, at de i det hele holdt sig de kongelige Love og For- ordninger efterrettelige, og i det mindste 2 Gange om Aaret skulde han tilligemed Magistraten undersøge deres Yæg^ og Maal (Instrux af 19. Januar 1697 i Instructionsbog Nr. 1).

^) Se om disse forelgellige Træk Geharch. Aarsb. 2det Bind: Instruxeme for Stiftamtmændene i Danmark af 1. Juli 1682 og 5. Juli 1690, for Stiftamtmanden i Kristiansand Stift af 24. No- vember 1691, for Amtmændene i Norge af 7. Februar 1685 og i Danmark af 8. Marts 1690, samt Beskript af 10. Marts 1688 og Besolution til Rentekammeret ved Sag af 23. Septbr* 1681 (utrykt).

») Instrux af 9. April 1687 i Geharch Aarsb. II, 272 ff. Jvfr* Forordn, af 6. Juni 1691.

  • ) Ogsaa i den kongelige Del af Holsten har der paa denne

Tid været en Fiskal (Beskript af 13. Februar 1666 i Cronhelm: Corpus constitutionum regio — Holsaticarum I, 207).

^) Se om disse Træk Langebek anf. St. S. 41 (Forordning af 30. Decbr. 1660), Instruxer for Generalprokurøren af 16. Febr. 1661 og af 6. Juli 1686, Instrux for Fiskalen i Norge af 31. Marts 1663, for Generalfiskalen smstds. af 21. Januar 1664, og for Gene- ralfiskalen i Danmark af 5. Decbr. 1682. (Geharch. Aarsb. 2det Bind S. 165, 270, 169, 170, 246.)

®) Se de store Relationer af 12. Oktober 1692 og 26. Juni 1693 i Konseljprotokollen for 1690 til 1695.

®) Se om disse Træk Konseljprotokollen for 1690 — 1695 under Dato 26. Marts 1692, September 1692, 31te December 1691, 20. Febr. 1693.

^®) Hovedstedet om dem er §§ 7 og 8 i Instruxen for Kam- merkollegiet af 1680 (Meddelelser fra Rentekammer ar ch. for 1871. S. 151) og for Landkommissærerne af 8. Marts 1690 (Geharch. Aarsb. 2det Bind).

") Øernes Indtægter vare allerede 1655 blevne bortforpagtede til ham for 1000 Rdlr. aarlig (Rentekammerprotokol 25. Juli 1713)«