Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/514

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


22 HenyiBninger.

^*) Rasmussen Søkilde anf. St. S. 70.

^^) Debes: Færøernes Beskrivelse S. 259, jvfr. 260.

^^) Jon Sigurdsson: Omlslands statsretlige Forhold S. 60 og 76.

^^) Om disse Forhold henvises til J. F. Hansen: Staats- beschreibung des Herzogthums Slesvig, Flensbnrg 1770; Falck: Handbuch des 8chleswig-holst.Privatrecht8 2det og 3dje Bind (Altona 1881 og 1836), samt Stemann: G-e- chichte des oeffentlichen undPrivatrechts des Herzog- thums Schleswig 1—2 Theil (Kopenhagen 1866).

^^) Om de forskiellige Maader, paa hvilke de delegerede Bor- gere bleve udvalgte i Slesvig og Holsten, se Falck anf. St. II, 299 ff.

^^) £t Hovedsted til at se, hvorledes Borgmester og B.aad bleve valgte i Slesvig og Holsten er Reskript af 19. Sept. 1710 i Cronhelm: Gorpus constitutionum regio — Holsaticarum I, (Altona 1749) 8. 636.

") Se f. Ex. Kristian V's Journal for 1697, 3. April, 13, 20 og 24. Juli (utrykt).

") Kristian V fastsatte ved Forordn, af 23. Februar 1689, at der kun maatte være 4 Forstandere i Krempe- og Wilster- marsk, de saakaldte Hauptleute. (Jvfr. Forordn, af 15. Februar 1692 om Valget af dem.) (Cronhelm anf. St. U, S. 37.)


Fjerde Kapitel.

^) Langebek: Udkast til Souverænitets Historien anf. St. S. 16 og t<.

^) Se om Indkaldelse af Jordebøger o. s. v. Reskript af 13. December 1660; Hubertz anf. St. II, 152 ff.; Kjøbenhavns Diplomatarium 1, 727 (jvfr. II, 806), Thurah: Beskrivelse af Bornholm (Kjbhvn. 1766) S. 258; Vedel Simonsen: Ru- gaards Historie (Kjbhvn. 1843—44) II, 2, 101.

^) Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I: Instruxen for Landkommissionen af 17. Januar 1661, S. 56, og Aschehoug: Norges Folkemængde 1664—1666 iChr. G. A. Lange: Norsk Tidsskrift n, 305.

  • ) Jvfr. herom V. Falbe-Hansen og W. Scharling: Dan-

marks Statistik IV, 184 f.

^) Jvfr. om Matrikelarbejdet 1681—1688 E. Philipsen: Ole