Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/515

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Fjerde Kapitel. 23

Hømers Liv og Virksomhed i Nordisk Universitets- tidsskrift V, 8dje Hefte, 27 ff. (1859).

«) (Norsk) historisk Tidsskrift 1. Kække IV, 607. Det znaa være den, som Broch: Kongeriget Norge (Kris tiania 1876) S. 83 nævner som den gamle Matrikel, der blev paabudt 1666.

') Rentekammerprotokol 7. Januar 1716 og 12. April 1717.

^) I den ovenfor S. 80 omtalte Betænkning af Statskollegiet af 12. Jan. 1661 ser man dette Kollegium netop foreslaa et saa- dant Lovrevisionsarbejde. Der staar følgende: ,,Som en ordentlig og vel funderet Bettergangsproces og Form til Justitsens Værk vel at beskikke særdeles fornødent gjøres, da kunde, af Eders Kongelige Majestæt visse Kommissarier af alle Provinser her i Danmark forordnes og nævnes, hvilke samme Rettergangsproces til videre Revision og Eders Kongelige Majestæts naadigste Ap- probation saaledes kunde befales at opsætte, at en Vished og gavnlig Uniformitet der udi over det hele Rige kunde haves. Og kunde bemældte Kommissarier, om dette E. Kgl. M. saaledes be- hager, tillige foretage dette Riges forrige Love, Recessen og andre Forordninger, derudi observere og korrigere, hvis de eragte, sig ej at skikke og overenskomme med nærværende E. Kgl. M. Arveregering, og bedst tjene til en almindelig og god Observans over det hele Land^. (Aubert har i sit Skrift om de norske Retskilder o. s. v. S. 313 med Hensyn til den første Tanke om Lovrevisionen henvist til den korte Angivelse derom, som findes i Statskollegiets Protokol ved tolvte Januar 1661. Det Aktstykke, jeg her har anført, og som indeholder selve Statskollegiets Betænk- ning, har Arkivassistent »V. A. Secher fundet i Gehejmearkivet, og det meddeles her for første Gang).

^) Om Lovrevisionsarbejderne under Frederik III og Kri- stian V se Fr. Krieger: Privatrettens almindelige Del (Kjbhvn. 1849—60) S. 74 ff., L. M. B. Aubert: De norske Retskilder o. s. v., og V. A. Secher: Kong Kristian V's danske Lov (Kjbhvn. 1883).


Femte Kapitel.

^) Langebek: Udkast til Souverænitets Historien anf. St. paa flere Steder (f. Ex. S. 16 i Indbydelsesskriftet til Sorø Akademis Examen for 1884).