Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/552

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


60 Henvisninger.

^^) Et ypperligt Exempel paa den Slags MagistratsattcEter for en omrejsende Operatør staar hos Hiibertz anf. St. II, 174 AF. (Aar 1696).

") Statskollegiets Protokol 23. Septbr. 1672.

•*) Account of Denmark o. s. v. cap. XV.

»«) Hubertz Hl, S. 7—8.

"^) Den Fremstilling, her er givet af Sundhedsvæsenets Ord- ning, er væsentlig bygget paa V. Ingerslev: Danmarks Læ- ger og Lægevæsen indtil Aaret 1800 (Kjbhvn. 1873) samt paa P. L. Panum: Bidrag til Kundskab om vort medi- cinske Fakultets Historie o. s. v. (Kjbhvn. 1880.)


Femtende Kapitel.

  • ) Meiborg: Billeder af Livet ved Christian V's

Hof. S. 13.

^) Ogsaa kan henvises til et Skrift af den yngre Hans Van- dal: Underretning om den calvinske Lærdoms Urig- tighed. (Kjbhvn. 1690.) •

8) Thottske Manuskriptsamling Nr. 1390. Qvart Nr. 3.

  • ) Jvfr. herom Chr. H. Brasch: Det polske Kongevalg

1674. (Kjbhvn. 1882.)

  • ) Se om disse Træk Brasch s Skrift, om Vemmetofte III,

241-50 og 366.

^) Helveg anf. St. I, 438 paastaar, men uden at anføre no- gen Kilde, at saalænge Grriffenfeldt var ved Roret, kom ikke faa fremmede Eeligionsbekj endere, særlig Katholiker til Danmark.

') Fremmedartiklerne kunne læses i Pontoppidans Anna- les ecclesiæ Danicæ III, 416 ff.

  • ) L. M. B. Aubert: Forhandlinger om Kristian V's

Danske og Norske Lov i Theol. Tidsskr. for den evang.- luth. Kirke i Norge. Ny Række IV, S. 674-76.

8'j Statskollegiets Protokol 25. Jan. 1676.

®) Instrux af 31. Decbr. 1705 for Kronprinsens Hofmester I. G. V. Holsten og af 18. November 1712 for den sammes Over- hofmester Fr. V. Walter (Instruktionsbog Nr. 2). Formodent- lig er det denne officielle Opfattelse, der ogsaa har faaet sit Udtryk i en Dom, som en Byfoged i Ebeltoft 1703 fældede over en Mand, der havde indført kvækerske Skrifter i Landet. Dom-