Side:Danmarks Riges Historie - vol 1.djvu/844

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
816 Jydske Lov gives 1241.

Kreds af kyndige Mænd, der er bleven nedsat af Tinget for at udtale sig om, hvad der er Ret i det givne Tilfælde. Stundom høres ogsaa et jeg, men aldrig uden ved Henvisninger til noget foregaaende eller følgende (»som jeg har før om mælt«); her synes Ordføreren for denne Kreds at tale, den Mand, hvem man har givet Lovens endelige Redaktion til Hverv; thi en Lovmand eller Lovsigemand, som vi træffe i andre nordiske Lande, synes i alt Fald paa disse Tider ikke at forekomme i Danmark.

Saaledes ere disse Retsoptegnelser væsentlig en Gengivelse af et retskyndigt Nævns Udsagn om, hvad der er gældende Ret. En lovkyndig, maaske en af dem, der forestod Landstinget, har derpaa søgt at sammenarbejde alle Udtalelserne, eller ogsaa har et udvalgt Nævn faaet det Hverv at sammenfatte den Ret, som gjaldt paa et eller andet af Rettens Omraader, og det saaledes tilvejebragte er bleven opskrevet. Derfor kom disse Retssamlinger til i enkelte Afsnit at fremtræde som ret gennemførte Love, medens ældre og yngre Ret i andre Afsnit er blandet sammen eller Opmærksomheden synes kun at være rettet paa en Række Enkelttilfælde.

I Modsætning til disse Lovkilder fremtræder Jydske Lov som den kongegivne Lov. I dens ypperlige Indledning, der straks nærmere skal omtales, findes til Slutning disse Ord: »Vide skulle alle de, som se denne Bog, at Valdemar Konge, Søn af den anden Valdemar, der var Sankt Knuds Søn, den Time, han havde været Konge i 39 Vintre . . lod skrive denne Bog og gav denne Lov i Vordingborg, der her staar skrevet paa Danske med hans Sønners Raad, der ved vare, Kong Erik, Hertug Abel, Kristoffer, og Uffe, der da var Ærkebiskop i Lund [hvorpaa de andre Bisper nævnes], og dertil med alle bedste Mænds Raad, der i hans Rige vare«. Saaledes have de kyndigste Mænd medvirket ved Lovens Udarbejdelse — og vi vide af Biskop Gunners »Levned«, at han har været særlig virksom — og derefter har Kong Valdemar givet Loven. Jyllands Befolkning har ved en forudgaaet Bemyndigelse eller ved efterfulgt Godkendelse og ved, at dets egne Mænd deltog i Lovens Affattelse, billiget og vedtaget Loven.

Jydske Lov ser videre ud over Retslivets mange Omraader end de andre Love, idet den medtager Dele af den offentlige Ret; den viser sig ogsaa som den yngre Ret, der har forladt flere ældre Institutter, som endnu findes omhandlede i Lovene fra det østlige Danmark. Man kan iagttage, at Forfatterne ved flere Bestemmelser have benyttet Skaanske Lov som Forbillede for at finde den tætte