Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/320

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst
300

publicere, kundgjøre, gjøre offentlig bekjendt.

pure, blot, bar, ubetinget.

Q.

qua, som, i Egenskab af.

Quai, en, Kai, steensat Bolværk eller Dige langs med en Flod eller Havn.

Qvalification, en, Forhold med Hensyn til Besiddelsen af de i en eller anden Retning nødvendige Egenskaber, disse Egenskaber selv, Duelighed; qvalificere sig, være duelig til, egne sig til, passe til; Qvalitet, en, Beskaffenhed, Egenskab, Godhed; qvalitativ, som har Hensyn til Qvaliteten.

Qvantitet, en, Mængde, Antal, Størrelse; qvantitativ, som har Hensyn til Qvantiteten; Qvantum, et, Beløb, Mængde, Størrelse, Maal, Tal, Andeel.

Quarantaine, en, eensbet. med Contumats s. d.

Qvartal, et, Fjerdingaar; qvartaliter, fjerdingaarsviis, hvert Fjerdingaar.

quasi, som synes at være uden at være, f. Ex. min Quasi-Fætter, en Quasi-Contract.

que faire?, hvad skal man gjøre?

Querel, en, Klage.

quiescere, lade bero ved, være rolig.

Quinquennium, et, Tidsrum af fem Aar; Quinquenelle, en femaarig Manefrist, et Anstandsbrev paa fem Aar.

Quintessents, en, det bedste Uddrag af Noget.

qvittere, gjøre fri for, fritage, frikjende for, give en skriftlig Tilstaaelse eller Beviis (Qvittering, Qvittance) for Penges Betaling, for Modtagelse af Noget.

Quota, en, en forholdsmæssig Deel, den Een tilkommende Andeel, Lod eller Bidrag.

quotere, ansætte til Priis, notere Friis.

R.

Rabat, en, Afdrag, Afslag, Afkortning paa en Vares bestemte Priis; rabatere, afkorte, aftrække, slaae af paa.

Rabulist, en, Lovtrækker.

radere, udskrabe (Skrift).

radical, fra Grunden af, gjennemgribende f. Ex. en radical Forandring.

Raffinade, en, renset, forfinet Sukker (i Reglen den bedste Sort Melis [hvidt Sukker]); raffinere, rense, forfine (navnlig om Olie og Sukker).

Ragione, en, Handelsselskab, Firma, s. d.

raillere, gjøre sig lystig over, spotte.

Rama-Skrig, et ynkeligt, høit Skrig.

ramponeret, ødelagt.

Raison, en, Fornuft, Erkjendelse, Indsigt, Grund, Aarsag ; raisonnabel, fornuftig, billig, anstændig; raisonnere, slutte, dømme, betragte forstandigen; Raisonnement, et, Bedømmelse, Dom, forstandig Betragtning; raisonnerende Priiscourant, en Priisliste, som, i en egen Rubrik, ved hver Artikel indeholder Bemærkninger til Bedømmelse af Prisernes fremtidige Gang.

Ratification, en, Samtykke, Bekræftelse, Stadfæstelse; ratificere, bifalde, samtykke i, bekræfte.

Ration, en, det for een Dag bestemte Qvantum Mad, som uddeles til Skibsmandskabet. „Sættes paa Ration" siges naar Capitainen af Mangel paa Proviant maa formindske det oprindelig bestemte Qvantum Mad.

Ravage, en, Forstyrrelse.

Realisation, en, Iværksættelse, Udførelse, Salg, Gjøren i Penge; realisere, udføre, sælge, gjøre i Penge; realisabel, som kan realiseres.

Realitet, en, Virkelighed, væsentlig Beskaffenhed eller Egenskab.

reassumere, foretage igjen, optage paany.

reassurere, lade Andre paatage sig den Risico, som man som Assurandeur selv har overtaget.

Recambio eller Ricambio, Tilbage-Vexel; Recambio-Regning, Regning over de med en Vexels Protestation forbundne Omkostninger, tillagt den protesterede Vexels Beløb.