Indeks:Dansk Handelsbrevbog.djvu

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Dansk Handelsbrevbog.djvu

Titel Dansk Handelsbrevbog
Forfatter Haldur Grüner


År 1859


Indscannede filer Scannet af Google, kopieret til og OCR-tolket af Internet Archive


Sider

- Smudstitel Titelside - 005 006 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

Udgør del 5 af Encyclopædi for Handlende (8 dele, 1854-1866).

INDHOLD.

      Side.
Fortale. F1
Første Afsnit. Circulairer 1—11
No. 1. Tvende Kjøbmænd etablere en en-gros Forretning 1
2. Tvende Kjøbmænd etablere en Commissions- og Speditions-Forretning 2
3. En Kjøbmand etablerer en Colonialforretning, og giver en Medarbeider Procura 2
4. En Kjøbmand trækker sig tilbage, og overdrager Forretningen til sin Handelsbetjent 3
5. En Handelsbetjent overtager Forretningen efter sin Principal 3
6. Et Firma melder, at en af dets Associer er udtraadt 4
7. Et Firma melder, at have optaget en af dets Commiser som Associe 5
8. Et Firma melder, at have overdraget en Branche af dets Forninger til den ene Associe 5
9. En Kjøbmand melder, at have overtaget en Branche af det Firmas Forretninger, hvori han hidtil var Associe 5
10. En Fader melder, at have optaget sin Søn som Associe 6
11. En Enke melder sin Mands Død, samt at Forretningen vil blive fortsat ved Procurist 6
12. En Agent melder, at det Huus, for hvilket han hidtil arbeidede, har standset, og at han har overtaget Agenturen for et andet Firma 7
13. Circulaire fra en Vexelleer og Banquier 8
14. Circulaire fra et Steentrykkeri 8
15. Circulaire fra en Skomager 9
16. Circulaire fra en Hattemager 9


No. 17. Circulaire fra en Meubelhandler 10
18. Circulaire fra en Colonialhandler en-detail 11
Andet Afsnit. Anbefalings-, Introductions- og Accreditiv-Breve, samt Breve indeholdende Tilbud af forskjellig Slags 11—23
No. 1. Et Huus melder sin Reisendes forestaaende Ankomst 11
2. En ældre Kjøbmand anbefaler en yngre til en af sine Venner 12
3. Introductions-Brev for en Commis, der reiser i sin Principals Forretning 12
4. Et Lignende som No. 3 13
5. Et Huus anbefaler sin Chefs Søn til sine Londonner Venner 13
6. Et Huus anbefaler en Videnskabsmand til sine Venner 14
7. Introductions- og Anbefalingsbrev for en Commis, der søger

Emploi

14
8. Et Lignende som No. 7 15
9. En Kjøbmand sender Priiscourant og anbefaler en især billig Vare 16
10. En Kjøbmand melder sine Venner, at han forventer en Ladning Salt, hvoraf han gjør Tilbud 16
11. En Manufacturhandler henleder Opmærksomheden paa et Parti nye Varer 17
12. Brev fra en Commis, der søger Ansættelse 17
13. Svar paa Foranstaaende 18
14. Svar paa Foranstaaende 19
15. En Commis søger Ansættelse efter et Avertissement i Bladene 20
16. Svar paa Foranstaaende 20
17. Svar paa Foranstaaende 21
18. En Kjøbmand tilbyder Plads for en Commis, der har averteret

om en Plads

21
19. Svar paa Foranstaaende 21
20. Svar paa Foranstaaende 22
21. Accreditiv-Brev til et udenlandsk Huus 22
22. Brev henhørende til Foranstaaende 22
Tredie Afsnit. Brevvexling i Anledning af Aarsskiftet og Conto-Couranters Indsendelse, samt om Betalings-Udeblivelse 23—34
No. 1. Almindelig Form for et Brev, som ledsages af Conto-Courant 23
2. Svar paa Foranstaaende 24
3. Et Lignende som No. 1 24
4. Svar. — En Feil i den sendte Conto-Courant 25
5. Et Brev, som ledsages af en Blanket, der udfyldt retourneres Afsenderen og tjener til Beviis for Mellemværende 25
6. Den i foregaaende Brev omtalte Blanket 26


No. 7. Conto-Courant indsendes — Gjæld affordres. — Utilfredshed med den lange Henstand 26
8. Svar paa foranstaaende Brev, hvis Indhold var uberettiget 27
9. Conto-Courant indsendes. — Et længst forfaldent Beløb affordres paa den lempeligste Maade 27
10. Svar paa Foranstaaende. — Undskyldning for Forsømmelsen 28
11. En Conto-Courant indsendes 28
12. Svar. — Indvendinger gjøres i Anledning af formeentlige Feil 29
13. Svar. — Forklaring af de formodede Feiltagelser 30
14. Et formeentlig forfaldent Beløb affordres 31
15. Svar. — Beløbet var ei forfaldent til Betaling 31
16. Gjentagen, indtrængende Opfordring til at betale 31
17. Svar. — Undskyldning og Løfte om hurtig Betaling 32
18. Anmodning om at erholde Henstand med Betaling 33
19. Svar. — Sagen overgives til et andet Huus 33
20. Et andet Svar paa No. 18. - Vil ikke indrømme Henstand 34
Fjerde Afsnit. Brevvexling imellem en Kjøbmand i Provindserne og hans Forbindelser i Kjøbenhavn 34—55
No. 1. Ordre paa Sukker 34
2. Svar. — Ordren er udført 35
3. Indsendelse af Rimesser og Ordre paa grove Varer 35
4. Svar paa Foranstaaende 36
5. Advis om Ordrens Udførelse og Varernes Afsendelse 37
6. Anerkjendelse af en Conto-Courant. — Advis om Tratter. — Ordre til Salg af et Parti Korn 38
7. Indsendelse af Vexler til Discontering 39
8. Svar paa Foranstaaende 39
9. Anerkjendelse af med Posten modtagne Contanter 40
10. Salg af den i Nr. 6 opgivne Hvede og videre Besvarelse 40
11. Slutseddel paa ommeldte Hvede med dertil hørende Usancer 41
12. Beretning om Kjøbenhavns Kornmarked 46
13. Telegraph-Depeche 47
14. Svar paa No. 10. — Befragtning af Skib 47
15. Certepartie, henhørende til No. 14 48
16. Svar. — Udleveringsseddel er givet paa Hveden 49
17. Udleveringsseddel paa Hvede 50
18. Underretning om Hvedens Afskibning 50
19. Qvittering paa Udleveringssedlen 50
20. Connossement paa Hveden 51
21. Forhandlingsregning indsendes 52
22. Forhandlingsregning paa Hvede 52
23. Svar. — Advis om Tratter. — Consignation af Byg 53
24. Svar. — Assurance-Besørgelse 53


No. 25. Ankomst af ovennævnte Consignation. — Endeel solgt 54
26. Salg af Resten af Ladningen 55
27. Forhandlingsregning over Byg 55
Femte Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Hør og Hamp fra Riga 56—69
No. 1. Ordre gives paa Hør og Hamp 56
2. Svar. — Vil ikke trassere paa Committenten 57
3. Markedsberetning fra Riga 57
4. Forespørgsel angaaende et Huus's Soliditet 59
5. Svar paa No. 2. Committenten vil ikke accreditere i Hamborg 60
6. Svar paa Forespørgsel angaaende Soliditet 61
7. Den ønskede Betalingsmaade indrømmes 62
8. Committenten opgiver et Limitum 62
9. Ordre er udført under Limitum. — Man vil sende et Parti Hør

i Consignation

63
10. Ordre med Hensyn til de ordinerede Varers Afskibning 64
11. Advis om Varernes Afsendelse og Tratterne imod samme, samt Indsendelse af Connossement og Factura. — Forandret Bestemmelse med Hensyn til Consignationen 65
12. Factura over Hør og Hamp 66
13. Indsendelse af Vexler til Discontering og Indkjøb af anden

Valuta

67
14. Discontering af Rigsmønt Vexler og Indkjøb af Banco derimod 67
15. Indsendelse af Rimesser for tredie Mands Regning 68
16. Factura'ens Rigtighed anerkjendes. — Tratterne ere accepterede 69
Sjette Afsnit. Brevvexling angaaende en Ladning Kul fra Newcastle 69—74
No. 1. Meddelelser om Kul og Fragter fra Newcastle 69
2. Ordre paa en Ladning Kul 70
3. Ordren er udført. — Skib befragtet 71
4. Credit aabnes hos et Londoner Huus 72
5. Underretning om at Credit er aabnet i London 72
6. Kullene ere afladede. -- Factura og Connossement indsendes 73
7. Factura over ovennævnte Kul 74
Syvende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Jern fra Birmingham 75—90
No. 1. Ordren sendes. — Lykønskning i Anledning af det nye Etablissement 75
2. Specification over det ordinerede Jern 76
3. Underretning til Spediteuren 77


No. 3. Spediteuren ønsker Varerne tilbageholdte indtil Skibsleilighed haves 77
4. Taksigelse Tor den Indsendte Ordre, der snart ventes udført 78
5. Svar paa No. 3 vedrørende Speditionen 78
6. Underretning til Spediteuren om at Jernet er parat til Afsendelse 79
7. Anmodning fra Spediteuren om Varernes hurtige Afsendelse 79
8. Advis om Varernes Afsendelse per Jernbane 80
9. Advis til Afsenderen om Varernes Afskibning 80
10. Nota over Omkostninger 81
11. Advis til Adressaten om Varernes Afskibning 81
12. Underretning om at Ordren er udført. — Indsendelse af Connossement og Factura. — Trassering for Beløbet 82
13. Factura over forannævnte Jern 83
14. Vexlernes Indsendelse til Accept 86
15. Trassaterne melde, at de ei ville acceptere Vexlerne i disses nuværende Form 86
16. Præsentanten underretter Trassenterne om at Accept er nægtet 87
17. Trassenterne angive Grunden for den i Vexlerne indførte Clausel; trække andre Vexler 88
18. Vexler indsendes til Accept og Discontering. — Rimesse ønskes 89
19. Underretning om at Vexlerne ere accepterede 89
Ottende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ladning Salt fra St. Ybes 90—96
No. 1. Rhederen underretter sin Skibsfører om, at han skal hente en Ladning Salt i St. Ybes 90
2. Ordre indsendes. — Meddelelse om at Skibet er underveis. — Rembours paa Hamborg 91
3. Credit aabnes. — Ordre til Assurance Besørgelse af Saltet 92
4. Saltet er afladet. — Factura indsendes. — Beløbet trasseres paa Hamborg 92
5. Factura over Salt 93
6. Skipperen melder sin Rheder, at han er færdig til Afseiling 93
7. Advis til Trassaterne om de ifølge foranstaaende Brev trukne Vexler 94
8. Assurance-Nota over Saltet 95
9. Underretning om at Vexlerne ere accepterede samt Assurancen tegnet 95
Niende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Thee og Indigo fra London 96—106
Nr. 1. Limiteret Ordre udsendes 96
2. Svar. — Ordren formodes tildeels at kunne udføres billigere. — Beretning meddeles 97


No. 3. Beretning over Colonialvarer fra London 98
4. Telegraph-Depeche. — Forhøielse af Limitum 99
5. Stadfæstelse af Depechen 100
6. Telegraph-Depeche. — Prisen er endnu for lav 100
7. Telegraph-Depeche. — Ordre til at kjøbe 101
8. Underretning om at Theen er indkjøbt. — Indigoen kan næppe kjøbes til Limitum 101
9. Underretning om Resten af Ordrens Udførelse. — Stadfæstelse af Depecherne 101
10. Svar paa No. 2 og 8. — Ordre til Afskibning 102
11. Connossements og Facturas Indsendelse. — Bemærkninger angaaende det oprindelige Limitum 103
12. Factura over Indigo og Thee 104
13. Svar paa No. 9 og 11. — Indsendelse af Remisser mod Factura-Beløbet 105
Tiende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Java-Caffe fra Amsterdam 106—123
No. 1. Svar paa et tidligere Brev. — Underretning om Colonialmarkedets Tilstand, og Opfordring til at kjøbe 106
2. Markedsberetning fra Amsterdam 107
3. Ordre paa Caffe. — Limitum. — Rembours Hamborg 112
4. Credit aabnes. Ordre til Assurancebesørgelse 112
5. Telegraph-Depeche 113
6. Telegraph-Depeche. Svar paa No. 5 113
7. Telegraph-Depeche. Svar paa No. 6 113
8. Svar paa Nr. 3. — Bekræftelse af Depecherne. — Ordren er udført 114
9. Ordrens Udførelse maa grunde sig paa en Misforstaaelse, da Limitum er overskredet 115
10. Oplysning med Hensyn til Indholdet af en Telegraph-Depeche. — Man kan ikke anerkjende at Limitum er overskredet. — Tilbyder imidlertid at tage Caffen á meta 116
11. Man gaaer ind paa Forslaget om at tage Caffen á meta; mener ikke at have foranlediget Feiltagelsen 117
12. Telegraph-Depeche 117
13. Telegraph-Depeche 118
14. Anerkjendelse af No. 16 og Stadfæstelse af foranstaaende Depeche. — Formodning om at Caffen kan sælges endnu bedre i Kjøbenhavn 118
15. Besvarelse af No. 14. — Markedet flaut. — Ordre til Caffens Afskibning 119


No. 16. Indsendelse af Connossement og Factura. — Beløbet trasseret paa Hamborg. — Markedet flaut 119
17. Factura over Caffe fra Amsterdam 120
18. Advis om Tratterne for Committentens Regning. — Indsendelse af Connossement til Assurancebesørgelse 121
19. Uenighed om Tratterne. — Man betragter Caffen fremdeles som en a meta-Forretning 125
20. Man protesterer, med Henhold til det sidste Brev, imod at have nogen Andeel i Caffen 123
Ellevte Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Frugt fra Malaga 124—131
No. 1. Paa Grund af en Concurrents Fallit anbefaler man sig til Ordrers Udførelse og sender Beretning om Markedet 124
2. Beretning om Sydfrugter fra Malaga 124
3. Ordre paa Frugt. — Afskibningsordre. — Domicil Hamborg 127
4. Ordren er udført. — Connossement og Factura indsendes. — Beløbet trækkes, Domicil Hamborg 128
5. Indsendelse af Rimesse. — Advis om domicilerede Vexler 129
6. Factura over Sydfrugter fra Malaga 130
7. Svar paa No. 4. — Anerkjendelse af Factura 131
Tolvte Afsnit. Brevvexling angaaende en svømmende oversøisk Ladning 131—137
No. 1. Tilbud af en Ladning Caffe, som er underveis fra Rio Janeiro og bestemt til Cowes for Ordre 131
2. Telegraph-Depeche 132
3. Bekræftelse af foranstaaende Depeche. — Rembours Hamborg 133
4. Telegraph-Depeche 135
5. Stadfæstelse af Depechen. — Indsendelse af Factura, Connossement og Police. — Advis om Tratterne 134
6. Advis om Tratterne til Trassaterne 135
7. Factura og Beregning øver en Ladning Caffe, solgt svømmende 136
Trettende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Caffe fra Rio Janeiro 137—147
No. 1. Rhederiets Ordre til Capitainen med Hensyn til hans Retourfragt 137
2. En limiteret Ordre paa Caffe. — Bestemmelse med Hensyn til

Assurancetegningen. — Rembours London

138
3. Credit aabnes. — Ordre til Assurancetegning 139
4. Svar paa Foranstaaende. — Løvte om Accept 140
5. Underretning om Ordrens Udførelse og Markedets Tilstand 141


No. 6. Markedsberetning fra Rio Janeiro 142
7. Meddelelse angaaende Indkjøb af Caffen til det Huus, som skal besørge Assurancen 144
8. Underretning om at Police er aabnet 144
9. Caffen er afladt. — Connossement og Factura indsendes. — Beløbet trasseret paa London 145
10. Indsendelse af Connossement og Factura. — Copie til Trassaterne og Advis om Tratterne 145
11. Anerkjendelse af Rimesser. — Assurance tegnet. — Tratter honorerede 146
Fjortende Afsnit. Brevvexling angaaende en Consignation af Søm fra Gotheborg 147—159
No. 1. Svar paa Tilbud af Søm. — Opfordring til Consignation 147
2. Vil ikke for Øieblikket indlade sig paa Consignation 148
3. Svar. — Indsendelse af en Conto-Courant 148
4. Anerkjendelse af den modtagne Conto-Courant. — Rimesse indsendes 149
5. Conto-Courant, henhørende til No. 4 150
6. Opgave over solgt Rimesse. — Meddelelse om Markedet 152
7. Underretning om Afsendelse af en Consignation. — Connossement. — Bestemmelser med Hensyn til Salget 152
8. Meddelelse om Skibets Ankomst og Salg af endeel af Varerne 153
9. Underretning om videre Salg. — En Deel er oplagt 154
10. Svar paa de to foregaaende Breve. — Tilfredshed med Salget. — Anmodning om Rimessers Indsendelse 155
11. Salg af Restpartiet. — Rimesse à Conto Mellemværende 155
12. Anerkjendelse af modtagne Contanter. — Advis om en Tratte 156
13. Forhandlingsregning indsendes. — Meddelelser angaaende Markedet og Opmuntring til Consignation 157
14. Forhandlingsregning over Søm 158
15. Svar paa No. 12. — Forespørgsel angaaende et Parti Søm 159
Femtende Afsnit. Brevvexling i Anledning af en Ordre paa Byg fra Bergen og en Consignation til samme Plads, samt et Havarie 159—173
No. 1. Ordre paa Byg og Befragtning af Skib dertil. — Bestemmelse med Hensyn til Beløbet. — Bemærkninger om Markedet 159
2. Svar. — Man venter snart at kunne udføre Ordren 160
3. Ordren er udført. — Skib befragtet. — Bemærkninger angaaende Limitum 161


No. 4. Indsendelse af Rimesse til Dækning af Bygget. — Bemærkninger med Hensyn til Afladningen 162
5. Opgave over solgte Banco. — Skibet har havt en lang Reise til Ladestedet 163
6. Nota over solgte Banco-Vexler 163
7. Indsendelse af Certepartie, Connossement og Factura. — Foreløbig Underretning om en Consignation 164
8. Factura over Byg til Bergen 164
9. Underretning om et Havarie. — Indsendelse af et Connossement over en Consignation og Bestemmelse med Hensyn til Salget 165
10. Anerkjendelse af modtagen Factura. — Paa Grund af Prisernes Dalen fraraades Consignation 166
11. Anerkjendelse af det modtagne Connossement. — Skibet er ankommet — Markedet flaut. — Remisse á Conto følger. — Bemærkninger angaaende Forliset og Ordre til Incassation af Beløbet for det bjærgede 167
12. Anerkjendelse af modtagne Rimesse. — Yderligere Meddelelser angaaende Forliset 168
13. Underretning om Ladningens Salg. — Forhandlingsregning sendes 168
14. Meddelelse angaaende Havariet. — Markedets Tilstand 169
15. Anerkjendelse af modtagen Conto Courant — Gjentagen Opfordring om at erholde Connossementet over den forliste Ladning 170
16. Forhandlingsregning over Byg fra Bergen 171
17. Indsendelse af det affordrede Connossement. — Ordre med Hensyn til Havarie-Udbyttet 172
18. Afgjørelse af Havariet. — Disposition over Provenuet 172
19. Nota over en Incassation 173
Sextende Afsnit. Brevvexling mellem Kjøbenhavn og Leith angaaende forskjellige Forretninger navnlig Kornforretninger 173—200
No. 1. Telegraph-Depeche med Ordre til Indkjøb af Hvede 173
2. Telegraph-Depeche meldende Indkjøbet 174
3. Stadfæstelse af Depecher. — Underretning om Indkjøbet af Hveden og Skibs Befragtning. — Bemærkning med Hensyn til Commissionen 174
4. Bemærkninger angaaende Vægten og Afskibningen af Hveden samt om Commissionen. — Ordre med Hensyn til Beløbets Inddragelse. — Underretning om at en ny Ordre er afsendt pr. Telegraph 175
5. Telegraph-Depeche med Ordre paa Hvede 176


No. 6. Telegraph-Depeche med Anstilling af Hvede 177
7. Telegraph-Depeche, meldende Salget af det anstillede Parti 177
8. Telegraph-Depeche med en Ordre til Assurancebesørgelse 177
9. Indsendelse af Certepartier, Connossementer og Factura'er over tvende Ladninger Hvede. — Advis om Tratter. — Bemærkninger med Hensyn til Assuranceordren og Forslag til fremtidige Forretninger 178
10 og 11. Factura'er over 2 Ladninger Hvede 180
12. Advis om Tratter 181
13. Stadfæstelse af det pr. Telegraph meldte Salg. — Rembours kan endnu ei opgives. — Yderligere Bemærkninger med Hensyn til Commissions-Beregningen 181
14. Telegraph-Depeche angaaende opstaaede Uenigheder 182
15. Skibets Bestemmelsessted kan ei forandres. — Kjøberens Forpligtelser fordres strængt opfyldte. — Den tidligere begjærte Assurance er tegnet. — Bemærkninger om Forretningerne 182
16. Nota over besørget Assurance 184
17. Oplysning angaaende opstaaede Differencer. — Ordre til Beløbets Inddragelse. — Policer ønskes indsendt til Trassaterne 185
18. Stadfæstelse af Depechen No. 14. Forandret Bestemmelsessted for Ladningen 186
19. Indsendelse af Secunda-Vexler med Ordre til at erholde Primaerne udleverede og i sin Tid incassere Beløbet. — Ordre til Salg af en oplagt Ladning Kul 187
20. Factura over Kul 188
21. Indsendelse af Policer. — Man vægrer sig ved at løbe nogen Risico som Følge af de opstaaede Differencer. — Rimesse anerkjendes. — Bemærkninger om Salget af Kullene 188
22. Police paa en Ladning Hvede 189
23. Advis om Tratter. — Bemærkninger om Markedet 191
24. Nærmere med Hensyn til den opstaaede Difference og Assurancetegning. — Anerkjendelse af modtagne Ladnings-Documenter 191
25. Retfærdiggjørelse med Hensyn til de opstaaede Differencer. — Misfornøielse med Assurancetegningen 192
26. Forsøg paa at faae Kjøberen til at staae ved sit Ord. — Man truer med Rettens Mellemkomst 193
27. Kjøberens Svar. — Man gjør Sælgerne opmærksom paa deres uforsvarlige Fremgangsmaade og protesterer imod at faae Ladningen paatvungen 193


No. 28. Betinget Antagelse af Tratterne. — Yderligere Meddelelser angaaende den opstaaede Uenighed og Forsøg paa at unddrage sig Ansvaret 194
29. Sælgeren har gjort nye frugtesløse Forsøg paa at tvinge Kjøberen til at staae ved sin Handel, og tilbyder nu at ville bære en Part af Risicoen 195
30. Afskiberne protestere imod at have videre med Sager at

gjøre og tilbyde at underkaste sig Voldgifts-Kjendelse. — Retfærdiggjørelse med Hensyn til den udførte Assurance-Ordre

196
31. Underretning om, at den omqvæstionerede Ladning har givet et godt Resultat; man frafalder sin tidligere Paastand om Afladerens Ansvar. — Bemærkning angaaende Assurancen 197
32. Markedsberetning om Korn fra Leith 198
33. Svar paa No. 31. — Forhandlingsregning indsendes 199
34. Forhandlingsregning over Kul 200
Syttende Afsnit. Brevvexling angaaende en Ordre paa Mandler fra Hamborg 201—209
No. 1. Indsendelse af en limiteret Ordre. — Bemærkninger i Anledning af at dette er den første Forretning 201
2. Ordre til Spediteuren med Hensyn til Viderebefordringen 202
3. Taksigelse for den modtagne Ordre. — Indsendelse af udførlig Beretning 202
4. Beretning om Colonialvarer fra Hamborg 203
5. Ordren er udført, Varerne ere afsendte pr. Jernbane. — Factura indsendes. — Beløbet ønskes remitteret 206
6. Factura over Mandler fra Hamborg 207
7. Underretning til Spediteuren i Kiel angaaende Varernes Afsendelse 208
8. Underretning fra Spediteuren om Varernes Viderebefordring pr. Dampskib 208
9. Speditions-Nota 209
10. Anerkjendelse af Factura og Indsendelse af Beløbet 209
Attende Afsnit. Brevvexling angaaende en Consignation af Byg til London 210—221
No. 1. Indsendelse af Markedsberetning og Opfordring til Consignation 210
2. Beretning om Korn fra London 211
3. Foreløbig Underretning om en paatænkt Consignation 212


No. 4. Indsendelse af Connossement. — Ordre med Hensyn til Salget og Rimesse for Ladningen 213
5. Anerkjendelse af Connossement og Remisse mod Ladningen. — Assurance tegnet. — Markedet lavere 214
6. Ladningen er ankommen efter en meget lang Reise. — Bygget i daarlig Condition. — Markedet dalende 215
7. Salg af Ladningen. — Bemærkninger om sammes Qvalitet 215
8. Indsendelse af Factura og Resten af Beløbet. — Bemærkninger om Markedet 216
9. Forhandlingsregning over Byg fra London 217
10. Misfornøielse med det adviserede Salg. — Fordring paa Erstatning 218
11. Man protesterer imod at have noget Ansvar for det daarlige Udfald af Consignationen 219
12. Yderligere Bemærkninger i Anledning af de opstaaede Tvistigheder 220
Nittende Afsnit. Brevvexling i Anledning af en Consignation af Hvede til Hull 221—231
No. 1. Underretning om en paatænkt Forretning. — Anmodning om at erholde Conto finto etc. 221
2. Bemærkninger angaaende Vanskeligheden for en Commissionair ved at udtale sin Mening. — Oplysning om Markedet og Indsendelse af Conto finto 222
3. Conto finto over Hvede solgt i Hull 224
4. Beretning og Priiscourant over Korn etc. fra Hull 225
5. Indsendelse af Connossement over en Consignation og Bestemmelser med Hensyn til Salget og Remisse for Beløbet samt Assurancen. — Bemærkninger om Ladningen 227
6. Anerkjendelse af det modtagne Connossement og Rimesse à Conto Beløbet 228
7. Underretning om Skibets Ankomst. — En Deel er solgt 228
8. Telegraph-Depeche med Forespørgsel angaaende Salg til lavere Priis end limiteret 229
9. Telegraph-Depeche med Ordre til Salg fra Skib 229
10. Underretning om Salg af Resten af Hvedeladningen 230
11. Forhandlingsregning og Afregning samt Rimesse indsendes 230
12. Anerkjendelse af modtagne Rimesser. — Tilfredshed med Salget af Ladningen 231
Tyvende Afsnit. Brevvexling angaaende et Accreditiv 232—236
No. 1. Forespørgsel angaaende et Huus, der har givet Accreditiv paa en anden Plads 232


No. 2. Oplysning om Husets Soliditet. — Accreditivet er ei endnu indløbet 232
3. Da Credit ei er aabnet, vil man foreløbig holde de ordinerede Varer tilbage 233
4. Opfordring til Committenten om at besørge Accreditivet behørigt adviseret 233
5. Advis om Accreditivet 234
6. Undskyldning for den begaaede Forseelse og Underretning om at Credit nu er aabnet 234
7. Underretning om Varernes Afsendelse 235
8. Da Credlt er aabnet, ville Tratterne nu blive honorerede 235
Eenogtyvende Afsnit. Brevvexling angaaende Blanco-Credit 236—238
No. 1. Opfordring til Forretningsforbindelse og Anmodning om en

Blanco-Credit

236
2. Tilsigelse af en noget mindre Credlt. - Nærmere Betingelser for en Forretningsforbindelse 237
3. Et afslaaende Svar paa No. 1 238
Toogtyvende Afsnit. Brevvexling i forskjellige Vexelanliggender 238—250
No. 1. Indsendelse af Dækning for et Tilgodehavende 238
2. Betaling er nægtet. — Protest optaget. ~ Recambio-Regning Indsendes 239
3. Recambio-Regning over en af Mangel paa Betaling protesteret Vexel 239
4. Underretning fra Trassaterne om at Accept er nægtet og

Grunden derfor. — Indsendelse af Conto-Courant

240
5. Underretning fra Trassenten om at Vexlen tilligemed Protestomkostninger nu ville blive betalte af Trassaterne 240
6. Indsendelse af Rimesse til Indfrielse af den protesterede Vexel. — Anerkjendelse af Conto-Courant 241
7. Conto-Courant henhørende til Brevet No. 4 242
8. Renteliste henhørende til Conto-Couranten 244
9. Indsendelse af Vexel til Acceptbesørgelse 246
10. Vexlen er protesteret af Mangel paa Accept og retourneres tilligemed Protesten 246
11. Et andet Svar paa No. 9. — Accept er modtaget for en Deel af Beløbet 246
12. Advis om Nødsadresse 247
13. Svar paa Advis om Nødsadresse 247
14. Advis om Intervention fra Adressaten 248
15. Trassenternes Svar til Adressaterne 248


No. 16. Underretning fra Adressaterne om at Trassaterne nu have honoreret de protesterede Vexler 249
17. Anmodning fra Trassenten til Trassaten om for hans Regning at acceptere en for tredie Mand trukken Vexel 249
18. Trassaten har accepteret for Trassentens egen Regning 249
Treogtyvende Afsnit. Brevvexling i Anledning af Insolvents 250—256
No. 1. En Debitor melder, at have opgivet sit Bo, og gjør Creditor Forslag i fælles Interesse 250
2. Creditor er tilbøielig til at gaae ind paa det gjorte Forslag 252
3. Et andet Svar paa No. 1. — Creditor er meget misfornøiet 252
4. Forslag om Accord underhaanden for derved at undgaae Fallit 253
5. Creditorerne gaae ind paa Accordforslaget 254
6. Creditorerne nægte at gaae ind paa Forslaget, og give en Anden Fuldmagt til at handle for dem 255
Anhang I. Oplysende Bemærkninger 257—268
Anhang II. En Samling af de i Kjøbmandssproget hyppigst forekommende fremmede Ord og techniske Udtryk 269—308
PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.