Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/299

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst
279

contribuere, bidrage.

Control, en, Tilsyn, Opsyn; controlere, have Tilsyn, Opsyn.

Controvers, en, Strid.

Contumats, en, = Quarantaine, en Liggetid for Skibe og Reisende, som komme fra smitsomme Steder; i denne holdes de strængt afsondrede fra Samqvem med Andre.

Convenere, anstaae, være tilpas.

Convention, en, Overeenskomst, Forlig, Pagt.

convertere, ombytte (Statspapirer mod andre, der lyde paa en lavere Rente).

Convocation, en, Sammenkaldelse.

Convoi, en, Handelsskibes Ledsagelse af Krigsskibe for at beskyttes mod fjendtligt Overfald; convoyere, ledsage paa denne Maade.

Convolut, en, Brevomslag; convolutere, lægge dette om.

Copie, en, Gjenpart, Afskrift; copiere, afskrive, tage Gjenpart; Copie-Bog, den for disse Afskrifter bestemte Bog.

correct, rigtig, feilfri.

Correspondence, en, Handelsforbindelse, Brevvexling; Correspondent, En, som forestaaer Brevvexlingen; ogsaa den, med hvem vi staae i Brevvexling; correspondere, vexle Breve, stemme overeens.

corso, den løbende Priis, al corso, efter Coursen.

costi, costy, hos Dem, der hvorhen Brevet gaaer.

Coulage, en, Tab paa flydende Varer ved Lækning.

coulant, flydende, utvungen, føielig, ikke vankelmodig.

Coup, et, et Træf, navnlig et heldigt.

Coupon, en, Afsnit, afskaaret Stykke, de en Obligation eller Actie vedføiede Renteqvitteringer, som afskjæres og afleveres ved Rente- eller Udbytte-Udbetalingen.

courant, løbende, gangbar, afsættelig, brugelig; Priis Courant, en, en trykt Liste, der viser de gangbare Priser; være au courant, skride frem med Tiden, være bekjendt med Dagens Begivenheder.

Cours, en, den løbende Priis paa fremmede Penge, Actier og Statspapirer, coursere, være i Omløb.

Courtage, en, Mæglerløn, Mæglerforretning.

Coutume, en, Vedtægt, Vane, Brug.

Couvert, en, Omslag, Brevomslag, par couvert, under Omslag, ved Indlæg; couvertere, forsyne med Omslag, indeslutte.

crass, angiver en for stærk, til Uskjønhed grændsende Betegnelse af en Egenskab, Handling, Person o. s. v. f. Ex. det Udtryk er for crasst, at kalde Manden en Kjeltring, fordi han ei betaler i rette Tid; han er meget crass ɔ: han bruger haarde Ord (Skeldsord) til at udtrykke sin Mening; hensynsløs, ensidig.

Credit, en, Tiltro; Betalingsfrist f.Ex. en Credit paa 6 Mdr.; tage paa Credlt ɔ: tage paa Borg.

Credit, Fleert. credunt, benyttes i Bogholderiet for at betegne, at en Person har tilgode, og sættes deels ved Personens Navn og deels over den høire Side af hans Conto (see dette), paa hvilken hans Tilgodehavende overføres.

creditere, give Credit, betro; indføre i Kjøbmandsbøgerne at en Person har tilgode.

Creditiv, et, see Accreditiv.

Creditor, en, den som har tilgode.

Crise, en, Crisis, Afgjørelse, Udslag, Vendepunkt.

cubik, terningdannet, Cubikmaal Indholdsmaal.

culminere, passere det høieste Punkt, naae det høieste Maal.

cultivere, dyrke, bearbeide (ogsaa om Handels-Forbindeiser).

Curatel, et, Formynderskab.

cursorisk flygtig, løselig.

Creditoplag, et Oplag af fremmede toldbare, ikke afgiftsberigtigede, men af Toldvæsenet undersøgte Varer i Indførernes eget Værge og til hans egen Raadighed.

Curator, en, Værge, Forstander, Formynder.

Cwt. Fork. for Hundredweight et engelsk Centner.

D.

Damnum, et, Skade, Tab (ved Omvexling af Mynter).