Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/298

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst
278

de af ham selv udtalte Anskuelser, inconsequent er han, naar han handler mod samme.

Cousequents, en, Følge, Fastholden ved Grundsætninger.

conservere, bevare, Vedligeholde.

Consignation, en, en Varesending for Afsenderens Regning; Consignanten, Den, som consignerer (afsender) Varer for egen Regning; Consignatarius, Modtageren af saadanne Varer.

consolidere, slaa sammen, forene til et Hele; man consoliderer f. Ex. 3, 4, 5 pCt. rentebare Statspapirer, ved efter bestemte Regler at ombytte dem samlet mod et nyt, som bærer 4 pCt. Rente.

Consols, Navnet paa et engelsk Statspapir, er en Forkortelfee af consolidativfonds ɔ: consoliderede Statspapirer, see consolidere.

constant, stadig, bestandig, varig.

constatere, bevise, godtgjøre.

consternere, bringe ud af Fatning.

constituere, midlertidig indsætte i sit Sted; grundlægge og begynde en bestemt Virksomhed, et Actieselskab siges saaledes at have constitueret sig, naar det tilstrækkelige Antal Actier er tegnet og Bestyrelsen er valgt.

Consul, en, Repræsentanten for en Nations Handels- og Søfarts-Interesser paa en fremmed Plads; Consulat, et, hans Embede, Værdighed, Bopæl.

Consulent, en, Raadgiver, Sagfører; consulere, raadføre sig med.

Consument, en, Forbruger; Consumtion, en, Forbrug, ogsaa Afgivt af Fødevarer; consumere, forbruge.

Contant, (ell. comptant) i rede Penge; Contanter, rede Penge; pr. Contant, imod rede Penge.

Continent, et, Fastland, navnlig Europas.

Contingent, et, Andeel, Bidrag.

Continuation, en, Vedvaren, Fortsættelse ; continuere, fortsætte, vedblive.

Conto, en, Fleert. Conti, de to i en Handeisbog ligeoverfor hinanden staaende Sider, paa hvilken der føres Regnskab for en bestemt Person, eller over en bestemt Ting. Conto-Courant, løbende Regning ; Conto a meta, fælles Regning med en anden; Conto finto, en Regning, som anskueliggjør det af en vis Forretning formodede Resultat; Conto mio, min Regning; Conto loro, Deres Regning; Conto nostro, vor Regning; Conto novo, ny Regning; Conto suo, hans Regning.

døde Conti kaldes de Regningsfolier i Hovedbogen, som i det dobbelte Bogholderi repræsenterer de Varer, man handler med, f. Ex. Caffe-Conto, Sukker-Conto &c. Slaaes flere mindre betydelige Varer sammen paa en Conto, kaldes denne Generalvare-Conto,; levende Conti kaldes de i Hovedbogen for vore Forretningsvenner oprettede Conti; Conto pro Diverse, Conto for flere Debitorer, som gjøre saa faa Forretninger, at man ikke vil tildele dem en Plads hver især.

Contor, see Comptoir.

Contra, imod, tvertimod; pro et contra, for og imod.

Contrabande, en, forbudne Varer, Smuglergods.

Contrabog, en Bog, hvori Debitor lader indføre de Varer, han erholder paa Credit hos en Kjøbmand.

Contract, en, Overeenskomst; Contrahent, Den, som indgaaer, contraherer, en Contract

contrair, imod, modsat, stridig.

contramandere el. contremandere, tilbagekalde en Ordre.

Contra-Ordre, en, Modbefaling, Tilbagekaldelse af en tidligere givet Ordre; contramandere, at tilbagekalde, afbestille.

Contrapart, en, Modpart, Modstander.

contraponere el. contrapostere, berigtige en feilagtig Post i Bogføringen ved at indføre en ny Post, Contra-Post, som hæver den gamle (see Ristorno).

contrasignere, underskrive til bekræftelse paa et Documents tilbørlige Udstædelse, hvilken Underskrift sædvanlig sættes under en Streg tilhøire, et Stykke under den egentlige Underskrift, cfr. paraphere.