Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/297

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search
Denne side er blevet korrekturlæst
277

Commission, en, Fuldmagt, Hverv, samtlige til Udførelse af et dem paalagt Hverv beskikkede Persooer, Commissionair, Befuldmægtiget, som besørger Handler for Andre.

Commissarium, et, en Bemyndigelse til at træde sammen i en Commission.

Committent, en, Ordregiver, den som befuldmægtiger en Anden til at udføre en Forretning; committere, give Ordre, befuldmægtige.

communal, som vedrører eller hører til en Byes, et Sogns eller en Menigheds (en Commune's) Anliggender f. Ex. communale Skatter, kaldes i Kjøbenhavn de, som vedrører Staden, som saadan (f. Ex. Brolægningsskat &c.) og ikke Staten.

communicere, meddele.

compact, tæt, fast.

Compagnie, et, Fællesskab, Handelsselskab; Compagnon, en Deeltager i et saadant Selskab.

Comparent, en, den som efter Tilsigelse møder for Retten for at give Forklaring.

Compas, et Instrument, som ved Hjælp af Magnetnaalen viser Nord og Syd, og benyttes fornemlig af Sømænd, til derefter at finde Veien paa Havet.

Compensation, en, Afregning ved at udligne Fordring mod Gjæld; compensabel, som kan afgjøres ved Compensation; compensere, afregne, lade gaae op mod hinanden.

Competence, en, Berettigelse.

competent, berettiget.

Completering, en, Fuldstændiggjørelse, Udfyldning; completere, fuldstændiggjøre, udfylde.

Compliceret, indviklet, forviklet.

compres, tæt, sammentrængt.

Compromis, et, Afgjørelse ved Voldgiftsmænd (Dommere, valgte af de stridende Parter selv).

compromittere, stille En blot, saaledes at han nedsættes i Folks Omdømme.

Comptoir, eller Contor (urigtigt Contoir) et, Skrivestue, Forretningsstue; Comptoirist, eller Contorist, en Medarbeider paa en saadan Forretningsstue.

Concept, en, skriftlig Udkast, Plan; concipere, udkaste, opsætte sine Tanker paa Papiret.

Concession, en, Bevilling.

concis, kort og bestemt affattet.

Concurs, et. Opbud, Creditorernes Optræden for at dele den fælles Skyldners Formue i Forhold til deres Fordringer.

Concurrent, Medbeiler, Medansøger, Concurrence, en, Deeltagelse i Bestræbelsen for at naa et vist Maal; concurrere, kappes om at naae et vist Maal.

Condemnation, en, Domfældelse, Priisdømmelse; condemnere, priisdømme (især om Skibe, opbragte af fjendtlige Magter).

Condition, en, Betingelse , Bevilling, Tjeneste; conditionel, betingelsesviis; conditioneret, beskaffen; velconditioneret, i god Stand. Conditio sine qua non, ufravigelig Betingelse.

Conference, en, Raadslagning. Aftale; conferere, raadslaae, aftale, jevnføre, sammenligne.

Confidence, en, Fortrolighed; confidentiel, fortrolig, i Fortrolighed.

confirmere, stadfæste, bekræfte; et confirmeret Accredltlv, et af Adressaten stadfæstet Accreditiv.

Confiscation, en, Beslaglæggelse; confiskere, beslaglægge.

Conflict, en, Strid, uheldig Sammenstød.

Conform, eens, overeensstemmende med.

confrontere, samtidig afhøre to Personer, hvis Udsagn om den samme Begivenhed ere uovereensstemmende.

confundere, forvirre, bringe i Forstyrrelse. Confusion, en, Forstyrrelse.

Conjunctur, en, Sammentræf af visse Omstændigheder, Tidsomstændigheder.

Connectere, forbinde, staae i Forbindelse; Connection, en, Forbindelse.

Connossement, et, et af en Skipper udstædt Beviis for i hans Skib indladede Varer.

Consens, en, Samtykke, Bifald.

consequent er den Person, som handler overeenestemmende med