Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/296

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search
Denne side er blevet korrekturlæst
276

Caprice, en, Lune.

Cargo, Carga, Cargaison, en, Skibsladning, Fortegnelse over samme; Cargador, Cargadan eller Supercargo, en Kjøbmand, som følger med et Skib for at forhandle dets Ladning.

Carte blanche, et, uindskrænket Fuldmagt.

Casco, en, Skibsskrog med Indbegreb af hvad der hører til Udrustningen.

Cassa, Casse, en, Gjemmested for Penge, ogsaa Pengebeløb selv; f. Ex. have en stor C. ɔ: have mange contante Penge; være pr. C., have Penge liggende, in Cassa, i rede Penge, Cassabog, Bog, hvori indkomne og og udbetalte Pengesummer indføres, Casserer, Bestyrer af Cassen.

Cassation, en, Tilintetgjørelse f. Ex. af et Document; cassere, tilintetgjøre.

Casus, en, Tilfælde, Begivenhed.

causal, begrundende, foraarsagende.

Caution, en, Sikkerhed, Borgen, tilsagt Skadesløsholdelse, Ansvar; Cautionist, En, der gaaer i Borgen for en Anden; cautionere, gjøre dette.

Cavent = Cautionist, cavere = cautionere.

Cedent, Overdrager, Overlader (paa Vexler Endossent).

Cent, Centum, hundrede, pro Cent, af hundrede.

Cerealier, Sædearter, Plantearter, tjenlige til Brød.

Certeparti, et, det i Anledning af et Skibs Befragtning oprettede Document.

Certificat, et, Vidnesbyrd, Beviis, Attest.

C. F. & I. = cost freight & insurance, Indkjøbspriis med Tillæg af Omkostninger, Fragt og Assurance.

Chance, en, Lykketræf; Sandsynlighed for eller imod; Udsigt til.

Change, en, Ombytning, Forandring.

Chaos, et, forvirret Sammenblanden af de forskjelligste Ting.

Chef, en, Overhoved, Foresat, Principal.

Chevalier-Byg, en Art ualmindelig stort og smukt toradet Byg.

Check, en, i England en Anviisning paa en Bank.

Chicane, en, Drilleri; chicanere, drille.

Chimære, en, Opspind, Opdigtelse.

chirographarisk kaldes en Fordring, som grunder sig paa Haandskrift.

Circulaire, et. Rundskrivelse.

citere, anføre, Citat, et, det som er anført.

Cito, snart, haster (paa Breve).

Clarere, bringe paa det Rene, betale og gjøre Afregning for en Skipper paa Toldboden, deraf Clarering.

Clausel, Clausul, en, Vilkaar, Betingelse, Forbehold; clausulere, betinge, forsyne med Forbehold.

Client, den Beskyttede.

Collo, en, Fleert. Colli, Pakke, Balle, Fad Stykke.

Collier, et Kystfartøi.

Collision, en, uheldigt Sammentræf; collidere, støde sammen paa en uheldig Maade.

Colonial-Varer, egentlig saadanne Varer, som tilføres os fra de europæiske Besiddelser udenfor Europa (Colonierne), men er ogsaa et Fællesnavn for forskjellige navnlig Planteproducter, saasom: Caffe, The, Sukker, Riis, Kryderier, hvorfra disse Gjenstande end ere komne.

Combination, en, Sammensætning, Forbindelse; combinere, sammenføie, forene.

Commandite, en, et Handelsfællesskab, hvortil den Ene giver Pengene, medens den Anden bestyrer Forretningerne; ogsaa et af et ældre Huus etableret yngre. Commanditair, Stifteren af et saadant yngre Huus.

commensurabel siges om Gjenstande, som kunne maales med samme Maal eller fig. bedømmes efter en indbyrdes Sammenligning.

Commerce, en, Handel, Handelsvæsen; Commercelæst, det Maal, hvorefter Skibes Drægtighed beregnes; commerciel, som henhører til Handelen.

Commis, en, Handelsfuldmægtig, Handelsbetjent; Commis voyageur, Handelsreisende.

Commissair, en, Befuldmægtiget, Betroet, Beskikket til at udføre et Hverv.