Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/295

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search
Denne side er blevet korrekturlæst
275

derred, at den, som overdrager Vexlen, sætter sit Navn bag paa samme og lader Plads aaben til Endossementets Udfyldning; in blanco, uskrevet, ikke udfyldt.

Blanquet, en, en til Udfyldning af det tilfældige Indhold indrettet, trykt Formular. (Vexelblanquet, Regningsblanquet).

Blocade, en, Afspærring, Indeslutning (ved fjendtlige Skibe eller Tropper).

Bodmeribrev, et af Skipperne udstædt Gjeldsdocument for et i Nød og i fremmed Land, til Reisens Fortsættelse optaget Laan, for hvilket Skib, Fragt og Ladning (?) pantsættes saaledes, at Creditor taber sin Ret, dersom Pantet paa Reisen forgaaer.

Boje, Bøie, et i Søen fastgjort flydende Mærke, som tjener Søfarende til Veiledning; ogsaa et svømmende Mærke, som Søfarende befæste ved deres Anker, før de kaste det ud.

Bon, Fleertall. Bons, Anviisning, Udleveringsseddel.

bona fide, paa Tro og Love, i god Hensigt, modsat mala fide.

Bond, see in bond.

Bonitet, en, indvortes Værd, Godhed.

borneret, af indskrænket Forstand, dum.

Bouquet, en, Vinens krydrede Lugt.

Branche, en, Green, Afdeling.

Brevet, et, Eneret, Patent.

Brig, en, et Skib med to Master og Ræer (Tværstænger) paa dem begge.

Brouillon, en, Claddebog, Udkast.

Brutto-Vægt, en Vares Vægt tilligemed Vægten af det, hvori den er indpakket.

bugsere, bringe et Skib fremad ved Hjælp af en Baad eller et Dampskib.

Bugspryd eller Bovspryd, et, det Stykke Tømmer, som fra et Skibs Forende ligger ud over Vandet, og hvortil adskillige af Seilene ere befæstede.

Bullion, Guld- eller Sølvstænger.

Bureau, et, et Værelse for Forretninger, navnlig Embedsmænds.

Børs, Forsamlingshuus for Kjøbmændene, har formodentlig sit Navn efter den hollandske Familie van Boeurs, som først indrettede et saadant Huus.

C.

(De her savnede Ord søges under K).

ca, Fork. af circa, omtrent.

Cabotage, en, Kystfart.

Calamitet, en, Nød, Elendighed.

Calcul, Calculation, en, Regning, Beregning, Overslag; calculere, beregne, gjøre Overslag.

Calender, en, en Fortegn. over Aarets Dage med Oplysning om Solens og Maanens Op- og Nedgang &c.; Ordet Calender bruges i forskjellige Sammensætninger blot i Betydningen af Fortegnelse, saaledes Adresse-C., Fortegnelse over Adresser, Stats-C., en Fort. over Stadens Embedsmænd.

Calumnie, en, Bagvaskelse, uretfærdig Beskyldning.

Cambio, en, Vexel; Cambio-Conto, Vexel-Conto; Cambist, en Vexelhandler, Vexellerer.

Canal, en, Vandrende, Vandledning.

Capacitet, en, Duelighed; capabel, duelig.

Capatazie, en, Transport-Omkostning i Rio (af caput, Hoved, fordi Negerne bærer Lastesækken paa Hovedet).

Caper, en med Fuldmagt forsynet Fribytter; Caperi, Fribytteri.

Capital, en, Grundformue, stor Pengesum; Capitalisation eller Capitalisering. Hovedsummens Beregning efter Renterne; f. Ex. naar en Eiendom giver et aarligt Nettooverskud af 2000 Rd., maa dens Værdi efter 4 % Rente være 50000 Rdlr., capitalisere, gjøre denne Beregning; Capitalist, En, der eier Capitaler, af hvis Renter han lever.

Capital-Conto, en, kaldes den Hovedbogs-Conto; som i det dobbelte Bogholderi repræsenterer Principalen.

Capitain, Skipper, Skibsfører.

Capitelstaxt, den, ifølge Indberetning fra de verdslige og geistlige Øvrighedspersoner, hvert Aars første Februar fastsatte Pengeværdi paa Kornvarer, i de forskjellige Stifter.

Caplak ell. Caplaken (egentl. Tøi til en Kappe), en accorderet Godtgjørelse, som udbetales Skipperen tilligemed hans Fragt.