Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/294

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search
Denne side er blevet korrekturlæst
274

au fait, i Sagen; være au fait med, være nøie bekjendt, vide god Besked.

Autographi, en, egenhændig Skrift, mangfoldiggjort ved Hjælp af Steentryk.

Aval, en, Borgen for en Vexels Betaling.

Avance, en, Fordeel, Fortjeneste.

Avarie, et, Havarie, Søskade, see Groshavari og Particulierhavari.

Aventure, en, Lykketræf; à l'aventure, paa Lykke og Fromme.

Aventurier, en, Lykkeridder.

Avers, en, For- eller Billedsiden paa en Mynt.

Aversion, en, Afsky.

avertere, bekjendtgjøre (i Bladene), give Efterretning om.

a vista og a vue, ved Sigt, ved Foreviisning.

pr. Axe, med Vogn, med Fragtmand.

B.

B, paa tydske Courssedler, Fork. af Briefe, Sælger.

Baake, en, et paa Land opreist Mærke til Søfarendes Veiledning.

Bagbord, Bagbords Side, et Skibs venstre Side (for Roermanden).

Baisier, En, som speculerer i Statspapirernes Fald (Baisse) — speculerer à la baisse.

Balance, Bilance ell. Bilanz, en, Sammeqligning mellem Formue og Gjæld ved Regnskabets Afslutning; balancere, bringe Regnskabet til at stemme.

Ballast, en, Sand eller andet vægtigt Materiale af ringe Værdi, som Skibe indtage i Mangel af Ladning, for derved at kunne holde Ligevægt under Seiladsen.

Banco, Bank-Valuta i de Stater, hvor denne er forskjellig fra den mellem Mand og Mand brugelige Regningsmynt, saaledes: Hamborger Banco-Mark, den i Hamborg i den større Handel brugelige Regningsmynt, som ikke er virkelig præget; Rigsdaler svensk Banco, en tidligere og tildeels endnu brugelig Rigsmynt i Sverrig.

Bankerot eller Banqueroute, en, Standsning med Betaling paa Grund af virkelig eller blot formodet Uformuenhed.

Banquier, en, Kjøbmand, som driver Pengehandel.

Baratto-Handel, Tuskhandel.

barok, uregelmæssig, forunderlig, formet uden Plan.

Barrage, en, Fades Bevaring ved Bundstiver, Tværtræer &c.

Barre, en, Guld- eller Sølvstænger.

Basis, en, Grundlag, basere, grundlægge.

Bastard-Sukker, en ved Sukkerets Tilberedning i Raffinaderierne fremkommende Sort simpelt Sukker.

Bedding, en, et Sted i Nærheden af Strandkanten, hvor Skibe trækkes iland for at fortømres; ogsaa de løse Bræder, som lægges paa Bunden af mindre gode Skibe og bedækkes med Maatter, for at Ladningen ikke skal tage Skade af det Vand, der siver igjennem Plankerne.

begive, sælge (Vexler eller Varer); et Skib har begivet sig, naar Planker eller Tømmer paa Grund af Uveir er kommet ud af den oprindelige Stilling.

belaste, føre til Udgift, debitere.

benificeret, benaadet; benificeret Sag kaldes den Retssag, ved hvilken den ene Part er fritaget for at betale Retsomkostninger.

betinge, fastsætte, accordere.

beskytte, antage eller betale en Vexel.

Biennium, et, et Tidsrum af to Aar.

Biilbrev, et Document, som giver Eiendomsret til et Skib, udstædes af Bygmesteren; ogsaa et Gjældsbrev med Pant i et paa Stablen staaende Skib, udstædes af Bygherren.

Bill, en, i Engl. et Lovforslag, en Regning, et Papiir.

Billon, en, Sølvmynt i hvilken Kobberet udgjør den største Deel.

bizar, sær, forunderlig.

bjærge, redde (om strandet Gods); Bjærgeløn, Betaling for udført Redning.

Blanco-Credit, en, Credit, som ydes uden anden Sikkerhed end den personlige; Blanco-Endossement, et, en Vexeloverdragelse