Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/293

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst
273

hver tage Halvdelen af Gevinsten eller Tabet.

Amortisation, en, Gjælds Tilintetgjørelse ved Afbetaling efterhaanden; amortisere, paa denne Maade tilintetgjøre; erklære for ugyldig.

Ancrage, en, Ankergrund for Skibe.

Anfordrings-Beviis, et, et Beviis, hvorved man forpligter sig til „paa Anfordring" ɔ: paa Forlangende at betale en vis Sum laante Penge tilbage.

animere, opmuntre, tilskynde.

anlægge en Priis ɔ: betale den.

Annonce, en, Anmeldelde, Bekjendtgjørelse.

annuel, aarlig, hvert Aar.

Annuitet, en, Aarsrenter, Obligationer, som forrentes saaledes, at Capitalens Tilbagebetaling ligger i den for et bestemt Aarsmaal fastsatte høiere Rente.

Annulation, Annullering, en, Tilintetgjørelse, Udslettelse, annullere, tilintetgjøre, udslette.

Anstille, tilbyde, opgive til Sulg, Anstilling, Tilbud af Varer, eller disses Overdragelse til Salg.

Anticipere, gjøre noget tidligere end man skal.

antidatere, anføre et tidligere Datum end det rette (paa Breve og Documenter).

Anviisning, en skriftlig Anmodning om Udbetaling af en Sum Penge til Trediemand; anvise, udstæde en saadan Anmodning.

aparte, for sig selv, besynderlig.

Apathie, en, Sløvhed, Ligegyldighed.

a piacere, efter Behag.

appellere, beraabe sig paa En, henholde sig til hans Dom, fordre en Sag paany paadømt af en høiere Domstol.

appellabel, som er skikket til at indstævnes for en høiere Ret.

applicere, anbringe.

Appoint, et, en af flere til samme Tid trasserede eller remitterede Vexler. f. Ex. Bcomk. 10000 i 5 app. ɔ: i 5 Stykker Vexler.

Appretere, give Klæde Glands (Appretur).

Approbation, en, Samtykke, Bifald.

approximativ, som angiver det Rigtige tilnærmelsesviis.

Arbitrage, en, Voldgiftskjendelse; Sammenlignings-Beregning af forskjellige Stæders Vexelcourser; arbitrere, gaae frem efter Skjøn, beregne Vexelcourser.

arbitrair, vilkaarlig, egenmægtig.

Argument, et, Beviis.

argumentere, bevise.

Aroma, et, Vellugt; aromatisk, vellugtende.

Arrangement, et, Ordning, Overeenskomst; arrangere, ordne, træffe Overeenkomst, indrette.

Arrest, en, Hæftelse, Fængsling, Beslag; arrestere, hæfte, fængsle, lægge Beslag paa.

Arrimage, en, Skibsladnings Stuvning; arrimere, stuve.

arrivere, ankomme, hænde sig.

arrogant, hovmodig, indbildsk; Arrogance, en, Hovmod, Indbildskhed.

Aspect, en, Udseende, Udsigt, Forhaabning.

Aspirant, en, Den som tragter efter Noget, deraf aspirere.

Assignant, en, Den som assignerer (udstæder) en Anviisning (Assignation).

Assistance, en, Bistand, Hjælp.

Association, en, den Handling, at Flere forene sig (associere sig) i et bestemt Øiemed; Deeltagere i en saadan Forening kaldes Associé f. Ex. As. af et Handelshuus, As. af et Firma.

Assortiment, et, Samling af mange til een Art hørende Vare-Artikler, at være assorteret, at besidde en saadan Samling, see Sort.

Assurance, en, Sikkerhed mod et eventuelt Tab f. Ex. ved Ild, ved Søen (Sø-Ass.) &c. Assurandeur, den, som paatager sig at sikkre derimod, assurere, at sikkre sig paa denne Maade

à tout prix, til enhver Priis.

Attentat, et, voldeligt Angreb.

Attest, en, skriftlig Beviis, Vidnesbyrd; attestere, bevidne, bekræfte.

Auction, en, offentlig Salg til den Høistbydende, Auctionarius, den, som forestaaer et saadant Salg.


18