Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/292

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
272

afkaste en Fordeel, hvilken da efter bestemte Regler fordeles paa Actierne. Preference-Actie, en Actie, som giver Ret fremfor de almindelige Actier.

Actionair, en, Eieren af en Actie.

Activ, Activer, Formue. Activ-Handel, Udførselshandel med vore egne Frembringelser, især naar disse udføres med vore egne Skibe.

Actum ut supra, skeet som ovenfor, paa ovennævnte Dag.

a dato, fra idag.

adhærere, erklære sig for en Sag, holde fast ved.

ad interim, indtil videre, foreløbigen.

admisibel, antagelig.

admitere, antage for gyldig, tillade.

ad Mandatum, ifølge Fuldmagt, elier høiere befaling.

Administration, en, Bestyrelse; at være under Administration siges om den Person eller det Gods &c., hvis Pengesager og derhen hørende Virksomhed bestyres af en eller flere dertil valgte Mænd; administrere, bestyre; Administrator, den, som bestyrer en Andens Anliggender, f. Ex. A. for et Gods, for en Stiftelse &c.

ad notam, at tage ad notam, at bemærke sig eller lægge Mærke til Noget.

Adresse, en, et Brevs Udskrift, Bopæls-Betegnelse. Adresse-Brev, et aabent Brev, som ledsager Varer, og hvis Udskrift indeholder disses Bestemmelsessted, samt Navnet paa den, (Adressaten) til hvem de skulle leveres; indeni Adressebrevet, som sædvanligviis sendes aabent, skrives Stedet, hvorfra og Tiden naar det afsendes, samt Adressantens (Afsenderens) Navn. Adressere, forsyne med Udskrift, henvise til.

adritura, directe, trække Vexler adrittura d. v. s. trække paa selve den Plads, hvor Beløbet haves tilgode.

Advis, en, Efterretning, Underretning; advisere, give Underretning om.

Advocat, en, Den, som fører en Andens Sag for Retten, i Kbhvn. for Høiesteret (cfr. Procurator) Advocatur, en, en Advocats Bestilling.

Afdrive, om Skibe, afvige fra Coursen.

Afgang, Afsætning.

Afgive, udfærdige Vexler, sælge Varer; afgive Beløbet paa Hamborg ɔ: trække Vexler paa Hamborg for det tilgodehavende Beløb.

Affaire, en, Forretning, Anliggende, Handel.

Affect, en, en heftig Sindsbevægelse, stærkt Indtryk; afficere, bringe i heftig Sindsbevægelse, gjøre stærkt Indtryk paa.

aflagret, om Varer, navnlig Cigarer og Viin, der have ligget paa Lagret en saadan Tid, som ansees passende for at gjøre dem tjenlige til Forbrug.

afskrive, skrive i sin Regnskabsbog eller paa det betræffende Gjældsdokument, at en Deel af en Gjeld er betalt.

Afvikle, tilendebringe, slutte (en I Forretning).

Agent, en, en Befuldmægtiget, især for fremmede Huse.

Agentur, en, en Agents Bestilling.

Agio, en, Opgjæld, Gevinst ved Handel med fremmede Penge; Agiotage, en. Handel med Vexler lydende paa fremmede Penge.

agitere, ophidse, bevæge.

Agitator, den, som agiterer.

Agitation, en, Ophidselse.

à jour, at have sine Bøger à jour, at have dem ført til den løbende Dag.

Allonge, en, den Strimmel Papir, som man vedhæfter en Vexel, for at kunne endossere den videre, naar dens Bagside er fuldtbeskreven.

alibi, Tilstedeværelse i et bestemt Øieblik paa et andet Sted, end det paa hvilket en Handling, man antages at have udført, er foregaaet.

alludere, sigte til, hentyde til.

al marco, efter Vægten. Guld- og Sølvmynter sælges al marco, naar de ere ældre og saaledes ofte ikke fuldvægtige (cfr. al peso)

al numero, efter Tallet.

al pari, i lige Værd med (om Penge) see Pari.

al peso, efter Stykket, see peso.

a meta, for Halvdelen; to Huse gjøre I en Forretning a meta, naar de