Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/291

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst


A.

A, paa Courssedler er dette en Forkortelse af det franske Ord argent, Sølv, Mønt, ɔ: Kjøbere, modsat p. ɔ: papier, Papir d. v. s. Sælgere.

a. c. Fork. af anno currente, i det løbende Aar.

a. p. Fork. af anno passato, afvigte Aar.

à, til, for, indtil. f. Ex. 25 ℔ à 16 Sk.; 10 à 12 Miil.

Abandon, en, et havareret Skibs ubetingede Overdragelse til Assurandeuren for at erholde Assurancesummen udbetalt; udlækkede flydende Varers ubetingede Overdragelse til Skipperen for at undgaae at betale Fragt; abandonere, overdrage paa den her antydede Maade.

abnorm, uregelmæssig.

Absurd, urimelig, absorbere.

Acceptant, en, Den, som ved Paategning (Accept) paa en Vexel uigjenkaldelig forpligter sig til at betale Vexlens hele Beløb eller en Deel af samme; acceptere, give denne Paategning.

Accise, en, den kjøbenhavnske, en communal Afgift af toldbare Varer.

Ab, fra, til Afskibning fra, f. Ex. Byg ab Kjøge.

Accomodations-Vexler, saadanne Vexler, som ikke grunde sig paa virkelige Forretninger, men kun sættes i Circulation for at skaffe Vedkommende Penge.

A condition, paa Betingelse; i Boghandelen kunne de a condition kjøbte Bøger tilbageleveres, hvis Kjøberen ei faaer Brug for dem, hvorimod de, som tages i fast Regning, ikke kunne tilbageleveres.

A Conto, paa Regning.

a Conto-Betaling, Betaling af en Deel af et skyldigt Beløb.

Accord, en, Overeenskomst, Aftale; accordere, betinge, træffe Overeenskomst; et Handelshuus accorderer, d. v. s. det søger at træffe Overeenskomst med sine Creditorer om Henstand med eller deelviis Eftergivelse af skyldige Beløb.

accreditere, betroe, give Fuldmagt, aabne Credit for; at accreditere et Huus hos et andet, betyder at give sidstnævnte Ordre til for Ordregiverens Regning at acceptere førstnævntes Tratter.

Accreditiv, et, det Document, ved Hjælp af hviiket man accrediterer; et Accreditiv paa London, et Dokument ved Hjælp af hvilket man i London kan hæve en Sum Penge; et aabent Accreditiv, et Dokument, som giver Ret til at hæve et saa stort Pengebeløb, man selv ønsker.

Accumulation, en, Sammenhobning f. Ex. af Varer.

Accurat, nøiagtig, punktlig.

acquiescere, være tilfreds med, lade beroe ved. (F. Ex. om en Kjendelse, en Dom).

Acquisition, en, Erhvervelse.

Acquit, en, Beviis for rigtig Modtagelse, Qvittering; pr. acquit, betalt.

Act, en, Handling, Forhandling, Document vedrørende en Sag. Lægge Noget ad acta, lægge paa Hylden, ansee som afgjort.

Actie, en, et Beviis for en Anpart i den Capital, som er sammenskudt for at grundlægge og drive et Foretagende, som man haaber kan