Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/300

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst
280

Data, Angivelser, Tidsangivelser, Kjendsgjerninger.

datere, skrive Stedet og Maanedsdagen under Noget; skrive sig fra en vis Tid.

Datum, et, Opgivelse af Tid og Sted, paa hvilket et Document eller Brev er skrevet , Udfærdigelsesdag; Datum in blanco, Datum uudfyldt; a dato, fra idag; til Dato, til denne Dag. Datum ut retro, samme Tid og Sted som paa Bagsiden er anført; datum ut supra, Tid og Sted som ovenfor. Dato-Vexel, en Vexel, hvis Forfaldstid beregnes efter Udstædelsesdagen (i Modsætning til Sigt-Vexler, hvis Forfaldstid beregnes efter den Dag, de forevises for Betaleren).

Debat, en, en mundtlig eller skriftlig Udvexling af forskjellige Meninger om en Sag; debatere, føre en Debat.

Debentur, en, Udgifter, i England det Beviis, som Toldvæsenet giver Den, der udfører saadanne Varer, som ere berettigede til Toldgodtgjørelse, og hvorefter Godtgjørelsen udbetales ham.

Debet, Skyld, Gjæld; paa Regninger og i Handelsbøger: skylder, har at betale, i Fleertl. Debent; Debitor, en Skyldner; debitere, notere at En skylder — det Modsatte af creditere.

debitere, fremsætte, udsige, f. Ex. debitere en Usandhed.

Deboursement, et, Udbetaling.

deboursere, udbetale.

decalere, aftage i Vægt, svinde ind; Decalo, Varers Aftagen i Vægt, Svinden.

decatere, krympe Klæde ved Hjælp af Damp, betage det Presseglandsen.

Decharge, en, skriftlig Beviis for at et Regnskab er aflagt og i Orden.

Decennium, et, et Tidsrum af ti Aar; decennal, tiaarig.

decimal, tideelt; Decimal-System, System, hvori Tidelingen benyttes.

Decision, en, Beslutning, Afgjørelse; Decisor, En, der afgjør de i Anledning af et Regnskab opstaaende Stridspunkter.

Declaration, en, Erklæring, Tilkjendegivelse, Toldangivelse; declarere, erklære, forklare, angive til Fortoldning.

Decourt, Decort, en, Afkortning paa en Regning, Afslag; decourtere, afkorte, slaae af.

Decret, et, Øvrighedens Beslutning, decretere, tage Beslutning.

dedere, afskrive en Gjældspost som betalt, tilføie den et dedit, d. e. han har betalt.

dedicere, tilegne.

de facto, i Virkeligheden.

defavorabel, ugunstig, ufordeelagtig.

Defect, en, Mangel, Ufuldkommenhed, det Manglende; defect, Adjectiv af samme Betydning.

Defensor, en, Forsvarer; denfendere, forsvare: Defension, en, Forsvar.

Deficit, et, det som mangler i Indtægten, for at gjøre den lige med Udgiften, Underbalance.

definere, forklare, Definition, en, Forklaring.

definitiv, endelig afgjort, bestemt.

Defraudation, en, Bedrageri, Underslæb, Toldsvig; defraudere, begaae Underslæb, Toldsvig; Defraudant, den som begaaer Underslæb, Toldsvig.

de jure, med Rette, lovligen, lovmæssigen.

delcredere, paa Tro og Love, man staaer del credere, naar man gaaer i Borgen for Opfyldelsen af en Tredies Forpligtelser.

Deliberation, en, Raadslagning, Betænkning, deliberere, raadslaae, betænke.

Dementi, et, Selvmodsigelse, Usandhed.

Demi, halvt.

Depeche, en, et Iilbrev, Statsbrev; Telegraph-Depeche, enhver Meddelelse gjennem Telegraphen, ogsaa et Telegram.

dependere, afhænge.

Depense, en, overflødig Udgift; depensere, give for meget ud, ødsle