Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/301

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search
Denne side er blevet korrekturlæst
281

Depositor, Deponent, en, En som nedlægger, giver Noget i Forvaring, et Vidne; deponere, give i Forvaring, udsige; Depositarius eller Depositair, den, hos hvem Noget er nedlagt i Forvaring; Depositum, det som nedlægges; in deposito, i Forvaring, som betroet Gods.

Depot, et, Oplagssted, Magasin.

Depreciation, en, Værdiforringelse.

Deputation, en, en Sendelse af enkelte Personer, som paa Manges Vegne skulle røgte et vist Hverv.

derangeret, i mislige Omstændigheder, forgjældet.

derivere, hidrøre fra, aflede fra.

Desemballage, en, Udpakning; desemballere, udpakke.

desertere, rømme, løbe bort, undvige; Deserteur, en Rømningsmand, Overløber; Desertion, en, Bortrømning, Undvigelse.

designere, bestemme betegne.

desorientere, vildlede.

Despect, en, Foragt.

Dessein, en, Anviisning til at udføre Noget, Forslag.

Dessin, en, Udkast, Grundris, Mønster.

Destillateur, En, som driver Destillationen, d. e. Brænding, Aftrækning, Overdampning af flydende Legemer, saaledes at Dampen ved Afkjøling igjen bringes i draabeflydende Tilstand; Destillat, et, et paa denne Maade udvundet flydende Legeme; destillere, aftrække, brænde.

Detail, en, det Enkelte, Udførlige, Omstændelige; Detaillist, En som handler i det Smaae, stykkeviis, alenviis; detaillere, fremsætte stykkeviis, sælge i Smaat, beskrive udførligen; en detail, i det Smaa, stykkeviis.

detto, ditto, forkortet do., nævnt, bemeldt, af samme Slags.

Deviation, en, Afvigelse fra rette Vei (om Skibe), Afveie, Vildfarelse.

Difference, en, Forskjel, Ulighed, Uovereensstemmelse, lille Tvistighed; differere, være forskjellig, afvige, være ulige.

difficil, vanskelig, besværlig, vanskelig at omgaaes eller tilfredsstille.

Dilation, en, Udsættelse, Henstand, Frist.

Dimension, en, et Legemes Udstrækning i Længde, Urede og Tykkelse; Rum.

Direct eller directe, lige, uden Omvei, umiddelbar; directe importerede Varer, saadanne, som vi hente lige fra Productionsstedet, og ikke fra en Handelsplads, der selv har indført disse.

Directeur, en, Leder, Forstander, Opsynsmand; dirigere, forestaae, bestyre, lede.

Disconto, en, et Fradrag fra en Betaling, som erlægges tidligere end den skal.

discontable Vexler, saadanne Vexler, som paa Grund af Deres Soliditet kunne erholdes disconterede d. e. solgt strax imod at man godtgjør Discontenten, d. e. den som kjøber Vexlen, Renterne (Discontoen) af sammes Paalydende indtil Betalingsdagen; Disconto-Bank eller Kasse, en Anstalt, der disconterer Vexler.

discret, sindig, taus, betænksom.

Discretion, en, Forsigtighed, Betænksomhed, Taushed.

Disfaveur eller Defaveur, en, Tab, Skade, ugunstig Varepriis.

Dispensation, en, Fritagelse; dispensere, fritage.

Dispache, en, Søskade-Beregning, Ligning af et ved Søskade foraarsaget Tab paa Skibets og Ladningens Eiere og Assurandeurer ; Dispacheur, En, som opgjør slige Beregninger.

Disponent, en, En som forestaaer et Handelshuus's Forretninger, leder dem; disponere, anordne, lede, indrette, raade over; Disposition, en, Anordning, Ledelse, Raadighed; disponibel, som er til Ens Raadighed, som er forhaanden, som strax kan føres til Anvendelse, tages i Tjeneste eller Brug.

Disput, Dispute, en, Strid, Uenighed, Ordstrid.

Dissens, en, Meningsulighed.

Distance, en, Afstand, Frastand, Mellemrum.