Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/302

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst
282

Distinction, en, Adskillelse, Forskjel, Tydelighed; distinct, kjendelig, tydelig.

distribuere, fordele, uddele.

District, et, Kreds, Landstrækning, Egn.

Ditta, et, Brevenes Underskrift, Firma, det Navn, hvorunder et Handelshuus driver Forretninger.

ditto, see detto.

divergerende, afvigende, f. Ex. en dvg. Mening, Anskuelse o. s. v.

diverse, forskjellige, alleslags.

Dividende, en, Delingstal, det Tal, som skal deles, det Udbytte, den Andeel i Gevinsten, som bliver enhver Deeltager i et Actieforetagende tildeel i Forhold til hans Indskud, ogsaa det Udbytte, som Creditorerne erholde af et til Skifte opgivet Bo.

Document, et, Skrift, skriftlig Beviis; documentere, bevise ved lovgyldige skriftlige Beviser; Documentation, en, Beviisførelse paa denne Maade.

Dokke, en, et ved en Havn anlagt Reparationssted for Skibe, hvor Vandet kan pumpes ud og ledes ind efter Behag, og Skibene saaledes staae tørt under Reparationen.

domicilere, at give en Vexel en Paategning, hvorefter den bliver at betale paa et andet Sted, end det, hvor Acceptanten (s. d.), der giver Paategningen, boer (har Domicil). Domicilianten, Den som giver denne Paategning; Domiciliaten, Den, som ifølge denne Paategning skal betale Vexlen.

dominere, udøve en overveiende Indflydelse, beherske.

doublere, fordoble; Doublet, en, det som er dobbelt.

dubiøs, tvivlsom, usikker, uvis (om Debitorer).

Düner, Sandbanker langs med Havets Bredder.

durabel, varig; Durabilitet, en, Varighed.

Duplicat, et, en Original Gjenpart af et Document, hvilken altsaa kun kan tages af Udstederen selv; in duplo i to Exemplarer.

Dækning, Penge som sendes til Betaling af Gjæld; at dække, at sende eller yde Betaling for Gjæld.

E.

Echelles, Handels- og Stapelstæder ved Middelbavet, i Levanten.

Effecter, Gods, Indbo, Løsøre, Statspapirer; effectiv, virkelig, i sig selv; effectuere, bevirke, udrette, udføre; Effectuering, Iværksættelse, Fuldbyrdelse (f. Ex. om en Ordre).

egal, jevn, ligestor, mage, eens; Egalitet, en, Lighed, Overeensstemmelse, Eensformighed.

Elasticitet, en, Spendekraft; elastisk, den Egenskab ved en Gjenstand, at den har Spendekraft.

eludere, bedrage, elusorisk spildt, bedragerisk, eminent, ophøiet, fremragende.

emanere, udgaae, udkomme (om en Lov).

Emanation, en, Udgaaen af en Forordning, dens Bekjendtgjørelse.

Emballage, en, Indpakning, Omslag; emballere indpakke, forsyne med Omslag.

Embargo, en, Beslag, Arrest paa Skib og Ladning.

eminent, ophøiet, fremragende.

Emolument, en, Fordeel, Nytte, Biindtægt.

Emploi, en, Ansættelse, Bestilling, Forretning; employere, ansætte, anbringe, anvende.

en bloc, Rub og Stub, Stort og Smaat.

Encyclopædi, en, kortfattet Omrids af en Videnskab i alle dens enkelte Dele.

en detail, i det Smaa.

Endossement, et, den Paategning paa en Vexels Bagside, hvorved den af Overdrageren (Endossenten), overdrages (endosseres) til en Anden (Endossanten).

Energie, en, Kraft; energisk, kraftig.

Engagement, et, Ansættelse, Bestilling. Forpligtelse, Forbindtlighed; engageret, ansat, forpligtet.

en gros-Handel, Handel i det Store, heraf Grosserer, Grossist, Grosso-Handler, en Kjøbmand, der kun handler i det Store.

enorm, overdreven, overordentlig, uhørt.