Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/303

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search
Denne side er blevet korrekturlæst
283

en passant, i Forbigaaende.

en rouge, at fragte et Skib en rouge betyder at betinge sig Ret til mod en vis Betaling at benytte det for en vis Reise, uden Hensyn til hvad eller hvormeget man indlader i Skibet.

Entrepot, et, Oplagssted, Stabelsted.

entreprenant, driftig, virksom; Entrepreneur, En der paatager sig at levere, forestaae, forfærdige, bestyre Noget; Entreprise, en, Foretagende, Overtagelse; entrere, indgaae, indlade sig i, tage Deel i.

Enveloppe, en, Omslag, Brevomslag.

Epistel, en, Skrivelse, navnlig en saadan som indeholde en lang Fremstilling af en Sag, en Irettesættelse o. a. dsl.

Equipere et Skib, udruste, bemande det, forsyne det med alt Tilbehør.

ergo, følgelig, altsaa.

Errata, Feil.

Error, en, Feil, Feiltagelse.

Escompte see Disconto.

etablere, grunde, oprette, anlægge, stifte, fastsætte, opstille; Etablissement, et, Anlæg, Stiftelse, Indretning, Anstalt.

Etalon, en, det Normal-Maal efter hvilket de andre Maal justeres.

et cetera, og saa videre.

Etiquette, en, en Seddel, som hæftes paa Noget i den Hensigt at angive enten Indhold, Priis, Brug eller deslige.

Evaluation, en, Vurdering, Priisbestemmelse; evaluere anslaae, beregne, vurdere.

eventual, afhægig af Tilfældet; eventualiter, eventuel, i paakommende eller fornødent Tilfælde, i Tilfælde af; Eventualitet, en, et muligen indtrædende paa allehaande Betingelser beroende Tilfælde.

Evert, en, en Art fladbundede Fartøier, hvoraf en stor Deel hører hjemme i Blankenese.

Eviction, en, den af Sælgeren overtagne Forbindtlighed til at holde Kjøberen skadesløs og fri for alle lovmæssige Fordringer.

evident, øiensynlig.

ex, af, udaf, fra.

exact, nøie, punktlig.

excellent, fortræffelig, udmærket.

excentrisk, overspændt, sværmerisk.

Exception, en, Undtagelse; exceptionel, som indeholder en Undtagelse.

excerpere, uddrage.

Excerpt, et, Extract, en, Uddrag, Udtog.

Exces, en, Uorden.

excludere, udelukke, afsondre; exclusiv, udelukkende, Exclusion, en, Udelukkelse.

Execution, en, Udførelse, Iværksættelse, Fuldbyrdelse, Anvendelse af lovmæssige Tvangsmidler, Indførsel i et Bo, Udpantning; Executor, Iværksætter, Fuldbyrder; Executor testamenti, den sidste Villies Udfører, Fuldbyrder; exeqvere, udføre, fuldbyrde.

Exempel, et, et Mønster, Opgave.

exigibel, som med Rette kan forlanges (om Regningskrav, som er forfaldent og kan inddrives ved Retten).

ex officio, paa Embedsvegne, i Embeds Medfør.

expedere, udfærdige, fuldende, affærdige; Expedition, en, Udfærdigelse, Forsendelse, Besørgelse; Expediteur eller Expedient, En, der paaseer Varers Forsendelse.

Export, en, Vareudførsel; exportere, udføre Varer; Exporteur, En, der udfører Landets Producter til fremmede Steder.

expres, udtrykkelig, egentlig; Expres, Iilbud, eget Bud.

Expiration, en, Udløb, Forløb af en vis Tid eller Frist; expirere, udløbe, gaae til Ende.

Extensum, et, en udførlig Udvikling, en Fallents udførlige Fremstilling af Aarsagen til hans Insolvents.

Exterieur, et, Ydre.

extra, udenfor, foruden, overordentlig, usædvanlig.

Extract, en, Uddrag, Udtog (af Skrifter, Regnskaber), extrahere, uddrage, gjøre Udtog; Extrahent, En, som gjør Udtog.

extradere, udlevere, overlevere, tilbagegive; Extradition, en, Udlevering, Tilbagelevering (om til Skifteretten overgivne Boer).