Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/257

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
237

Foruden denne Blanco-Credit vil det være mig nødvendigt, at De indrømmer mig en Vare-Credit af Rdl. 6000, som jeg dækker efter høist 3 Maaneders Forløb.

I Henseende til min Reellitet og Formuesomstændigheder tillader jeg mig, forsaavidt samme ikke skulde være Dem tilstrækkelig bekjendt, at henvise til herværende Herrer Consul F. Møller og S. T. Lund, der ville kunne give Dem enhver ønskelig Oplysning.

For det Tilfælde at De gaaer ind paa mit Forslag, beder jeg Dem gjøre mig bekjendt med Deres Betingelser, og haaber at De stiller disse saa billigt som muligt.

Med megen Agtelse
M. Philipsen.

2.
Tilsigelse af en noget mindre Credit. — Nærmere Betingelser for en Forretningsforbindelse.

Kjøbenhavn 21de April 1858.

Herr M. Philipsen.
Aalborg.

I Svar paa Deres Ærede af 16. dennes takke vi Dem for Deres gode Tilbud om at ville træde i Forbindelse med os, og betvivle ikke at saadant vil være til gjensidig Nytte og Behagelighed.

Med Hensyn til den attraaede Blanco-Credit, da finde vi denne temmelig høi, og tillade os derfor at foreslaae Dem Rdl. 10,000, som den høieste Sum, hvortil vi foreløbig ønske at gaae. Vi forudsætte at dette Beløb vil være Dem tilstrækkeligt, og at De navnlig ikke i denne Afkortning vil see noget Tegn paa Mistillid fra vor Side; men kun en Tilbøielighed til at holde vore Engagements indenfor saadanne Grændser, at vi selv og vore Venner kunne være betryggede.

Hvad Vare-Crediten angaaer, da have vi ingen Betænkeligheder ved at indrømme Dem denne til et Beløb af Rdl. 6000. Vore Factura'er stile vi stedse paa 3 Maaneder, og De maa da sørge for Dækning før Forfaldstiden.

Paa alle de Artikler, som vi selv føre paa Lager, beregne vi ingen Provision. For saadanne Varer derimod, som vi kjøbe til Dem belaste vi Dem 2% Comisslon & Courtage. Det Samme beregne vi Dem for Salg f. o. b.