Dansk Handelsbrevbog/21

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgningDansk Handelsbrevbog.djvu Dansk Handelsbrevbog.djvu/3 236-238

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.


Eenogtyvende Afsnit.
Brevvexling angaaende en Blanco-Credit.

1.
Opfordring til Forretningsforbindelse og Anmodning om en Blanco-Credit.

Aalborg 16de April 1858.

Herrer J. P. Jørgensen & Co.
Kjøbenhavn.

Som Dem udentvivl bekjendt have Dherrer J. Nielsen & Co. dersteds fornyligt seet sig nødsagede til at indstille deres Betalinger.

Paa Grund heraf er jeg uden Forbindelse paa Deres Plads, og skulde meget ønske at knytte en saadan jo før jo heller. Jeg tillader mig derfor, navnlig i Tillid til mit personlige Bekjendtskab til Deres Herr Jørgensen, at spørge Dem, hvorvidt De kunde være tilbøielig til at træde i Forbindelse med mig, og haaber i saa Tilfælde at kunne blive enig med Dem om Betingelserne for fremtidige Forretninger.

Først og fremmest er det mig nødvendigt at kunne disponere hos Dem over en Blanco-Credit af indtil Rdl. 15,000. Jeg benytter naturligviis ikke stadigt en saadan Sum; men maa dog vide, at jeg med Bestemthed tør gjøre Regning derpaa, for det Tilfælde at enten en betydelig Deel af mit Tilgodehavende skulde udeblive udover den bestemte Tid, eller jeg ved Indkjøb af Korn skulde have Brug for større Summer. Mine Tratter vil jeg stedse stile 3 Maaneder fra Dato, og ved Forfaldstid naturligviis sørge for prompte Dækning.


Foruden denne Blanco-Credit vil det være mig nødvendigt, at De indrømmer mig en Vare-Credit af Rdl. 6000, som jeg dækker efter høist 3 Maaneders Forløb.

I Henseende til min Reellitet og Formuesomstændigheder tillader jeg mig, forsaavidt samme ikke skulde være Dem tilstrækkelig bekjendt, at henvise til herværende Herrer Consul F. Møller og S. T. Lund, der ville kunne give Dem enhver ønskelig Oplysning.

For det Tilfælde at De gaaer ind paa mit Forslag, beder jeg Dem gjøre mig bekjendt med Deres Betingelser, og haaber at De stiller disse saa billigt som muligt.

Med megen Agtelse
M. Philipsen.

2.
Tilsigelse af en noget mindre Credit. — Nærmere Betingelser for en Forretningsforbindelse.

Kjøbenhavn 21de April 1858.

Herr M. Philipsen.
Aalborg.

I Svar paa Deres Ærede af 16. dennes takke vi Dem for Deres gode Tilbud om at ville træde i Forbindelse med os, og betvivle ikke at saadant vil være til gjensidig Nytte og Behagelighed.

Med Hensyn til den attraaede Blanco-Credit, da finde vi denne temmelig høi, og tillade os derfor at foreslaae Dem Rdl. 10,000, som den høieste Sum, hvortil vi foreløbig ønske at gaae. Vi forudsætte at dette Beløb vil være Dem tilstrækkeligt, og at De navnlig ikke i denne Afkortning vil see noget Tegn paa Mistillid fra vor Side; men kun en Tilbøielighed til at holde vore Engagements indenfor saadanne Grændser, at vi selv og vore Venner kunne være betryggede.

Hvad Vare-Crediten angaaer, da have vi ingen Betænkeligheder ved at indrømme Dem denne til et Beløb af Rdl. 6000. Vore Factura'er stile vi stedse paa 3 Maaneder, og De maa da sørge for Dækning før Forfaldstiden.

Paa alle de Artikler, som vi selv føre paa Lager, beregne vi ingen Provision. For saadanne Varer derimod, som vi kjøbe til Dem belaste vi Dem 2% Comisslon & Courtage. Det Samme beregne vi Dem for Salg f. o. b. samt for Salg af Consignationer. Vor Acceptprovision er 12 %, for Discontering og Salg af Vexler beregne vi 13 %. Vor Renteberegning retter sig efter Pengemarkedet, og vil i Reglen være 6 % i Debet og 4 % i Credit.

Dersom disse Betingelser og den af Blanco-Crediten foreslaaede Indskrænkning vinder Deres Bifald, vente vi snart at see en livlig Forretning igang imellem os. Det er naturligviis kun under Forudsætning af, at De tilsiger os alle Deres herværende Forretninger, at vi have gjort Dem ovennævnte liberale Forslag.

Med megen Agtelse
J. P. Jørgensen & Co.

3.
Et afslaaende Svar paa Nr. 1.

Kjøbenhavn 21de April 1858.

Herr M. Philipsen.
Aalborg.

I Svar paa Deres ærede Skrivelse af 16. dennes, takke vi Dem for Deres gode Tilbud med Hensyn til en Forretningsforbindelse.

Vi beklage imidlertid at maatte melde Dem, at vi under nærværende Conjuncturer ikke ønske at udvide vore Engagements.

Med megen Agtelse
J. P. Jørgensen & Co.