Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/26

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Jeg beder Dem overføre den Tillid, De hidtil har viist mit gamle Firma, paa det nye, og forsikkrer Dem, at jeg efter bedste Evne skal besteæbe mig for fremdeles at bevare mig deres Tilfredshed. Med Agtelse og Hengivenhed Georg Emil Klein, som vil tegne Georg E. Klein. . En Fader melder at have optaget sin Søn som Associe. Kjøbenhavn 1ste Januar 1858. Herrer Kalkbrenner, Mohr éi Co. Hamborg. Jeg har herved den Ære, at underrette Dem om, at min Søn, Rudolph Carl, Dags Dato er indtraadt som Associe i min I%rretning. Paa Grund af min fremrykkede Alder og tiltagende Svagelighed har jeg alt i nogle Aar med Længsel seet den Dag imøde, da min Søn kunde lette mig Forretningernes Besværlighed. Han har først hos et større Huus herpaa Pladsen og senere i Udlandet, samlet sig Erfaring og udvidet sine Kundskaber. Jeg tvivler derfor ikke om, at saavel jeg personlig som mit Huus vil have Gavn og Glæde af hans Optagelse som activ Deeltager i Forretningen. Mit hidtilværende Firma forandrer jeg til: P. F. Kaarsberg «Sr Søn, og haaber at dette maa møde samme Tillid og Yelvillie hos mine mange Forretningsvenner som mit gamle Firma. Jeg beder- Dem bemærke vore Underskrifter ved Foden heraf, og forbliver med Høiagtelse P. F. Kaarsberg. P. F. Kaarsberg underskriver P. F. Kaarsberg dr Søn. R. G. Kaarsberg underskriver P. F. Kaarsberg és, Søn. . En Enke melder sin Mands Død, saoijt« at Forretningen vil blive fortsat ved Procurist. Herr W. Wibro. Fredericia. Det er min tange Pligt herved at. maatte underrette Dem om^ at min kjære Mand, Hans Christoffer Tage, er afgaaet ved Døden, efter 8 Maaneders Sygeleie. Digitized by Google