Dansk Handelsbrevbog/Ord

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgningDansk Handelsbrevbog.djvu Dansk Handelsbrevbog.djvu/3 269

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.

Anhang II.
En Samling af de i Handelssproget hyppigst forekommende
fremmede Ord og techniske Udtryk.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V og W

A.

A, paa Courssedler er dette en Forkortelse af det franske Ord argent, Sølv, Mønt, ɔ: Kjøbere, modsat p. ɔ: papier, Papir d. v. s. Sælgere.

a. c. Fork. af anno currente, i det løbende Aar.

a. p. Fork. af anno passato, afvigte Aar.

à, til, for, indtil. f. Ex. 25 ℔ à 16 Sk.; 10 à 12 Miil.

Abandon, en, et havareret Skibs ubetingede Overdragelse til Assurandeuren for at erholde Assurancesummen udbetalt; udlækkede flydende Varers ubetingede Overdragelse til Skipperen for at undgaae at betale Fragt; abandonere, overdrage paa den her antydede Maade.

abnorm, uregelmæssig.

Absurd, urimelig, absorbere.

Acceptant, en, Den, som ved Paategning (Accept) paa en Vexel uigjenkaldelig forpligter sig til at betale Vexlens hele Beløb eller en Deel af samme; acceptere, give denne Paategning.

Accise, en, den kjøbenhavnske, en communal Afgift af toldbare Varer.

Ab, fra, til Afskibning fra, f. Ex. Byg ab Kjøge.

Accomodations-Vexler, saadanne Vexler, som ikke grunde sig paa virkelige Forretninger, men kun sættes i Circulation for at skaffe Vedkommende Penge.

A condition, paa Betingelse; i Boghandelen kunne de a condition kjøbte Bøger tilbageleveres, hvis Kjøberen ei faaer Brug for dem, hvorimod de, som tages i fast Regning, ikke kunne tilbageleveres.

A Conto, paa Regning.

a Conto-Betaling, Betaling af en Deel af et skyldigt Beløb.

Accord, en, Overeenskomst, Aftale; accordere, betinge, træffe Overeenskomst; et Handelshuus accorderer, d. v. s. det søger at træffe Overeenskomst med sine Creditorer om Henstand med eller deelviis Eftergivelse af skyldige Beløb.

accreditere, betroe, give Fuldmagt, aabne Credit for; at accreditere et Huus hos et andet, betyder at give sidstnævnte Ordre til for Ordregiverens Regning at acceptere førstnævntes Tratter.

Accreditiv, et, det Document, ved Hjælp af hviiket man accrediterer; et Accreditiv paa London, et Dokument ved Hjælp af hvilket man i London kan hæve en Sum Penge; et aabent Accreditiv, et Dokument, som giver Ret til at hæve et saa stort Pengebeløb, man selv ønsker.

Accumulation, en, Sammenhobning f. Ex. af Varer.

Accurat, nøiagtig, punktlig.

acquiescere, være tilfreds med, lade beroe ved. (F. Ex. om en Kjendelse, en Dom).

Acquisition, en, Erhvervelse.

Acquit, en, Beviis for rigtig Modtagelse, Qvittering; pr. acquit, betalt.

Act, en, Handling, Forhandling, Document vedrørende en Sag. Lægge Noget ad acta, lægge paa Hylden, ansee som afgjort.

Actie, en, et Beviis for en Anpart i den Capital, som er sammenskudt for at grundlægge og drive et Foretagende, som man haaber kan afkaste en Fordeel, hvilken da efter bestemte Regler fordeles paa Actierne. Preference-Actie, en Actie, som giver Ret fremfor de almindelige Actier.

Actionair, en, Eieren af en Actie.

Activ, Activer, Formue. Activ-Handel, Udførselshandel med vore egne Frembringelser, især naar disse udføres med vore egne Skibe.

Actum ut supra, skeet som ovenfor, paa ovennævnte Dag.

a dato, fra idag.

adhærere, erklære sig for en Sag, holde fast ved.

ad interim, indtil videre, foreløbigen.

admisibel, antagelig.

admitere, antage for gyldig, tillade.

ad Mandatum, ifølge Fuldmagt, elier høiere befaling.

Administration, en, Bestyrelse; at være under Administration siges om den Person eller det Gods &c., hvis Pengesager og derhen hørende Virksomhed bestyres af en eller flere dertil valgte Mænd; administrere, bestyre; Administrator, den, som bestyrer en Andens Anliggender, f. Ex. A. for et Gods, for en Stiftelse &c.

ad notam, at tage ad notam, at bemærke sig eller lægge Mærke til Noget.

Adresse, en, et Brevs Udskrift, Bopæls-Betegnelse. Adresse-Brev, et aabent Brev, som ledsager Varer, og hvis Udskrift indeholder disses Bestemmelsessted, samt Navnet paa den, (Adressaten) til hvem de skulle leveres; indeni Adressebrevet, som sædvanligviis sendes aabent, skrives Stedet, hvorfra og Tiden naar det afsendes, samt Adressantens (Afsenderens) Navn. Adressere, forsyne med Udskrift, henvise til.

adritura, directe, trække Vexler adrittura d. v. s. trække paa selve den Plads, hvor Beløbet haves tilgode.

Advis, en, Efterretning, Underretning; advisere, give Underretning om.

Advocat, en, Den, som fører en Andens Sag for Retten, i Kbhvn. for Høiesteret (cfr. Procurator) Advocatur, en, en Advocats Bestilling.

Afdrive, om Skibe, afvige fra Coursen.

Afgang, Afsætning.

Afgive, udfærdige Vexler, sælge Varer; afgive Beløbet paa Hamborg ɔ: trække Vexler paa Hamborg for det tilgodehavende Beløb.

Affaire, en, Forretning, Anliggende, Handel.

Affect, en, en heftig Sindsbevægelse, stærkt Indtryk; afficere, bringe i heftig Sindsbevægelse, gjøre stærkt Indtryk paa.

aflagret, om Varer, navnlig Cigarer og Viin, der have ligget paa Lagret en saadan Tid, som ansees passende for at gjøre dem tjenlige til Forbrug.

afskrive, skrive i sin Regnskabsbog eller paa det betræffende Gjældsdokument, at en Deel af en Gjeld er betalt.

Afvikle, tilendebringe, slutte (en I Forretning).

Agent, en, en Befuldmægtiget, især for fremmede Huse.

Agentur, en, en Agents Bestilling.

Agio, en, Opgjæld, Gevinst ved Handel med fremmede Penge; Agiotage, en. Handel med Vexler lydende paa fremmede Penge.

agitere, ophidse, bevæge.

Agitator, den, som agiterer.

Agitation, en, Ophidselse.

à jour, at have sine Bøger à jour, at have dem ført til den løbende Dag.

Allonge, en, den Strimmel Papir, som man vedhæfter en Vexel, for at kunne endossere den videre, naar dens Bagside er fuldtbeskreven.

alibi, Tilstedeværelse i et bestemt Øieblik paa et andet Sted, end det paa hvilket en Handling, man antages at have udført, er foregaaet.

alludere, sigte til, hentyde til.

al marco, efter Vægten. Guld- og Sølvmynter sælges al marco, naar de ere ældre og saaledes ofte ikke fuldvægtige (cfr. al peso)

al numero, efter Tallet.

al pari, i lige Værd med (om Penge) see Pari.

al peso, efter Stykket, see peso.

a meta, for Halvdelen; to Huse gjøre I en Forretning a meta, naar de hver tage Halvdelen af Gevinsten eller Tabet.

Amortisation, en, Gjælds Tilintetgjørelse ved Afbetaling efterhaanden; amortisere, paa denne Maade tilintetgjøre; erklære for ugyldig.

Ancrage, en, Ankergrund for Skibe.

Anfordrings-Beviis, et, et Beviis, hvorved man forpligter sig til „paa Anfordring" ɔ: paa Forlangende at betale en vis Sum laante Penge tilbage.

animere, opmuntre, tilskynde.

anlægge en Priis ɔ: betale den.

Annonce, en, Anmeldelde, Bekjendtgjørelse.

annuel, aarlig, hvert Aar.

Annuitet, en, Aarsrenter, Obligationer, som forrentes saaledes, at Capitalens Tilbagebetaling ligger i den for et bestemt Aarsmaal fastsatte høiere Rente.

Annulation, Annullering, en, Tilintetgjørelse, Udslettelse, annullere, tilintetgjøre, udslette.

Anstille, tilbyde, opgive til Sulg, Anstilling, Tilbud af Varer, eller disses Overdragelse til Salg.

Anticipere, gjøre noget tidligere end man skal.

antidatere, anføre et tidligere Datum end det rette (paa Breve og Documenter).

Anviisning, en skriftlig Anmodning om Udbetaling af en Sum Penge til Trediemand; anvise, udstæde en saadan Anmodning.

aparte, for sig selv, besynderlig.

Apathie, en, Sløvhed, Ligegyldighed.

a piacere, efter Behag.

appellere, beraabe sig paa En, henholde sig til hans Dom, fordre en Sag paany paadømt af en høiere Domstol.

appellabel, som er skikket til at indstævnes for en høiere Ret.

applicere, anbringe.

Appoint, et, en af flere til samme Tid trasserede eller remitterede Vexler. f. Ex. Bcomk. 10000 i 5 app. ɔ: i 5 Stykker Vexler.

Appretere, give Klæde Glands (Appretur).

Approbation, en, Samtykke, Bifald.

approximativ, som angiver det Rigtige tilnærmelsesviis.

Arbitrage, en, Voldgiftskjendelse; Sammenlignings-Beregning af forskjellige Stæders Vexelcourser; arbitrere, gaae frem efter Skjøn, beregne Vexelcourser.

arbitrair, vilkaarlig, egenmægtig.

Argument, et, Beviis.

argumentere, bevise.

Aroma, et, Vellugt; aromatisk, vellugtende.

Arrangement, et, Ordning, Overeenskomst; arrangere, ordne, træffe Overeenkomst, indrette.

Arrest, en, Hæftelse, Fængsling, Beslag; arrestere, hæfte, fængsle, lægge Beslag paa.

Arrimage, en, Skibsladnings Stuvning; arrimere, stuve.

arrivere, ankomme, hænde sig.

arrogant, hovmodig, indbildsk; Arrogance, en, Hovmod, Indbildskhed.

Aspect, en, Udseende, Udsigt, Forhaabning.

Aspirant, en, Den som tragter efter Noget, deraf aspirere.

Assignant, en, Den som assignerer (udstæder) en Anviisning (Assignation).

Assistance, en, Bistand, Hjælp.

Association, en, den Handling, at Flere forene sig (associere sig) i et bestemt Øiemed; Deeltagere i en saadan Forening kaldes Associé f. Ex. As. af et Handelshuus, As. af et Firma.

Assortiment, et, Samling af mange til een Art hørende Vare-Artikler, at være assorteret, at besidde en saadan Samling, see Sort.

Assurance, en, Sikkerhed mod et eventuelt Tab f. Ex. ved Ild, ved Søen (Sø-Ass.) &c. Assurandeur, den, som paatager sig at sikkre derimod, assurere, at sikkre sig paa denne Maade

à tout prix, til enhver Priis.

Attentat, et, voldeligt Angreb.

Attest, en, skriftlig Beviis, Vidnesbyrd; attestere, bevidne, bekræfte.

Auction, en, offentlig Salg til den Høistbydende, Auctionarius, den, som forestaaer et saadant Salg.

au fait, i Sagen; være au fait med, være nøie bekjendt, vide god Besked.

Autographi, en, egenhændig Skrift, mangfoldiggjort ved Hjælp af Steentryk.

Aval, en, Borgen for en Vexels Betaling.

Avance, en, Fordeel, Fortjeneste.

Avarie, et, Havarie, Søskade, see Groshavari og Particulierhavari.

Aventure, en, Lykketræf; à l'aventure, paa Lykke og Fromme.

Aventurier, en, Lykkeridder.

Avers, en, For- eller Billedsiden paa en Mynt.

Aversion, en, Afsky.

avertere, bekjendtgjøre (i Bladene), give Efterretning om.

a vista og a vue, ved Sigt, ved Foreviisning.

pr. Axe, med Vogn, med Fragtmand.

B.

B, paa tydske Courssedler, Fork. af Briefe, Sælger.

Baake, en, et paa Land opreist Mærke til Søfarendes Veiledning.

Bagbord, Bagbords Side, et Skibs venstre Side (for Roermanden).

Baisier, En, som speculerer i Statspapirernes Fald (Baisse) — speculerer à la baisse.

Balance, Bilance ell. Bilanz, en, Sammeqligning mellem Formue og Gjæld ved Regnskabets Afslutning; balancere, bringe Regnskabet til at stemme.

Ballast, en, Sand eller andet vægtigt Materiale af ringe Værdi, som Skibe indtage i Mangel af Ladning, for derved at kunne holde Ligevægt under Seiladsen.

Banco, Bank-Valuta i de Stater, hvor denne er forskjellig fra den mellem Mand og Mand brugelige Regningsmynt, saaledes: Hamborger Banco-Mark, den i Hamborg i den større Handel brugelige Regningsmynt, som ikke er virkelig præget; Rigsdaler svensk Banco, en tidligere og tildeels endnu brugelig Rigsmynt i Sverrig.

Bankerot eller Banqueroute, en, Standsning med Betaling paa Grund af virkelig eller blot formodet Uformuenhed.

Banquier, en, Kjøbmand, som driver Pengehandel.

Baratto-Handel, Tuskhandel.

barok, uregelmæssig, forunderlig, formet uden Plan.

Barrage, en, Fades Bevaring ved Bundstiver, Tværtræer &c.

Barre, en, Guld- eller Sølvstænger.

Basis, en, Grundlag, basere, grundlægge.

Bastard-Sukker, en ved Sukkerets Tilberedning i Raffinaderierne fremkommende Sort simpelt Sukker.

Bedding, en, et Sted i Nærheden af Strandkanten, hvor Skibe trækkes iland for at fortømres; ogsaa de løse Bræder, som lægges paa Bunden af mindre gode Skibe og bedækkes med Maatter, for at Ladningen ikke skal tage Skade af det Vand, der siver igjennem Plankerne.

begive, sælge (Vexler eller Varer); et Skib har begivet sig, naar Planker eller Tømmer paa Grund af Uveir er kommet ud af den oprindelige Stilling.

belaste, føre til Udgift, debitere.

benificeret, benaadet; benificeret Sag kaldes den Retssag, ved hvilken den ene Part er fritaget for at betale Retsomkostninger.

betinge, fastsætte, accordere.

beskytte, antage eller betale en Vexel.

Biennium, et, et Tidsrum af to Aar.

Biilbrev, et Document, som giver Eiendomsret til et Skib, udstædes af Bygmesteren; ogsaa et Gjældsbrev med Pant i et paa Stablen staaende Skib, udstædes af Bygherren.

Bill, en, i Engl. et Lovforslag, en Regning, et Papiir.

Billon, en, Sølvmynt i hvilken Kobberet udgjør den største Deel.

bizar, sær, forunderlig.

bjærge, redde (om strandet Gods); Bjærgeløn, Betaling for udført Redning.

Blanco-Credit, en, Credit, som ydes uden anden Sikkerhed end den personlige; Blanco-Endossement, et, en Vexeloverdragelse derred, at den, som overdrager Vexlen, sætter sit Navn bag paa samme og lader Plads aaben til Endossementets Udfyldning; in blanco, uskrevet, ikke udfyldt.

Blanquet, en, en til Udfyldning af det tilfældige Indhold indrettet, trykt Formular. (Vexelblanquet, Regningsblanquet).

Blocade, en, Afspærring, Indeslutning (ved fjendtlige Skibe eller Tropper).

Bodmeribrev, et af Skipperne udstædt Gjeldsdocument for et i Nød og i fremmed Land, til Reisens Fortsættelse optaget Laan, for hvilket Skib, Fragt og Ladning (?) pantsættes saaledes, at Creditor taber sin Ret, dersom Pantet paa Reisen forgaaer.

Boje, Bøie, et i Søen fastgjort flydende Mærke, som tjener Søfarende til Veiledning; ogsaa et svømmende Mærke, som Søfarende befæste ved deres Anker, før de kaste det ud.

Bon, Fleertall. Bons, Anviisning, Udleveringsseddel.

bona fide, paa Tro og Love, i god Hensigt, modsat mala fide.

Bond, see in bond.

Bonitet, en, indvortes Værd, Godhed.

borneret, af indskrænket Forstand, dum.

Bouquet, en, Vinens krydrede Lugt.

Branche, en, Green, Afdeling.

Brevet, et, Eneret, Patent.

Brig, en, et Skib med to Master og Ræer (Tværstænger) paa dem begge.

Brouillon, en, Claddebog, Udkast.

Brutto-Vægt, en Vares Vægt tilligemed Vægten af det, hvori den er indpakket.

bugsere, bringe et Skib fremad ved Hjælp af en Baad eller et Dampskib.

Bugspryd eller Bovspryd, et, det Stykke Tømmer, som fra et Skibs Forende ligger ud over Vandet, og hvortil adskillige af Seilene ere befæstede.

Bullion, Guld- eller Sølvstænger.

Bureau, et, et Værelse for Forretninger, navnlig Embedsmænds.

Børs, Forsamlingshuus for Kjøbmændene, har formodentlig sit Navn efter den hollandske Familie van Boeurs, som først indrettede et saadant Huus.

C.

(De her savnede Ord søges under K).

ca, Fork. af circa, omtrent.

Cabotage, en, Kystfart.

Calamitet, en, Nød, Elendighed.

Calcul, Calculation, en, Regning, Beregning, Overslag; calculere, beregne, gjøre Overslag.

Calender, en, en Fortegn. over Aarets Dage med Oplysning om Solens og Maanens Op- og Nedgang &c.; Ordet Calender bruges i forskjellige Sammensætninger blot i Betydningen af Fortegnelse, saaledes Adresse-C., Fortegnelse over Adresser, Stats-C., en Fort. over Stadens Embedsmænd.

Calumnie, en, Bagvaskelse, uretfærdig Beskyldning.

Cambio, en, Vexel; Cambio-Conto, Vexel-Conto; Cambist, en Vexelhandler, Vexellerer.

Canal, en, Vandrende, Vandledning.

Capacitet, en, Duelighed; capabel, duelig.

Capatazie, en, Transport-Omkostning i Rio (af caput, Hoved, fordi Negerne bærer Lastesækken paa Hovedet).

Caper, en med Fuldmagt forsynet Fribytter; Caperi, Fribytteri.

Capital, en, Grundformue, stor Pengesum; Capitalisation eller Capitalisering. Hovedsummens Beregning efter Renterne; f. Ex. naar en Eiendom giver et aarligt Nettooverskud af 2000 Rd., maa dens Værdi efter 4 % Rente være 50000 Rdlr., capitalisere, gjøre denne Beregning; Capitalist, En, der eier Capitaler, af hvis Renter han lever.

Capital-Conto, en, kaldes den Hovedbogs-Conto; som i det dobbelte Bogholderi repræsenterer Principalen.

Capitain, Skipper, Skibsfører.

Capitelstaxt, den, ifølge Indberetning fra de verdslige og geistlige Øvrighedspersoner, hvert Aars første Februar fastsatte Pengeværdi paa Kornvarer, i de forskjellige Stifter.

Caplak ell. Caplaken (egentl. Tøi til en Kappe), en accorderet Godtgjørelse, som udbetales Skipperen tilligemed hans Fragt.

Caprice, en, Lune.

Cargo, Carga, Cargaison, en, Skibsladning, Fortegnelse over samme; Cargador, Cargadan eller Supercargo, en Kjøbmand, som følger med et Skib for at forhandle dets Ladning.

Carte blanche, et, uindskrænket Fuldmagt.

Casco, en, Skibsskrog med Indbegreb af hvad der hører til Udrustningen.

Cassa, Casse, en, Gjemmested for Penge, ogsaa Pengebeløb selv; f. Ex. have en stor C. ɔ: have mange contante Penge; være pr. C., have Penge liggende, in Cassa, i rede Penge, Cassabog, Bog, hvori indkomne og og udbetalte Pengesummer indføres, Casserer, Bestyrer af Cassen.

Cassation, en, Tilintetgjørelse f. Ex. af et Document; cassere, tilintetgjøre.

Casus, en, Tilfælde, Begivenhed.

causal, begrundende, foraarsagende.

Caution, en, Sikkerhed, Borgen, tilsagt Skadesløsholdelse, Ansvar; Cautionist, En, der gaaer i Borgen for en Anden; cautionere, gjøre dette.

Cavent = Cautionist, cavere = cautionere.

Cedent, Overdrager, Overlader (paa Vexler Endossent).

Cent, Centum, hundrede, pro Cent, af hundrede.

Cerealier, Sædearter, Plantearter, tjenlige til Brød.

Certeparti, et, det i Anledning af et Skibs Befragtning oprettede Document.

Certificat, et, Vidnesbyrd, Beviis, Attest.

C. F. & I. = cost freight & insurance, Indkjøbspriis med Tillæg af Omkostninger, Fragt og Assurance.

Chance, en, Lykketræf; Sandsynlighed for eller imod; Udsigt til.

Change, en, Ombytning, Forandring.

Chaos, et, forvirret Sammenblanden af de forskjelligste Ting.

Chef, en, Overhoved, Foresat, Principal.

Chevalier-Byg, en Art ualmindelig stort og smukt toradet Byg.

Check, en, i England en Anviisning paa en Bank.

Chicane, en, Drilleri; chicanere, drille.

Chimære, en, Opspind, Opdigtelse.

chirographarisk kaldes en Fordring, som grunder sig paa Haandskrift.

Circulaire, et. Rundskrivelse.

citere, anføre, Citat, et, det som er anført.

Cito, snart, haster (paa Breve).

Clarere, bringe paa det Rene, betale og gjøre Afregning for en Skipper paa Toldboden, deraf Clarering.

Clausel, Clausul, en, Vilkaar, Betingelse, Forbehold; clausulere, betinge, forsyne med Forbehold.

Client, den Beskyttede.

Collo, en, Fleert. Colli, Pakke, Balle, Fad Stykke.

Collier, et Kystfartøi.

Collision, en, uheldigt Sammentræf; collidere, støde sammen paa en uheldig Maade.

Colonial-Varer, egentlig saadanne Varer, som tilføres os fra de europæiske Besiddelser udenfor Europa (Colonierne), men er ogsaa et Fællesnavn for forskjellige navnlig Planteproducter, saasom: Caffe, The, Sukker, Riis, Kryderier, hvorfra disse Gjenstande end ere komne.

Combination, en, Sammensætning, Forbindelse; combinere, sammenføie, forene.

Commandite, en, et Handelsfællesskab, hvortil den Ene giver Pengene, medens den Anden bestyrer Forretningerne; ogsaa et af et ældre Huus etableret yngre. Commanditair, Stifteren af et saadant yngre Huus.

commensurabel siges om Gjenstande, som kunne maales med samme Maal eller fig. bedømmes efter en indbyrdes Sammenligning.

Commerce, en, Handel, Handelsvæsen; Commercelæst, det Maal, hvorefter Skibes Drægtighed beregnes; commerciel, som henhører til Handelen.

Commis, en, Handelsfuldmægtig, Handelsbetjent; Commis voyageur, Handelsreisende.

Commissair, en, Befuldmægtiget, Betroet, Beskikket til at udføre et Hverv.

Commission, en, Fuldmagt, Hverv, samtlige til Udførelse af et dem paalagt Hverv beskikkede Persooer, Commissionair, Befuldmægtiget, som besørger Handler for Andre.

Commissarium, et, en Bemyndigelse til at træde sammen i en Commission.

Committent, en, Ordregiver, den som befuldmægtiger en Anden til at udføre en Forretning; committere, give Ordre, befuldmægtige.

communal, som vedrører eller hører til en Byes, et Sogns eller en Menigheds (en Commune's) Anliggender f. Ex. communale Skatter, kaldes i Kjøbenhavn de, som vedrører Staden, som saadan (f. Ex. Brolægningsskat &c.) og ikke Staten.

communicere, meddele.

compact, tæt, fast.

Compagnie, et, Fællesskab, Handelsselskab; Compagnon, en Deeltager i et saadant Selskab.

Comparent, en, den som efter Tilsigelse møder for Retten for at give Forklaring.

Compas, et Instrument, som ved Hjælp af Magnetnaalen viser Nord og Syd, og benyttes fornemlig af Sømænd, til derefter at finde Veien paa Havet.

Compensation, en, Afregning ved at udligne Fordring mod Gjæld; compensabel, som kan afgjøres ved Compensation; compensere, afregne, lade gaae op mod hinanden.

Competence, en, Berettigelse.

competent, berettiget.

Completering, en, Fuldstændiggjørelse, Udfyldning; completere, fuldstændiggjøre, udfylde.

Compliceret, indviklet, forviklet.

compres, tæt, sammentrængt.

Compromis, et, Afgjørelse ved Voldgiftsmænd (Dommere, valgte af de stridende Parter selv).

compromittere, stille En blot, saaledes at han nedsættes i Folks Omdømme.

Comptoir, eller Contor (urigtigt Contoir) et, Skrivestue, Forretningsstue; Comptoirist, eller Contorist, en Medarbeider paa en saadan Forretningsstue.

Concept, en, skriftlig Udkast, Plan; concipere, udkaste, opsætte sine Tanker paa Papiret.

Concession, en, Bevilling.

concis, kort og bestemt affattet.

Concurs, et. Opbud, Creditorernes Optræden for at dele den fælles Skyldners Formue i Forhold til deres Fordringer.

Concurrent, Medbeiler, Medansøger, Concurrence, en, Deeltagelse i Bestræbelsen for at naa et vist Maal; concurrere, kappes om at naae et vist Maal.

Condemnation, en, Domfældelse, Priisdømmelse; condemnere, priisdømme (især om Skibe, opbragte af fjendtlige Magter).

Condition, en, Betingelse , Bevilling, Tjeneste; conditionel, betingelsesviis; conditioneret, beskaffen; velconditioneret, i god Stand. Conditio sine qua non, ufravigelig Betingelse.

Conference, en, Raadslagning. Aftale; conferere, raadslaae, aftale, jevnføre, sammenligne.

Confidence, en, Fortrolighed; confidentiel, fortrolig, i Fortrolighed.

confirmere, stadfæste, bekræfte; et confirmeret Accredltlv, et af Adressaten stadfæstet Accreditiv.

Confiscation, en, Beslaglæggelse; confiskere, beslaglægge.

Conflict, en, Strid, uheldig Sammenstød.

Conform, eens, overeensstemmende med.

confrontere, samtidig afhøre to Personer, hvis Udsagn om den samme Begivenhed ere uovereensstemmende.

confundere, forvirre, bringe i Forstyrrelse. Confusion, en, Forstyrrelse.

Conjunctur, en, Sammentræf af visse Omstændigheder, Tidsomstændigheder.

Connectere, forbinde, staae i Forbindelse; Connection, en, Forbindelse.

Connossement, et, et af en Skipper udstædt Beviis for i hans Skib indladede Varer.

Consens, en, Samtykke, Bifald.

consequent er den Person, som handler overeenestemmende med de af ham selv udtalte Anskuelser, inconsequent er han, naar han handler mod samme.

Cousequents, en, Følge, Fastholden ved Grundsætninger.

conservere, bevare, Vedligeholde.

Consignation, en, en Varesending for Afsenderens Regning; Consignanten, Den, som consignerer (afsender) Varer for egen Regning; Consignatarius, Modtageren af saadanne Varer.

consolidere, slaa sammen, forene til et Hele; man consoliderer f. Ex. 3, 4, 5 pCt. rentebare Statspapirer, ved efter bestemte Regler at ombytte dem samlet mod et nyt, som bærer 4 pCt. Rente.

Consols, Navnet paa et engelsk Statspapir, er en Forkortelfee af consolidativfonds ɔ: consoliderede Statspapirer, see consolidere.

constant, stadig, bestandig, varig.

constatere, bevise, godtgjøre.

consternere, bringe ud af Fatning.

constituere, midlertidig indsætte i sit Sted; grundlægge og begynde en bestemt Virksomhed, et Actieselskab siges saaledes at have constitueret sig, naar det tilstrækkelige Antal Actier er tegnet og Bestyrelsen er valgt.

Consul, en, Repræsentanten for en Nations Handels- og Søfarts-Interesser paa en fremmed Plads; Consulat, et, hans Embede, Værdighed, Bopæl.

Consulent, en, Raadgiver, Sagfører; consulere, raadføre sig med.

Consument, en, Forbruger; Consumtion, en, Forbrug, ogsaa Afgivt af Fødevarer; consumere, forbruge.

Contant, (ell. comptant) i rede Penge; Contanter, rede Penge; pr. Contant, imod rede Penge.

Continent, et, Fastland, navnlig Europas.

Contingent, et, Andeel, Bidrag.

Continuation, en, Vedvaren, Fortsættelse ; continuere, fortsætte, vedblive.

Conto, en, Fleert. Conti, de to i en Handeisbog ligeoverfor hinanden staaende Sider, paa hvilken der føres Regnskab for en bestemt Person, eller over en bestemt Ting. Conto-Courant, løbende Regning ; Conto a meta, fælles Regning med en anden; Conto finto, en Regning, som anskueliggjør det af en vis Forretning formodede Resultat; Conto mio, min Regning; Conto loro, Deres Regning; Conto nostro, vor Regning; Conto novo, ny Regning; Conto suo, hans Regning.

døde Conti kaldes de Regningsfolier i Hovedbogen, som i det dobbelte Bogholderi repræsenterer de Varer, man handler med, f. Ex. Caffe-Conto, Sukker-Conto &c. Slaaes flere mindre betydelige Varer sammen paa en Conto, kaldes denne Generalvare-Conto,; levende Conti kaldes de i Hovedbogen for vore Forretningsvenner oprettede Conti; Conto pro Diverse, Conto for flere Debitorer, som gjøre saa faa Forretninger, at man ikke vil tildele dem en Plads hver især.

Contor, see Comptoir.

Contra, imod, tvertimod; pro et contra, for og imod.

Contrabande, en, forbudne Varer, Smuglergods.

Contrabog, en Bog, hvori Debitor lader indføre de Varer, han erholder paa Credit hos en Kjøbmand.

Contract, en, Overeenskomst; Contrahent, Den, som indgaaer, contraherer, en Contract

contrair, imod, modsat, stridig.

contramandere el. contremandere, tilbagekalde en Ordre.

Contra-Ordre, en, Modbefaling, Tilbagekaldelse af en tidligere givet Ordre; contramandere, at tilbagekalde, afbestille.

Contrapart, en, Modpart, Modstander.

contraponere el. contrapostere, berigtige en feilagtig Post i Bogføringen ved at indføre en ny Post, Contra-Post, som hæver den gamle (see Ristorno).

contrasignere, underskrive til bekræftelse paa et Documents tilbørlige Udstædelse, hvilken Underskrift sædvanlig sættes under en Streg tilhøire, et Stykke under den egentlige Underskrift, cfr. paraphere.

contribuere, bidrage.

Control, en, Tilsyn, Opsyn; controlere, have Tilsyn, Opsyn.

Controvers, en, Strid.

Contumats, en, = Quarantaine, en Liggetid for Skibe og Reisende, som komme fra smitsomme Steder; i denne holdes de strængt afsondrede fra Samqvem med Andre.

Convenere, anstaae, være tilpas.

Convention, en, Overeenskomst, Forlig, Pagt.

convertere, ombytte (Statspapirer mod andre, der lyde paa en lavere Rente).

Convocation, en, Sammenkaldelse.

Convoi, en, Handelsskibes Ledsagelse af Krigsskibe for at beskyttes mod fjendtligt Overfald; convoyere, ledsage paa denne Maade.

Convolut, en, Brevomslag; convolutere, lægge dette om.

Copie, en, Gjenpart, Afskrift; copiere, afskrive, tage Gjenpart; Copie-Bog, den for disse Afskrifter bestemte Bog.

correct, rigtig, feilfri.

Correspondence, en, Handelsforbindelse, Brevvexling; Correspondent, En, som forestaaer Brevvexlingen; ogsaa den, med hvem vi staae i Brevvexling; correspondere, vexle Breve, stemme overeens.

corso, den løbende Priis, al corso, efter Coursen.

costi, costy, hos Dem, der hvorhen Brevet gaaer.

Coulage, en, Tab paa flydende Varer ved Lækning.

coulant, flydende, utvungen, føielig, ikke vankelmodig.

Coup, et, et Træf, navnlig et heldigt.

Coupon, en, Afsnit, afskaaret Stykke, de en Obligation eller Actie vedføiede Renteqvitteringer, som afskjæres og afleveres ved Rente- eller Udbytte-Udbetalingen.

courant, løbende, gangbar, afsættelig, brugelig; Priis Courant, en, en trykt Liste, der viser de gangbare Priser; være au courant, skride frem med Tiden, være bekjendt med Dagens Begivenheder.

Cours, en, den løbende Priis paa fremmede Penge, Actier og Statspapirer, coursere, være i Omløb.

Courtage, en, Mæglerløn, Mæglerforretning.

Coutume, en, Vedtægt, Vane, Brug.

Couvert, en, Omslag, Brevomslag, par couvert, under Omslag, ved Indlæg; couvertere, forsyne med Omslag, indeslutte.

crass, angiver en for stærk, til Uskjønhed grændsende Betegnelse af en Egenskab, Handling, Person o. s. v. f. Ex. det Udtryk er for crasst, at kalde Manden en Kjeltring, fordi han ei betaler i rette Tid; han er meget crass ɔ: han bruger haarde Ord (Skeldsord) til at udtrykke sin Mening; hensynsløs, ensidig.

Credit, en, Tiltro; Betalingsfrist f.Ex. en Credit paa 6 Mdr.; tage paa Credlt ɔ: tage paa Borg.

Credit, Fleert. credunt, benyttes i Bogholderiet for at betegne, at en Person har tilgode, og sættes deels ved Personens Navn og deels over den høire Side af hans Conto (see dette), paa hvilken hans Tilgodehavende overføres.

creditere, give Credit, betro; indføre i Kjøbmandsbøgerne at en Person har tilgode.

Creditiv, et, see Accreditiv.

Creditor, en, den som har tilgode.

Crise, en, Crisis, Afgjørelse, Udslag, Vendepunkt.

cubik, terningdannet, Cubikmaal Indholdsmaal.

culminere, passere det høieste Punkt, naae det høieste Maal.

cultivere, dyrke, bearbeide (ogsaa om Handels-Forbindeiser).

Curatel, et, Formynderskab.

cursorisk flygtig, løselig.

Creditoplag, et Oplag af fremmede toldbare, ikke afgiftsberigtigede, men af Toldvæsenet undersøgte Varer i Indførernes eget Værge og til hans egen Raadighed.

Curator, en, Værge, Forstander, Formynder.

Cwt. Fork. for Hundredweight et engelsk Centner.

D.

Damnum, et, Skade, Tab (ved Omvexling af Mynter).

Data, Angivelser, Tidsangivelser, Kjendsgjerninger.

datere, skrive Stedet og Maanedsdagen under Noget; skrive sig fra en vis Tid.

Datum, et, Opgivelse af Tid og Sted, paa hvilket et Document eller Brev er skrevet , Udfærdigelsesdag; Datum in blanco, Datum uudfyldt; a dato, fra idag; til Dato, til denne Dag. Datum ut retro, samme Tid og Sted som paa Bagsiden er anført; datum ut supra, Tid og Sted som ovenfor. Dato-Vexel, en Vexel, hvis Forfaldstid beregnes efter Udstædelsesdagen (i Modsætning til Sigt-Vexler, hvis Forfaldstid beregnes efter den Dag, de forevises for Betaleren).

Debat, en, en mundtlig eller skriftlig Udvexling af forskjellige Meninger om en Sag; debatere, føre en Debat.

Debentur, en, Udgifter, i England det Beviis, som Toldvæsenet giver Den, der udfører saadanne Varer, som ere berettigede til Toldgodtgjørelse, og hvorefter Godtgjørelsen udbetales ham.

Debet, Skyld, Gjæld; paa Regninger og i Handelsbøger: skylder, har at betale, i Fleertl. Debent; Debitor, en Skyldner; debitere, notere at En skylder — det Modsatte af creditere.

debitere, fremsætte, udsige, f. Ex. debitere en Usandhed.

Deboursement, et, Udbetaling.

deboursere, udbetale.

decalere, aftage i Vægt, svinde ind; Decalo, Varers Aftagen i Vægt, Svinden.

decatere, krympe Klæde ved Hjælp af Damp, betage det Presseglandsen.

Decharge, en, skriftlig Beviis for at et Regnskab er aflagt og i Orden.

Decennium, et, et Tidsrum af ti Aar; decennal, tiaarig.

decimal, tideelt; Decimal-System, System, hvori Tidelingen benyttes.

Decision, en, Beslutning, Afgjørelse; Decisor, En, der afgjør de i Anledning af et Regnskab opstaaende Stridspunkter.

Declaration, en, Erklæring, Tilkjendegivelse, Toldangivelse; declarere, erklære, forklare, angive til Fortoldning.

Decourt, Decort, en, Afkortning paa en Regning, Afslag; decourtere, afkorte, slaae af.

Decret, et, Øvrighedens Beslutning, decretere, tage Beslutning.

dedere, afskrive en Gjældspost som betalt, tilføie den et dedit, d. e. han har betalt.

dedicere, tilegne.

de facto, i Virkeligheden.

defavorabel, ugunstig, ufordeelagtig.

Defect, en, Mangel, Ufuldkommenhed, det Manglende; defect, Adjectiv af samme Betydning.

Defensor, en, Forsvarer; denfendere, forsvare: Defension, en, Forsvar.

Deficit, et, det som mangler i Indtægten, for at gjøre den lige med Udgiften, Underbalance.

definere, forklare, Definition, en, Forklaring.

definitiv, endelig afgjort, bestemt.

Defraudation, en, Bedrageri, Underslæb, Toldsvig; defraudere, begaae Underslæb, Toldsvig; Defraudant, den som begaaer Underslæb, Toldsvig.

de jure, med Rette, lovligen, lovmæssigen.

delcredere, paa Tro og Love, man staaer del credere, naar man gaaer i Borgen for Opfyldelsen af en Tredies Forpligtelser.

Deliberation, en, Raadslagning, Betænkning, deliberere, raadslaae, betænke.

Dementi, et, Selvmodsigelse, Usandhed.

Demi, halvt.

Depeche, en, et Iilbrev, Statsbrev; Telegraph-Depeche, enhver Meddelelse gjennem Telegraphen, ogsaa et Telegram.

dependere, afhænge.

Depense, en, overflødig Udgift; depensere, give for meget ud, ødsle

Depositor, Deponent, en, En som nedlægger, giver Noget i Forvaring, et Vidne; deponere, give i Forvaring, udsige; Depositarius eller Depositair, den, hos hvem Noget er nedlagt i Forvaring; Depositum, det som nedlægges; in deposito, i Forvaring, som betroet Gods.

Depot, et, Oplagssted, Magasin.

Depreciation, en, Værdiforringelse.

Deputation, en, en Sendelse af enkelte Personer, som paa Manges Vegne skulle røgte et vist Hverv.

derangeret, i mislige Omstændigheder, forgjældet.

derivere, hidrøre fra, aflede fra.

Desemballage, en, Udpakning; desemballere, udpakke.

desertere, rømme, løbe bort, undvige; Deserteur, en Rømningsmand, Overløber; Desertion, en, Bortrømning, Undvigelse.

designere, bestemme betegne.

desorientere, vildlede.

Despect, en, Foragt.

Dessein, en, Anviisning til at udføre Noget, Forslag.

Dessin, en, Udkast, Grundris, Mønster.

Destillateur, En, som driver Destillationen, d. e. Brænding, Aftrækning, Overdampning af flydende Legemer, saaledes at Dampen ved Afkjøling igjen bringes i draabeflydende Tilstand; Destillat, et, et paa denne Maade udvundet flydende Legeme; destillere, aftrække, brænde.

Detail, en, det Enkelte, Udførlige, Omstændelige; Detaillist, En som handler i det Smaae, stykkeviis, alenviis; detaillere, fremsætte stykkeviis, sælge i Smaat, beskrive udførligen; en detail, i det Smaa, stykkeviis.

detto, ditto, forkortet do., nævnt, bemeldt, af samme Slags.

Deviation, en, Afvigelse fra rette Vei (om Skibe), Afveie, Vildfarelse.

Difference, en, Forskjel, Ulighed, Uovereensstemmelse, lille Tvistighed; differere, være forskjellig, afvige, være ulige.

difficil, vanskelig, besværlig, vanskelig at omgaaes eller tilfredsstille.

Dilation, en, Udsættelse, Henstand, Frist.

Dimension, en, et Legemes Udstrækning i Længde, Urede og Tykkelse; Rum.

Direct eller directe, lige, uden Omvei, umiddelbar; directe importerede Varer, saadanne, som vi hente lige fra Productionsstedet, og ikke fra en Handelsplads, der selv har indført disse.

Directeur, en, Leder, Forstander, Opsynsmand; dirigere, forestaae, bestyre, lede.

Disconto, en, et Fradrag fra en Betaling, som erlægges tidligere end den skal.

discontable Vexler, saadanne Vexler, som paa Grund af Deres Soliditet kunne erholdes disconterede d. e. solgt strax imod at man godtgjør Discontenten, d. e. den som kjøber Vexlen, Renterne (Discontoen) af sammes Paalydende indtil Betalingsdagen; Disconto-Bank eller Kasse, en Anstalt, der disconterer Vexler.

discret, sindig, taus, betænksom.

Discretion, en, Forsigtighed, Betænksomhed, Taushed.

Disfaveur eller Defaveur, en, Tab, Skade, ugunstig Varepriis.

Dispensation, en, Fritagelse; dispensere, fritage.

Dispache, en, Søskade-Beregning, Ligning af et ved Søskade foraarsaget Tab paa Skibets og Ladningens Eiere og Assurandeurer ; Dispacheur, En, som opgjør slige Beregninger.

Disponent, en, En som forestaaer et Handelshuus's Forretninger, leder dem; disponere, anordne, lede, indrette, raade over; Disposition, en, Anordning, Ledelse, Raadighed; disponibel, som er til Ens Raadighed, som er forhaanden, som strax kan føres til Anvendelse, tages i Tjeneste eller Brug.

Disput, Dispute, en, Strid, Uenighed, Ordstrid.

Dissens, en, Meningsulighed.

Distance, en, Afstand, Frastand, Mellemrum.

Distinction, en, Adskillelse, Forskjel, Tydelighed; distinct, kjendelig, tydelig.

distribuere, fordele, uddele.

District, et, Kreds, Landstrækning, Egn.

Ditta, et, Brevenes Underskrift, Firma, det Navn, hvorunder et Handelshuus driver Forretninger.

ditto, see detto.

divergerende, afvigende, f. Ex. en dvg. Mening, Anskuelse o. s. v.

diverse, forskjellige, alleslags.

Dividende, en, Delingstal, det Tal, som skal deles, det Udbytte, den Andeel i Gevinsten, som bliver enhver Deeltager i et Actieforetagende tildeel i Forhold til hans Indskud, ogsaa det Udbytte, som Creditorerne erholde af et til Skifte opgivet Bo.

Document, et, Skrift, skriftlig Beviis; documentere, bevise ved lovgyldige skriftlige Beviser; Documentation, en, Beviisførelse paa denne Maade.

Dokke, en, et ved en Havn anlagt Reparationssted for Skibe, hvor Vandet kan pumpes ud og ledes ind efter Behag, og Skibene saaledes staae tørt under Reparationen.

domicilere, at give en Vexel en Paategning, hvorefter den bliver at betale paa et andet Sted, end det, hvor Acceptanten (s. d.), der giver Paategningen, boer (har Domicil). Domicilianten, Den som giver denne Paategning; Domiciliaten, Den, som ifølge denne Paategning skal betale Vexlen.

dominere, udøve en overveiende Indflydelse, beherske.

doublere, fordoble; Doublet, en, det som er dobbelt.

dubiøs, tvivlsom, usikker, uvis (om Debitorer).

Düner, Sandbanker langs med Havets Bredder.

durabel, varig; Durabilitet, en, Varighed.

Duplicat, et, en Original Gjenpart af et Document, hvilken altsaa kun kan tages af Udstederen selv; in duplo i to Exemplarer.

Dækning, Penge som sendes til Betaling af Gjæld; at dække, at sende eller yde Betaling for Gjæld.

E.

Echelles, Handels- og Stapelstæder ved Middelbavet, i Levanten.

Effecter, Gods, Indbo, Løsøre, Statspapirer; effectiv, virkelig, i sig selv; effectuere, bevirke, udrette, udføre; Effectuering, Iværksættelse, Fuldbyrdelse (f. Ex. om en Ordre).

egal, jevn, ligestor, mage, eens; Egalitet, en, Lighed, Overeensstemmelse, Eensformighed.

Elasticitet, en, Spendekraft; elastisk, den Egenskab ved en Gjenstand, at den har Spendekraft.

eludere, bedrage, elusorisk spildt, bedragerisk, eminent, ophøiet, fremragende.

emanere, udgaae, udkomme (om en Lov).

Emanation, en, Udgaaen af en Forordning, dens Bekjendtgjørelse.

Emballage, en, Indpakning, Omslag; emballere indpakke, forsyne med Omslag.

Embargo, en, Beslag, Arrest paa Skib og Ladning.

eminent, ophøiet, fremragende.

Emolument, en, Fordeel, Nytte, Biindtægt.

Emploi, en, Ansættelse, Bestilling, Forretning; employere, ansætte, anbringe, anvende.

en bloc, Rub og Stub, Stort og Smaat.

Encyclopædi, en, kortfattet Omrids af en Videnskab i alle dens enkelte Dele.

en detail, i det Smaa.

Endossement, et, den Paategning paa en Vexels Bagside, hvorved den af Overdrageren (Endossenten), overdrages (endosseres) til en Anden (Endossanten).

Energie, en, Kraft; energisk, kraftig.

Engagement, et, Ansættelse, Bestilling. Forpligtelse, Forbindtlighed; engageret, ansat, forpligtet.

en gros-Handel, Handel i det Store, heraf Grosserer, Grossist, Grosso-Handler, en Kjøbmand, der kun handler i det Store.

enorm, overdreven, overordentlig, uhørt.

en passant, i Forbigaaende.

en rouge, at fragte et Skib en rouge betyder at betinge sig Ret til mod en vis Betaling at benytte det for en vis Reise, uden Hensyn til hvad eller hvormeget man indlader i Skibet.

Entrepot, et, Oplagssted, Stabelsted.

entreprenant, driftig, virksom; Entrepreneur, En der paatager sig at levere, forestaae, forfærdige, bestyre Noget; Entreprise, en, Foretagende, Overtagelse; entrere, indgaae, indlade sig i, tage Deel i.

Enveloppe, en, Omslag, Brevomslag.

Epistel, en, Skrivelse, navnlig en saadan som indeholde en lang Fremstilling af en Sag, en Irettesættelse o. a. dsl.

Equipere et Skib, udruste, bemande det, forsyne det med alt Tilbehør.

ergo, følgelig, altsaa.

Errata, Feil.

Error, en, Feil, Feiltagelse.

Escompte see Disconto.

etablere, grunde, oprette, anlægge, stifte, fastsætte, opstille; Etablissement, et, Anlæg, Stiftelse, Indretning, Anstalt.

Etalon, en, det Normal-Maal efter hvilket de andre Maal justeres.

et cetera, og saa videre.

Etiquette, en, en Seddel, som hæftes paa Noget i den Hensigt at angive enten Indhold, Priis, Brug eller deslige.

Evaluation, en, Vurdering, Priisbestemmelse; evaluere anslaae, beregne, vurdere.

eventual, afhægig af Tilfældet; eventualiter, eventuel, i paakommende eller fornødent Tilfælde, i Tilfælde af; Eventualitet, en, et muligen indtrædende paa allehaande Betingelser beroende Tilfælde.

Evert, en, en Art fladbundede Fartøier, hvoraf en stor Deel hører hjemme i Blankenese.

Eviction, en, den af Sælgeren overtagne Forbindtlighed til at holde Kjøberen skadesløs og fri for alle lovmæssige Fordringer.

evident, øiensynlig.

ex, af, udaf, fra.

exact, nøie, punktlig.

excellent, fortræffelig, udmærket.

excentrisk, overspændt, sværmerisk.

Exception, en, Undtagelse; exceptionel, som indeholder en Undtagelse.

excerpere, uddrage.

Excerpt, et, Extract, en, Uddrag, Udtog.

Exces, en, Uorden.

excludere, udelukke, afsondre; exclusiv, udelukkende, Exclusion, en, Udelukkelse.

Execution, en, Udførelse, Iværksættelse, Fuldbyrdelse, Anvendelse af lovmæssige Tvangsmidler, Indførsel i et Bo, Udpantning; Executor, Iværksætter, Fuldbyrder; Executor testamenti, den sidste Villies Udfører, Fuldbyrder; exeqvere, udføre, fuldbyrde.

Exempel, et, et Mønster, Opgave.

exigibel, som med Rette kan forlanges (om Regningskrav, som er forfaldent og kan inddrives ved Retten).

ex officio, paa Embedsvegne, i Embeds Medfør.

expedere, udfærdige, fuldende, affærdige; Expedition, en, Udfærdigelse, Forsendelse, Besørgelse; Expediteur eller Expedient, En, der paaseer Varers Forsendelse.

Export, en, Vareudførsel; exportere, udføre Varer; Exporteur, En, der udfører Landets Producter til fremmede Steder.

expres, udtrykkelig, egentlig; Expres, Iilbud, eget Bud.

Expiration, en, Udløb, Forløb af en vis Tid eller Frist; expirere, udløbe, gaae til Ende.

Extensum, et, en udførlig Udvikling, en Fallents udførlige Fremstilling af Aarsagen til hans Insolvents.

Exterieur, et, Ydre.

extra, udenfor, foruden, overordentlig, usædvanlig.

Extract, en, Uddrag, Udtog (af Skrifter, Regnskaber), extrahere, uddrage, gjøre Udtog; Extrahent, En, som gjør Udtog.

extradere, udlevere, overlevere, tilbagegive; Extradition, en, Udlevering, Tilbagelevering (om til Skifteretten overgivne Boer).

284 extravagant, overdreven, extrava- gere, overdrive. Ex tre m, et, Yderlighed.

F.

Fabrikant, en, Eieren af en Fa- brik, d. e. et Værksted, hvor Varer forfærdiges (fabrikeres) i det Store ved Hjælp af Maskine. facil let, villig, lempelig, følelig, om- gængelig ; facilitere, lempe, fremme; Facilitet, en, Lethed, Venlighed, Beredvillighed. Facit, et, det søgte og fundne Tal, Sum, Beløb, Udfald. Facon, en, Form, Snit, Skikkelse, Dan- nelse. Fa c - S i m i 1 e, et, en i Kobber eller Steen etc. stukket nøie Afbildning af en Haandskrift eller et Navnetræk. f ae tisk, virkelig ^fgjort, som beroer paa Kjendsgjeniinger(facta); Fac- tum, et, en Kjendsgjerning, Tildra- gelse, Begivenhed. Factor, en , Bestyrer , Opsyns- mand. Faet II ra, en, Indkjøbsregning, Varefor- tegneise med hosføiet Priis; fac tu- rer e, udfærdige en saadan Regning. Fadaise, en, Dumhed, Taabelighed. Fa i ble, en, Svaghed. Fallent, en, En, hvis Bo, enten paa hans eget eller paa Creditorernes Forlangende, tages under Behand- ling af Skifteretten, fordi han enten ikke troer at kunne, eller i Virkelig- heden ikke kan, tilfredsstille sine Creditorer; fallere, opgive sit Bo, ophøre at betale; Fallisement, et, Fallit, en, Uformuenhed til at kunne betale , Overgivelse af et saadant stillet Bo til Skifteretten. Falsum, et, Bedrag, Bedrageri. famøs, fa mos eller fameax, be- kjendt, berygtet. Farin-Sukker, Puddersukker. fatal, uheldig. fatigant, trættende; fatigere eller fatiguere, trætte. Faveu r, en, (om Varer) tage F., stige i Priis; i min Faveur, mig tilgode; favorabel, gunstig, fordeelagtig ; favorisere, begunstige, foretrække. fidere, stole paa, slaae Lid til, give Gredit; in fidem til Bekræftelse; fidimere, rettere vldimere, be- kræfte et Documents Overeensstem- melse med Originalen. fiint Papir, herved forstaaes saa- danne Vexler, som paa Grund af de paa samme værende Navne, alminde- ligt ansees for solide filial, som hører ind under noget andet f. Ex. en Filial-Bank, en Bank, som er en Underafdeling af en Hoved- bank. Financcr eller Finantser, Stats- indkomster, Statsformue; finan- ciel, som angaaer Penge; Finan- cier, En, som har Indsigt i Penge- væsenet. fingeret, opdigtet, optænkt, forstilt, fingeret Reanlng, = Gonto finto, 8. d. Firma, et, det Navn, under hvilket et Handelshuus driver sine Forret- ninger fix, fast ubevægelig, bestandig; fix Priis, fast Priis, staaende Priis. flau (om Varer) mat, upaaagtet, uden synderlig Kjøbelyst , ingen Afsæt- ning. florere, blomstre, være i Velstand. flot (om Skibe) istand til at flyde paa Vandet, det Modsatte af at staae paa Grund. fluctuere, stige og falde (om Pri- sen), Fluctuation, en. Fluidum, et, flydende Gjenstand. f. o. b. see frit ombord. Folio, et,Halvark-Størrelse,to hinanden modstaa^.nde Sider i en Regnskabs- bog, foliere, forsyne Bladene i en Bog med fortløbende Tal, saaledes, at de to ligeoverfor hinanden staaende Sider faae samme Tal. F o n d , et, Formuer; Fonds, Statspapi- rer, Grundsum, DriftscapitaL Force, en, Kraft. Format, et , Form , Størrelse eller Længde, Brede af en Bog, af Papir. Formel eller Formular, en. For- skrift, Monster. forskyde sig, om et Skibs Ladning, naar denne paa Grund af haardt Veir kastes over i en af Fartøiets Sider, saaledes at dette derved kom- mer til at ligge skjævt paa Vandet. Digitized by Google 285 fournertf, forsyne, forsørge, for- strække. franc o, fri, postfri, betalt. Fraudatlon. en, Bedrageri. Fregat, en, et tremastet Krigsskib af anden Rang. et Handelsskib med samme Rigning. frequentere, hyppig besøge; Fre- quentation, en, hyppigt Besøg. Frihavn, en Havn i hvilken Skibe kunne lade og losse og Varer ind- og udføres uden at svare Afgift til Staten. frie Hænder, Tilladelse til for en Andens Regning at handle efterbedste Skjøn. Frilager, et af de Handlende, paa Kjøbenliavns Toldbod leiet Oplags- rum, hvortil Collier, efter Angivelse, kunne henføres uaabnede, lige fra Skibet, Posten eller Transitoplag, og fra hvilket Sted de igjen uden Af- gift kunne udføres, tages paaCredit eller Transitoplag eller fortoldes. Frit ombord, (ved Varesalg) i den ac- corderede Priis ere alle de Omkost- ninger indbefattede, som paaløbe indtil Varerne ere komne i Skibet. F u n c ti o n , en, Forretning, Bestilling ; fuctionere eller fungere, for- rette, røgte, bestyre. Fundere, grunde , stifte , oprette ; funderet Gjæld, Statsgjæld, til hvis Forrentning og Afbetaling er anviist visse bestemte Statsindlægter. Fas el, en, slet Brændeviin, den ube- hagelige Bismag ved samme. Fustage, en, Fad, Tønde. Fusti, det, som ved en Vares Beska- digelse gaaer tabt; deraf Fusti - Regning, Regning over den saa- ledes lidte Skade.

G.

G. (paa tydske Courssedlcr) Fork. af Geld, Kjøber. Gage, en. Lønning, gagere, lønne. Galease, en, et Handelsskib med to Master, hvoraf den bageste er meget mindre end den forreste og kun fører 1 å 2 Seil. Galion , en. Forsiringen paa et Skibs Forstavn. Galeot eller Galeote, lille, letsei- lende Fartøi. Gammel Stil, Tidsregning efter den Julianske Caiender , som endnu bruges i Rusland. Der indtræffer Nyt- aarsdag først paa vor 13de Januar, altsaa 12 Dage senere end efter den almindelig brugelige gregorianske Caiender (ny Stiil). i Garant. En, som indestaaer, siger god for Noget; garantere, inde- staae for, sige god for; Garantie, en, Indestaaelse, Borgen. garnere, forsyne et Skib med Maatler, indvendigt i Rummet, for at Lad- ningen ikke skal tage Fugtighed til sig. Geb^r, et. Betaling for Udfærdigelsen, Noteringen etc af Documenter. gedigen, af et værdifuldt Indhold. G e h a 1 1, en, den større eller mindre Deel af ædelt Metal , som en blandet Masse indeholder, indre Værdi, Løn- ning. G ene ral vare -Con to — see Conto. General forklaring, kaldes de Op- lysninger somien bestemt schematisk Form, l)vert Qvartal niaa gives afCre- ditoplagshaveren til Toldvæsenet med Hensyn til Af- og Tilgangen ved de Varer, som haves paa Oplag (.^ee Creditoplag) Generation, en. Slægt, Menneske- alder. genere, være til Besvær, gjere Ulej- lighed; Gene, Besvær, Uleilighed. genereux, gavmild. generel, som indbefatter alt, al- mindelig. genial, aandrig. Genre, en, Art, Slags, Orden. gentil, beleven, høflig. Gerant, Forretningsfører, Fuldmægtig, Beslyrer; gerere, føre, lede, be- styre ; gerere sig, opføre sig, tee sig, give sig ud for. G ir an t, Overdrager, den som ved Paategning overdrager (g i r e r e r) en Vexel til en Anden (G i rat); Giro, Kredsløb, Pengeomløb. Omskrivning. Paategning paa en Vexel , hvorved den overdrages en Anden. Giro- Bank, en Anstalt, hvor fornemlig Kjøbniænd indsætte deres Penge, Digitized by Google 286 som da kunne circulere ved Af- og Tilskrivning i Bankens Bøger. Gfassot, en, et glai glindiehde glas- agtig Overtræk paa Arbeider af Lefer, Jern o. s. V. gradere, rigtigere gradbere, ind- dele efter Grader. ' ^ Gralification , en, Godtgjørelde, iJe- lønning. gratis, for Intet, udeii Vederlag, frit. Gregoriahske Caiender, ny Stiil, den nu almindelig brugelige Tids- regning. grefl, afstikkende, Iser om Farver. Gros hav arie, kaldes den Skade, som forsætlig gjøres for at frelse baade Skib, I^ragt og Ladning og for hvilken Skade en Tabfordeling paa del frelste Gjenstande finder Sied. Guardein eller Wardéin, En der prøver fOrarbefdet Sølvs Fiinhed og stempler det. Gros sé- Handler, see en-gros.

H.

habil, duelig,' beqvem; Habilitet, en. Duelighed, Dygtighed. Han se, det i Middelalderen mellem flere Steder indgaaede Forbund til fælleds Forsvar. Harangue, en, en altfor vidtløftig og' i Almindelighed' temriielig kjed- somlig Fremstilling af en Sag. Hasard, en. Lykketræf: H a u 8 i é r , En som speciilerer i Stats- papirers Stigning (Hausse), specu- lerer å la hausse. Haute-voléé-, den fom'emrte Verden, Adelen. Havarie , 'havareret, beskadiget, fordærvet ved Søskadé, see Gros- havårie og Particulair Havarie. hermetisk o: chemis^; herme- tisk lukket, d. V. s. lukket saa-* ledes ved et tilsmeltet Laag at Gjenstanden bliver lufttæt og ind- vendig lufffri. heterogen, af forskjellig Slags. Ho nnteur,en,Ære,Hæder;ho norabel, ærefuld, hæderlig, roefiværdig ; H o n o- rant. En som antager (honorerer) en Vexel for en andens Regning. Honorar, et, Vederlag, Belønning. horribel, skrækkelig, rædsom. hovere, glæde sig, triumphere. human, menneskelig , menneske- kjærlig; Humanitet, en, Menneske- lighed, Mildhed, Overbærenhed. huj., Foipkortelse af hujus, i denne MaBned. ' Hydraulik, en^ Vandkraftlære; hy- draulisk, som vedrører Hydraulik^' f. Ex. en hydraulisk Maskine, kaldes den der sættes i Bevægelse v^d Vandkraft; hydraulisk Kalk er det som benyttes tilMuurværk i Vandet.' Hypothek. ét, (jnderpant, haandfaaet Pant; Hypothekariiis , Pant- haveren. ! Hypothekkasse, ét Laaneinstitut som laaner ud mod Pant.

I.

ibidem, forkt. ib. eller ibid., samme Steds, i samme Skrift.

Idee , en. Anskuelse, Forestilling, For- billede. Id em, den eller det samme, det allerede Nævnte. ■ identisk, af samme Natur. i. e., Forkortelse af id est, det er. ignorere, lade som man er uvidende om; Ignorant, en Uvidende. illegal, ulovlig, uretmæssig; Ille- galitet, en, Ulovlighed. Uliberal, snæverhjertet, uædelmodig. illudere, bedrage, skuffe.

1 1 u s i o n , en, Skuffelse, Forblændelse ; 

illusorisk, skuffende, blændendej i m a g i n a I r , indbildt, formeeut, i m a ^ ginair Gevinst, den Fordéel, som inan ved et Bandelsforetagonde forudsætter at kunne have. immobil, ubevægelig, fast, urørlig; Immobilier fas^e Eiendomme. impassabel, uveisom, ufremkom- melig. ' . imperfect, ufuldkommen, ufuldendt, ufuldstændig. ' ^ imponere, byde, gjøre sig gjeldendé ved at optræde paå en Bydende og befalende Maade, gj^re Indtryk. Import, Importation, en. Indførsel, fremmede Varers Indbringelse; im- portere, at indføre, indforskrive fremmede Varer; Importeur, Im- Digitized by Google 287 portateur, Indfører af fremmede Varer. imposant, skikket til at impo^ nere. Impracticabei, ugjørlig, uudførlig. impnls, en, Tilskyndelse, Opmnn-^ tring. ' ! 1 . in blanco, see blanco. < i in b o n d , (engelsk) i Tolvæsenets Pakhuus, under dets Laas og Lukke. Inoassato;r, En, som inddrager Penge fbr Andres Regning; incassere, inddrage Penge; Incasso- Forret- ning, en Forretning, som bestaaer i at inddrage Penge for > fremmede Huse.' ( in casu, i det foreliggende (nærvæ- rende) Tilfælde. r i n el u d« I* e i • indslutte, indklamre. i incl. , Fork, af incluslve, ibe- regnet, -j Incognito, et. Navns Fordølgelse ved at sætte et andet Navn istedetfor idet rigtige. i incompetent, uvedkommende, ube- rettiget, ugyldig; incompetence, en, Ubeføiethed, Ugyldighed. in confesåo, tilstaaet , vedgaaet, vitterlig. ) inconsequeni, følgestridig, sig selv modsigende; In&onsequents, en, Uovereensstemmelse i Handle-? og Tænke-Maade , Selvmodsigelse. Indic ium, et^ Formodningsgrund. . Indifferent, ligegyldigt, uden For- slgel. 1 ... Indignation, en, UviUie; indig- nere, opbringe. indirecit, ikke ligefrem, middelbar, ad»Omvei, oonf. directe. ( i n d i s c r e t, ubesindig, uforsigtig, uover- lagt, aabenmundet; In di se ret ion, en , Ubesindighed ; Hensynsløshed, Siadderagtighed. < individualisere, gjøre enkelt, op- løse i sine enkelte Dele. ' individuel, egen, som;en Person har for sig; selv, f. Bx. en An- skuelse, f } r :: in dorso, paa Bagsiden (af enVexel). Indult, en, forlænget Betalingsfrist, Henstand med Betaling. ' > in daplo, see Duplicat. - Industrie, em, Næringsflid, Hunstflid ; industriel, Kunstflid drivende; i n e X i g i b e 1 , uinddrivelig, uerholdelig, som ei kan inddrives. influere, have Indflydelse paa.' ^ in full, i alt, uden. noget Tillæg, f. Ex. Fragt in full o: Fragt uden Caplak. inhabiU udulig. inhærere, paastaa, holde fast ved^n Mening. Initiativ, et, første Fremførelse af Forslag, Retten hertil. • Injurie, en, Forrtærmelse: in loco, paaStedet< sammesteds, heri in. natura,, i uforfalsket, naturtig Tilstand. in. optiqia formå, i behørig Form. inquirere, undersøger; Lnquirent, den. som undersøger. Inserat, ..et, en Indrykkelse i 'de V offentlige Blade. in salvo, i Sikkerhed, i Behold. insinuere, give at forstaae paa en fiin Maade, indskyde ; insinuere sig, indsmigre sig, gjøre sig yndet: insistere, staae fast paa , forfægte; vedblive. ^ in solidtfm, for det Htele, Een for Alle og Alle for Een. insolveht, som ikke kan betale; Insolvents,en, Uformuenhed til at betale sin Gjæld. • ^ ' inspecie, isærdeleished, især, navnlig. inspirerie , indaande , begeistre ; Inspiration, Indaanden , Begei- string. I ' i nifit allere, indsætte i et Embedd. In stinet, et, naturlig Evne (navnlig hos Dyrene) til at handle og dømme rigtigt. • , Institution, en,^ den Virksomhed, som er ordnet og indrettet for at fremme et bestemt Øiemed, f. Ex. Banken, Børsen som ere Institutioner. Instruction, en. Underretning, Un- derviisning. Forskrift; instruere, undervise, belære, forsyne med For- holdsregler. . , ' , I Insult, en, Haah, Angreb paa Æren 1 insultere, forhaane. integrerende, som hører nødven (i i^ med til et Hele. f. Ex. en int. Deel ef et Hele, d.' V. s. en' væsentlig, aldeles nødvendig Deel af det Hele; inteliectuel, aeindig, henhørende til Forstanden, til Erkj endelsen. Digitized by Google intelligent, indsigtsfuld. Interesse, en, Deeltagelse, Fordeel, Vinding; Interessent, Deeltager, Deelliaver i et Foretagende; inter- essere sigfor.tageDeeli, skjænke Opmærksomhed. interimistisk, midlertidig, foreløbig ; Interims-Beviis , foreløbig Bu- viis, see Scrips. international, som finder Sted mellem to eller flere Nationer, interpellere, falde i Talen. intervenere, komme imellem, an- tage eller betale en Vexel , fordi rette Vedkommende har vægret sig derved; Intervenient, Den, som antager eller betaler en saadan Vexel; Intervention, en. Mellem- komst, Antagelse eller Betaling af en Vexel, som rette Vedkommende iKke har honoreret. intimere, indlede. Intrader, Indkomster, Statsind- komster. Intrlgiie, en, Opspind, Ustig Hand- ling. intrigant eller intriguant, listig, snedig. in triplo, i 3 Exemplarer. introducere, indføre, f. Ex. jeg skal introducere Dem hos Kjøb- raand A. liitroduction, en, Indførelse (den Handling at indføre en Person hos en anden), Indledning. invalid, ugyldig, ulovformelig. I n V e n t a r i u m , et, Fortegnelse over Alt, hvad der hører Een til, som Forraad, Bohave, Besætning. Tilgodehavende, ogsaa selve Tingene, som tilhøre os ; Inventur, en, en Kjøbmands Forteg- nelse over hvad der forefindes af Varer etc. i hans Besiddelse. i n ven ter e, opfinde. Invention, en, Opfindelse.

irregulair, uregelmæssig.

Ironie, en, Forstillelse, Spot, Skjæmt; ironisk, spøgende, spodsk i Tale.

irrelevant, lidet betydende, urigtig.

irritabel, pirrelig.

isoleret, eensom, enestaaende.

item, ligeledes.

J.

Jagt, et eenmastet Fartøi, hvis Mast kun bestaaer af eet Stykke Tøm- mer.

Jobber, see Stocks.

Journal, en. Dagboe. Dagsberetning,

journalisere, indføre i Dag- bogen.

journalier, daglig; han er meget

journalier d. v. s. han er ikke den ene Dag som den anden , han er meget forskjellig. jovial, lystig, munter. jugere, dømme, bedømme, anslaae. Juliansk-Calender, see Gammel Stiil.

Junior, den Yngre.

Jura, Jus, Lov og Ret; de joremed Rette, lovhgen; Jurist, en Lov- kyndig, Retslærd.

Jury, en, en ikke af Jurister, men af Lægfolk sammensat Ret, som døm- mer den Anklagede skyldig eller uskyldig, uden at afgjøre Straffen.

justere, berigtige, afpasse, give det rette Maal.

Justits, en. Retfærdighed, Retten, døm- mende Øvrighed.

K.

(De her savnede Ord søge man under C.)

kaifatre, tilstoppe et Skibs Revner og Aabninger med opplukketTougVærk og overstryge dem med Beg, tætte, digte et Skib.

Kaliber, en, Kanonens indre Vidde, hvorefter Kuglen , den kan føre, retter sig; bruges ogsaa i Betyd- ningen Slags, Beskafi'enhed. Kaligraph, en. Skjønskriver; Kali- graphi, en, Skjønskrivning. Kj ælder- V exler , saadanne Vexler, hvorpaa enten Trassentens eller Acceptantens Navn er fingeret. Disse Vexler benyttes meget i Hamborg, uagtet de neppe kunne betragtes som andet end falske Vexler. Kladde, en, en Bog, hvori de daglige Forretninger indføres. klinkbygget, om Skibe, der ere byggede saaledes, at den ene Planke med Kanten ligger noget ud over den anden; det Modsatte af kravel - Digitized by Google bygget, hvor Plankerne sidde Kant mod Kant.

Knaster, eller Canaster, en Slags Tobak, ogsaa en Slags Kurve, hvori adskillige Varer forsendes.

Koffardie, Skibsfart for Handelens Skvld; Koffardie-Skib. Handels- ftkib.

korte Varer, saadanne Varer, som hverken sælges efter Maal eller Vægt, fornemUg dog Isenkram. koscher eller kaoscher, overeens- stemmende med den jødiske Reli- gions Love; f. Ex. k. Viin o: det er Viin som er tilberedet efter de jødiske Skikke. Kosmopolit, en. Verdensborger, en Mand der betragter hele Verden som sit Fædreland. Kreti og Pleti, al Slags Folk. Kriterium, et, Særkjende, Kjende- mærke. Kuf , en, et hollandsk Handelsskib, flad- bundet med 2 Master. Kutter, en, et letseilende Krigsskib med een Mast. kæntre (om Skibe) vælte, vende Bun- den i Veiret.

L.

L, (paa Courssedler) Fork. af let- tres. Breve, d. v. s. ^øbere.

l. see last.

lagre, bringe eller være paa Pak- huus, eller andet Oplagssted.

Lacune, en, aaben, ikke udfyldt, Plads i en Bog.

lakonisk, af faa Ord, ordknap.

last. fork. 1/ betegner den Person paa hvem en Vexel eller Anviisning er udstedt, f. Ex. Rdl. 1000 1/ N. N. lax, viid, rummelig, navnlig i fig. Bet. f. Ex. en lax Forklaring er den, som passer paa forskjellige Ting. larboard, Bagbord, see dette. L a t e r i s ( Summa underforstaaet ), Summen af de paa hver enkelt Side af en Regning eller Conto opførte Beløb, som skal overføres til næste Side ; L at u s , en, en Side, Bladside. L e c c a g e , en, det, som gaaer til Spilde ved at et Fad, en Tønde etc. er utæt, lækker. Lee ture, en, Læsning. legal lovlig, lovmedholdelig, retsgyl- dig; Legalitet, en, Lovlighed, Lov- mæssighed; legalisere, gjøie lov- gjældende, stadfæste. Legat, et, en i et bestemt Øiemed bortskjenket Gave, af hvilken den, til hvem den bortskjænkes (Lega- tarius), i Almindelighed kun nyder Renten. Legende, en, Omskriften paa Mynten. leger, let, skjødesløst, flygtig. legere, give Guld eller SøLv en Tilsætning (L e g er i n g) af uædle Me- taller; gjøre Legat, s. d. L eg i o n , en, egentL en romersk Hæraf- afdehng, bruges i Betydn. af: en stor Skare, en betydelig Mængde. legitim, retmæssig, lovlig; legiti- mere, erklære for lovlig, godtgjøre Rigtigheden af; legitimere sig, bevise eller godtgjøre sin Ret eller Adkomst til Noget ; legitime For- retninger, saadanne Handelsfore- tagender, der ere grundede paa for- nuftige Principer (i Modsætning til Schwindel, s. d.). Lethargie,en, Dvaskhed, Søvnighed; lethargisk, dvask, søvnig. Letter (ikke Ligter) et mindre Fartøi, som, hvor Havnen ikke har den til- strækkelige Dybde, benyttes til at bringe den sidste Deel* af Skibets Ladning ud, hvor dette kan flyde, eller ogsaa, under lignende Omstæn- digheder, til at bringe den første Deel af en Ladning iland. Levanten, Landene ved Middelhavet, især ved dets østlige Kyster. Leverance, en, Levering, Ydelse; Le- verance-Forretning, Handel om Noget, der først skal ydes eller leveres om en vis bestemt Tid. Liaison, en, Forbindelse (især Kjær- lighed). liberal, fri , fordomsfri , billig ; Liberalitet, en, fri, ædel Tænke- og Handlemaade. Libertiner, en. Fritænker, udsvæ- vende Menneske. Libitum, Forgodtbefindende; adlib. efter Forgodtbefindende. Libhaver, eller Liebhaver, en Lyst- havende. Licence, eu. Bevilling Tilladelse.

r Digitized by Google Licitation, en, Opraab til lavere Bud, Tilslag til Den (Licitenten), som fordrer mindst for at levere eller udføre Noget; licitere, overdrage et Arbeide eller en Leverance til den||Minc|8tbydende. - '

lieret, fortrolig, meget nøie forenet .med i Venskab. *

Liggedage, detAntal Dage, som i en Be- fragtningscontract er fastsat til étSkibs Indladning, Udlosning ;Liggedagå- penge, den Betaling, som en Skibd- før^r erholder, naar han, i Anled ning aX sin Ladnings Udle&ning, opholdes over den? dertil i Be- fragtningscontracten bestemte Ter- min.

Limite, I^imito, Limitum, den høieste Priis, til hvilken Noget naaa kjøbes. Grændsen, hvortil der maa gaaes; limitere, angive den høie- ste Priis, hvortil Noget maa kjøbes, sætte Grændsen for Noget.

Lingerie, et, en Handel med Lærred.

liqvid, flydende, klar, reen, (om for- dringer) forfalden til Betaling, uom- tvistelig; liq videre, bringe paa det Rene, gjøre op; Liqvidation, eiji, Opgjørelse, Afregning, Udligning^

Lithochromie, farvet Steentryk^. ^f et Maleri paa Steen. Lithograph, en, E ri der skriver paa Steen; Lithograph^e, den Kunst at skrive paa Steen, Aftrykket af en Tegn ing paa Steen ;lith og rap her e, tegne paa Steen. Lithophanie, et, gjennemsigtigt Bil- lede af Porcellain. Lloyds, oprindelig et sXort CafTehuus i London , hvor Assurandeui:er^e holdt deres Møder; nu en De^l af Børsbygningen , hvor Ass urandeu- rerne modtage Begjæring om Assu- rancetegning, og afhandle om Præ- mien derfor. Lloyds List er en Avis, som indeholder fuldstændige Efterretninger om de i de forskjd- lige Havne ankomne og fra samme afgaaede Skibe; Lloyds Skibs- register indeholder en alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle ved Lloyds besigtigede Skibe og give Op- lysning om deres Alder, Bygnings- maade og Sødygtighed. Et Skib, der er anført i dette Register (clasifi- ceret hos Lloyds), erholder derom .en . Attest, og, forudsat at denne 'inde- holder en ikke ugunstig Bedømmelse af Skibet, er det lettere for dette end for et ikke-clasificeret Skib at sikkre sig en Fragt paa hvllkensom- helst Handelsplads. — Den franske Lloyd's Register, see Regis'ter ye- ritas. local, stedlig, t)vereens8temmende me4 et Steds Brug. localisere, gjøre passende for ett)e- stemt Sted. loco, paa Stedet; loc 6 sigilli (fork. L. S.) istedetfor Segl Lods, en* af Øvrigheden indsat sø- kyndig Mapd, hvis Bestilling det er at -veilede (lodse) de Søfarende i farlige Farvande, især i Nærheden af Havne. Log- Bog, Skibs-Dagbog, Beretni^ over Skibets Seilads.

O^ i s k , oyei^eensstenimende med Fo|- 

n uf ten. L^røib^rd^ en, Laanehuus, Assitent^- huus. iQfo, Deres, see Conto. losse, tage et Skibs Ladning ud. loyal, lovlig, trofast, oprigtig. lucrativ, fordeelagtig, indbringende; lu er er e, erhverve, vinde ved, have Foirdeel af. Luvart, den Side paa Skibe, hvor man er udsat for Vinden , mod- sat Læ. Loxus, en. Ødselhed, Pragt; luxu- rifls, ødsel, overdaadig. Løbedage, et Antal af 8 Dage, som efter den danske Vexellov tilstaaes Vexelhetalere efter den egentlige Forfaldsdag.

Lødighed, Sølv-Arbeiders eller Myn- ters Qvalitet, Forholdet imellem Sølvet og det uædle Metal, hvormed det er blandet.

M.

M. (mille) Tusind.

Maalebrev, Beviis fra Toldvæsenet angaaende et Skibs Drægtighed, be- regnet efter dets Dimensioner.

Maatschappy, et hollandsk Handels- selskab, navnlig det, som driver For- retninger paa de ostindiske Besid- delser. Digitized by Google 291 Magasin eller Magazfn, et, Oplags- sted; magazinere eller emmaga- zinere, oplægge, tage paa Oplag. Majoritet, en, Stemmefleerhed, Fleer- tal, Overvægt. Maladresse, en, Ubehændighed, maladroit, ubehændig. mala fide, troløst, uredelig, imod bedre Vidende. Malcon dufte, en, uklog, slet Opførsel. malcontent, ^misfornøiet. Malentendo, et, Misforstaaelse. Malheur, en. Ulykke. Malhonnet, usømmelig, uhøflig. Malice, en, Ondskab. malicieax, ond. malplacere, sætte paa et urigtigt Sted. malpropre, ureenlig; Malpropreté, en, Ureenlighed. Man CO, Mangel, Feil, det Mang- lende. Mandant, En som overdrager et Hverv, giver en Fuldmagt (Mandat). Mandatarius, Den, hvem et Hverv er overdraget, den Befuldmægtigede. Manie, en. Galskab. Manifest, et, en omstændelig Forteg- nelse over ajle de Varer, hvormed et Skib er lastet, en Erklæring fra en Regjering, en Kundgjørelse. maniereret, kunstlet, forskruet. M a n u a 1, en , Haandbog, Dagbog,Kladde- bog, kaldes ogsaa Memorial eller Prima Nota. manuel, som skeer med Hænderne. Manufact, et. Man uf ae tar- Varer, Haandfrembringelser , Varer , som forfærdiges i det Store. ved Menneske- hænder og Maskiner ; Man uf ae tar, et Værksted, hvor disse Varer frem- bringes; Manufacturist, En der eier et saadant Værksted, En som forarbeider eller handler med Manu- factor-Varer. Manuscript, et, Haandskrift. Margen, en, Rand, marginere, for- syne med Rand. maritim, som hører til Søen. massiv, tæt, vægtig, ikke udhulet. Materialist, en, den som handler med Material- Varer, d. v. s. raa, ei forarbeidede Varer, navnlig Apotheker- varer, Kryderier o. dsl. materiel, som angaaer en Tings legemli§e Stof, sandselig, plump; materielle Interesser; væsentlige, virkelige Fordele, en Fordeel, der lader sig beregne i Penge. Maxime, en, Grundsætning. Maximum, et, det Høieste , den høieste Prlis, modsat Minimum. medio, i Midten f. Ex. medio Mai, midt i Mai Maaned melere, blande. Memoire, en, en Skrivelse, i hvilken man erindrer En om noget. Bønskrift. Memorande-Bog eller Memoran- dum, et. Erindringsbog, Hukommel- sesbog; memorere, fatte i Hukom- melsen, huske, erindre. Memorial eensbetydende med Manual 8. d. Men age, en, huusligt Arrangement; menagere, holde godt Huus med. mental, aandelig. merkantil, merkantilsk, kjøb- mandsmæssig, handelsmæssig, som hører til eller angaaer Handelen ; M e r - kantil-System , Handelssystem, det Lætebegreb i Statshuusholdnin- gen, ifølge hvilket Handel og Industri særlig begunstiges paa Agerbrugets Bekostning, og Guld og Sølv an- ansees for Nationens største Gode og derfor ikke maa udføres. Mes - alliance , en , Forbindelse, (navnlig Giftermaal) under sin Stand. Mes an- eller Besan-Mast, et Skibs bagerste Mast; Mesan-Seil, det nederste Seil paa denne Mast. Mercator, en Kjøbmand. Messe, en, stort Marked i Tydskland. Me8are,en,Foranstaltning,Hjælpemid- del, Forholdsregel. meta, see a meta. Metier, en, Haandværk, Næringsvei, Haandtering, Kald. mi o, mine, see Conto. Mobilier. Meabler, bevægeligt Gods, Løsøre. Mille, Tusinde; pro mille, af Tu- sind, for Tusind. Minimum, et, det Mindste, modsat Maximum (s. d.). ministeriel, som hører til Ministe- riet, som er af samme Anskuelse som Ministeren. ir Digitized by Google 292 Minoritet, en, den Deel af en For- samling, som har det mindste An- tal Stemmer (see Majoritet) minus, mindre, Et Mjnus eller Deficit, det Manglende, Afgang Mangel, Antydning af at den Stør- relse, foran hvilken det sættes, skal drages fra en anden, f. Ex. 6 minus 2 er det samme som 6 mindre end 2, altsaa 4. minutiøs, smaalig. mi o Conto, min Conto. Miscredit,en, Mistro, Vanrygte, daar- lig Anseelse. miserabel, elendig. Misere, en, Elendighed. Misleverance, en, slet Levering, Levering som ikke opfylder de gjorte Betingelser. Mission, en, Sendelse. Mixtumcompositum, et, Sammen- surium. mobil, bevægelig; mobilisere, gjøre bevægelig. moderat, maadeholdende ; mode- rere, indskrænke, nedsætte, (om Priser). Modification , en. Indskrænkning, indskrænkende Bestemmelse ; mo d i - ficere, gjøre Indskrænkning, læmpe, forandre, f. Ex. modificere sine Ud- tryk. Moitié, Halvdeel, Halvpart, Deeltager, at gjøre eller være Moitié med En, dele Tab og Vinding med En i et fælles Foretagende. Molest, en. Besvær, Overlast; mole- stere, beskadige, fortrædige, tilføie Overlast Moio, en. Dæmning, Dige, Havne- dige. Moment (udtales Moment), et, Be- væggrund, vigtig Omstændighed ved en Sag. Moment (udtales Momang), et, Øie- blik; momentan, øieblikkelig. Moniteor, en, Raadgiver, Advarer, Navnet paa et bekjendt fransk Blad. Monolog, en, Tale for En selv, ikke rettet til nogen Anden. Monomanie, en, Vanvid, som kun yttrer sig i et bestemt Tilfælde, en fix Edee. Monopol, et. Eneret, den af Staten til- staaede Ret, til alene eller udelukkende at handle med visse Varer; Mono- polist, Besidderen af en saadan Ret; monopolisere, tilstaae en saadan Ret. monoton, eensformig. Monstrum, et, Vanskabning; mon- strøs, vanskabt, uformelig. montere, udstyre, indfatte, forsyne. moquant, spodsk, fornærmet, stødt. moquere, spotte, opholde sig over. mora, Forsømmelse, være in mora o: være forsømmelig f. Ex. med en Betaling. Moratorium, et. Fristbrev, Jernbrev, Beskyttelsesbrev, som gives en Debi- tor , hvorved han en vis Tid er sikkret mod personlig Hæftelse af sine Creditorer. Morning Chroniele, Morgen-Ti- dende, et i England udkommende Morgenblad. Mortification, en, Udslettelse, Til- intetgjørelse ; m o r t i f i c e r e, ophæve, tilintetgjøre, erklære for død og mag- tesløs , f. Ex. om et bortkommet Document , som derved taber al Retsgyldighed. Moscovade, en, en Slags uraffineret Puddersukker. Mo t i V, et, Bevæggrund, Drivfieder; mo- tivere., begrunde, understøtte med Grunde. moussere, skumme, bruse, som f. Ex. enkelte Slags Vine, som deraf ogsaa kaldes Mousse Mulet, en. Pengebøde, Pengestraf; mulctere, sætte i Bøder. Munition eller Ammunition, en, Krigsfornødenheder, Skydeforraad. Myriade, en, et Antal af 10,000, en utallig Mængde. mysteriøs, hemmelighedsfuld. Mysterium, et. Hemmelighed. mystificere, føre bag Lyset, drille; Mystification, en, Drilleri, Holden for Nar, Føren bag Lyset. mystisk, skjult, hemmighedsfuld. Møntfod, den af en Stat for Metal- Pengenes Vægt og Gehalt fastsatte Regel. Mønsterrulle, en Liste over et Slubs Besætning, indeholdende Nav- nene paa dem, hvoraf den bestaaer, samt disses Alder, Beskjæftigelse og Løn (Hyre). Denne Liste udfærdiges Digitized by Google af en dertil af del Ofifentlige bemyn- diget Person (i Kjøbenhavn kaldes • han Waterschout), han „udmøn- strer" eller „paamønstrer" Skibs- folkene.

N.

naiv, naturlig, troskyldig.

narkotisk, søvndyssende.

Natural-Præstationer, Ydelser af Varer eller Arbeide i Stedet for Penge.

Nautik, en,Skibsvæsen , Sømandskunst; Naatiker, en Søkyndig ; nau- tisk, som hører til Skibs- eller Søvæsenet.

Navigation, en. Søfart, Seilads, Styr- mandskunst; Navigator eller Na- vigatear, Skipper, Sømand; Na- vigations-Aet, en engelsk Lov (forstørstedelen nu ophævet) som forbød fremmede Skibe, at indføre andre end deres egne Landes Frem- bringelser. negligere, forsømme , behandle skjødesløst. Negoceen, eller Negotium, et. For- retning, Handelsforretning, Handels- væsen ; negociabel, afsættelig, som kan afsættes; Negociant, Kjøbmand, Handlende; negociere eller ne go tiere, mægle, under- handle, drive Handelsforretninger. Nepot ismus, en, Tilbøielighed til paa Andres Bekostning at begun- stige sin egen Slægt. netto, reen ; Netto-Priis, Priis efter Fradrag af alle Omkostninger; Netto-Vægt, Vægt af selve Va- rerne efter Fradrag af deres Indpak- ning; Netto -Pro ven o, et. Beløb, efter Fradrag af alle Omkostninger, reent Udbytte. neutral, uinteresseret^ som hverken vil være for eller imod en Sag. neutralisere, gjøre uvirksom, be- røve Kraft. Neutrali tet , en. Det ikke at tage Parti hverken for eller imod en Person eller Ting; bevæbnet Neutrali- tet , Stilling indtaget af neutrale Magter til deres Handels Beskyt- telse i Forhold til krigsførende Magter. ni fallor, hvis jeg ikke feiler. ni tid, peen, reenlig, net. N i V e a u , et. Overflade, i lige Høide med Vandets. nobel, ædel, høi modig, elegant. Nominal-Værdie.Navneværdie, om Mynter, Penge og Papirer, i Mod- sætning til deres virkelige eller øieblikkelige Værdi. nominel eller nominal, som blot har Navn af : n o m i n ell e Priser, saa- danne Priser som ikke støtte sig paa virkelig gjorte Handler, men kun paa Formodning eller Skjøn. Nonacceptation, en, en Vexels Ikke- An tagelse; heraf Protest de non acceptatione, see Protest. Nonchalance, en, Ligegyldighed, nonchalant, ligegyldig. Non plus ultra, det IJovergaaelige, den høieste Fuldkommenhed. Nonsens, et, meningsløs Snak, Vaas. Norm , en. Regel, Rettesnor, nor- mal, som er efter Regelen; nor- mere bestemme, ordne efter be- stemte Regler. No n - s ol u ti on, en, Ikke-Ophævelse af en Forpligtelse ved Betaling; heraf Protestdenon solutione,Protestat Mangel paa Betaling, see Protest. Nota, en. Bemærkning, Anmærkning, Regning; notabene (N. B.) mærk vel. Vel at mærke. notabel, anselig, uddærker. Notabilitet, en, en udmærket og som saadan fremragende Person- lighed. Notar, en, Documentskriver, Protocol- fører, nota ri al, som hører til, an- gaaer Notarius eller hans Forret- ninger, udført af ham f. Éx. Nota- rial-Attest; Notarius publicus, en offentlig Embedsmand, som er berettiget og beskikket til at udfær- dige visse Documenter eller ved sin Underskrift at give 'dem Trovær- dighed Notat, et. Bemærkning. notere, mærke , anmærke , angive, fastsætte Priis, indføre 1 en Handels- bog; Notering, Bemærkning, Ind- førelse i en Handelsbog, Fastsættelse af Priis. Notice eller Notits, en, Anmærkning Bemærkning. r Digitized by Google Nuance, en , umærkelig* Overgang fra den ene Farve til den anden. Nullitet, en, en intetsigende, ube- tydelig Person eller Ting. Numerair, et, rede Penge, klin- gende Mønt, især dem, som ere 1 Omløb. numerere, betegne med fortløbende Tal. N o V a t i o n , en, Fornyelse, Omdannelse, af en bestaaende Forbindtlighed til en anden, enten ved en Gjælds Om- skrivning under andet Navn, eller ved Debitors Forandring. Ny Stiil, see Gregorianske Caiender. Nødadress e,Betegnelse afDen ,af hvem en Vexel efter Omstændighederne vil blive antaget eller betalt, saafremt Trassaten nægter en af Delene. Nødhavn, en Havn som Skibene kun anløbe, paa Grund af Modvind eller tilstødt Uheld.

O.

o/ — Ordre ; sættes foran den Persons Navn, til hvis Disposition et Docu- ment udstedes, f. Ex. en Vexel ud- stedes o/ N. N. O b I i g a t i o n , en , Forpligtelse, Gjælds- brev, Forskrivning; ob li g ere, for- binde, forpligte, gjøre forbunden. O b li g o , en, en Kjøbmands Forpligtelse mod en Anden ved Forskud, Accept eller Endossement for hiins Reg- ning; give sin Obligo, gaae i Borgenfor; være in Obligo, være i Borgen for eller indestaae for en Anden. obscur, mørk, ubekjendt, fordægtig. Observation, en. Iagttagelse; i Sø- mandssproget Iagttagelse af Himmel- legemernes Stilling for derefter at be- regne, hvor Skibet befinder sig; observere, anstille en saadan Iagttagelse, blive vaer, give Agt paa, bemærke. ob tinere, opnaae f. Ex. en Priis. Occidenten, den Himmelegn, hvor Solen tilsyneladende gaaer ned. Vesten. occupere, beskjæftige, bemægtige sig. Octroi, en, en af Regjeringen given Bevilling, som i Almindelighed gaaer ud paa en særegen, udelukkende Ret til at drive et Foretagende under visse bestemte Betingelser; saaledQs har Banken, Assurance-Gom- pagniet etc. sine Octroier, oc- troyere, give en Octroi; og den Institution, til hvemOctroien gives, siges at være octroyeret. odies, forhadt. Oekonomie, en,Huusholdning, Land- huusholdning , Sparsommelighed ; oekonomisk, som angaaer Huus- holdningen, huusholdersk, sparsom- melig ; Oekonom, Huusholder, Huusvæsensbestyrer, sparsom Huus- holder. offensiv, angribende, angrebsviis, fornærmende; Offensiv-Alliance, et Angrebsforbund. offerere, forære, tilbyde; Offerte, en, Tilbud, Forslag. officiel, pligtmæssig, som skeer paa Embedsvegne, vis, tilforladelig. Officin, et, Arbeidslocale ; navnlig Apothekeres og Bogtrykkeres, Omen, et, Varsel. omgaaende Post, (i Breve), den første Post, som afgaaer efter Brevets Ankomst. Omission, en. Udeladelse, Eflerla- delse. Forsømmelse. Operation, en. Foretagende, Han- delsforretning, Virksomhed, især et forud beregnet Foretagende; ope- rere, foretage, virke, navnlig efter forud lagt Plan. Opmand, en af Voldgiftsmænd valgt Person, som paa Grund af at hine ikke kunne blive enige, skal dønmie i Sagen, og ved hvis Dom det da skal nave sit Forblivende. Opinion, en, Mening, Formening, Tykke, den offentlige Mening. Opposition, en, Modsættelse, Modsi- gelse, Indvending, Modstand ; oppo- nere, sætte sig imod, gjøre Ind vending, modsige. Option, en, fritjValg; efter Deres Option, efter Deres Valg. ord in air, ordentlig, brugelig, sæd- vanlig, regelmæssig, simpel, ringe, slet. ordinere, anordne, bestille, forskrive ; Ordination eller Ordre, en, Be- stilling paa Varer , Forskrivning af Digitized by Googk Varer. At udstæde en Vexel eller et CoDDossement til Ens Ordre, d. e. overdrage ham Ret til at mod- tage disse Documenters Paalydende enten selv eller ved Andre.

organisere, indrette og ordne efter bestemte Regler, som svare til Hen- sigten.

Orienten, den Himmelegn, hvor So- len tilsyneladende staaer op, Østen, Østerlandene.

orientere sig, gjøre sig bekjendt med sin Stilling , gjøre sig nøie bekjendt med Noget, finde sig til Rette.

Original, en, det første, oprindelige Værk, Arbeide eller Document; i Modsætning til Copie, s. d.

ostenslbel, kun bestemt til at fore- vises, noget som er gjort paa Skrømt blot for et Syns Skyld f. Ex. et op- digtet eller fingeret Brev.

Osentation, en, Pralen , Stillen frem.

Otium, et. Hvile.

outrere, overdrive, gaae for vidt.

P.

P. paa tydske og franske Courssedler papier o: Sælger til den noterede Cours.

paa Haanden, at have et Parti Varer eller en Indkjøbsordre paa Haanden, betyder at have Ret til at sælge eller kjøbe et vist Parti eller et vist Qvan- tum Varer for en Andens Regning til en med ham aftalt Priis. Pacotille, en, Smaapakker, Reise- gods. Paddy, uafskallet Riis, Riis i Skal- lerne. Pagina, en. Bladside i en Bog, Sidetal; paginere, forsyne med Sidetal. Paket-Baad, et Fartøi, som til be- stemte Tider farer mellem to Steder, ogsaa Paquet, en. Pamphlet, en, Skamskrift. panisk Skræk, en pludselig op- staaet men grundløs Skræk, utidig Frygt. parallel, staaende i alle Punkter lige langt fra hinanden, ligelydende, sva- rende til hinanden. parat, færdig, beredt, rede. paraphere, eensbetydende med con- trasignere. Parcel, en, en lille Deel af et Hele, navnlig en Deel af en Jordlod. P a r e r e , et. Mening, Skjøn , Betænkning i Stridigheder angaaende Handels- anliggender. par exemple, for Exempel. Pari, lige Værd eller Gehall; man siger derfor f. Ex., at Kgl. Obliga- tioner staae Pari, naar de noteres 100, idet 100 Rdlr. netop er den Sum, hvorpaa de lyde. P a r t i c i p an t , en, Deeltager, Parthaver ; participere, deeltage, tage eller have Andeel i; partiel, som kun angaaer eller udgjør en Deel, deel- viis. Particulair-Havarie, den Skade, som Skib eller Gods lider ved ulykke- lig Hændelse; ligeledes alle de Op- oflfrelser der gjøres og de Omkost- ninger, der paadrages for at frelse enten Skibet alene eller Ladningen alene. partial el. partiel, som angaaer en Deel. Partic ulier, en. Privatmand, som lever af sine Penge uden at have nogen bestemt Forretning. Partner, Deeltager i et Foretagende. P a r V e n u , en , Lykkerider. Pasquil, en, Skamskrift. passabel, taalelig, fremkommelig; navnlig om Veie. Passage, en, Gjennemgang, Færdsel. Passageer, en. Reisende. passant, en passant, i Forbi- gaaende. P a s s a t , en, en Vind som imellem Vand- kredsene hele Aaret igjennem blæser fra samme Kant. Pa s s a to , forrige, sidstafvigte Maaned. passiv, lidende , uvirksom , rolig ; Pas s Iva, Passiver, Gjæld, Skyld, Andres Fordringer paa os. Passiv- Handel, Handel ved Hjælp af frem- mede Nationers Skibe (ogsaa naar Værdien af Vare-Indførselen over- stiger Værdien af Udførselen). Passus, en, egentl. Skridt, bruges ogsaa i Betydning af en bestemt Retning eller et bestemt Udtryk i r Digitized by Google 296 et Skrift ;*f. Ex. denne Passus i Brevet forstaaer jeg Ikke. Pa t e n t , et, offentlig bekjendtgjort Befa- ling fra en Regjering, Naade- eller Fribrev; Bevilling eller Eneret for en vis Tid; patentere, frigjøre med Patent, meddele Forrettighed. peeuniair, som angaaer Penge, som bestaaer i Penge. Pendant, et, Noget der i Form, Udseende eller indre Gehalt svarer til noget andet. penible, piinlig. per, igjennem, ved, formedelst, over, for, eller af hver (f. Ex. ^, Alen, etc). per accord, ved Overeensliomst. per adresse, ved Besørgelse. per aquit, betalt. per cent eensbetydende m. pro cent af Hundrede. per con tant, mod rede Penge. per couvert, under Omslag, Indlæg. per du, fortabt. preremtorisk, bestemt afgjørende. p e r f e c t, fuldkommen, fuldendt, færdig; Perfection, en, Fuldkommenhed, Fuldendelse, Fortræffelighed ; p e r - fectionere', fuldkommengjøre, bringe til Fuldendelse, uddanne. perfid, lumsk, falsk, troløs. per governo, til Efterretning; periodisk, som viser sig til visse Tider, der regelmæssigt komme igjen. permanent, blivende, varig, staaende, vedblivende. per mille, af Tusinde, af hvert Tu- sinde. Permission, en, Tilladelse. per onore, til Ære, (om Vexler som antages eller betales af andre end den, som efter Vexlens Indhold der- til var forpligtet; de antages eller betales da „til Ære" for en af de i Vexlen interesserede Parter), see In- tervention. perprocora, ved eller ifølge Fuld- magt, paa N. N.'s Vegne per Saldo, i Overskud, til Rest, til- gode. Per si flage, en, bidende Spot. peso, Vægt, al peso, efter Vægten; Mønter kjøbes al peso , naar det gjøres til Betingelse, at hver enkelt Mønt skal være« fuldvægtig , saa at Coursen kan bestemmes per Stykke. Det italienske Udtryk al pezzo, som betyder stykkeviis, turde være mere anvendeligt. petit, lille, ringe, ubetydelig. Petition, en. Bøn, Ansøgning, Begjæ- ring. peu å peu, lidt efter lidt. Phænomen, .et, Naturbegivenhed. Phlegma, et. Koldblodighed, Sin- dighed. phiegmatisk, koldblodig- Physiognomle, et. Udseende, egen ti. Ansigtstræk. Pilot, Lods; pilotere, lodse, ned- ramme Pæle. Pilotage, en, Lodspenge, Pælemærke. Pirat, Sørøver. placere, anvise en Plads, sætte, an- lægge f. Ex. Penge; anbringe f. Ex. Varer. plaidere, forsvare, føre en Retssag. Planteur, Planter, Nybygger, Colo- nist. plausibel, vægtig, sandsynlig. Plenar-Møde, et fuldtalligt Møde. Plomb, Bly; Plombe, et Blytegn, Blysegl; plombere, forsyne med Blysegl. Paa denne Maade blive de fra Udlandet kommende Varer for- seglede af Toldvæsenet , naar de passere Grændsen uden strax at bhve fortoldede. plus, mere, tillagt, og, f. Ex. 2 plus 2, = 2 og 2. Po i n t, et, Punkt, Plet, Spørgsmaal, Stil- ling , beleilig Tid, Talværdi, som man tillægger eller foretrækker no- get; f. Ex. Ban kac tier faldt eet Point 3: Bankactier faldt f. Ex. fra 150 til 149. P o 1 e iTi i k , en, Strid, navnlig en viden- skabelig. Police, en, Forsikkringsbeviis, etsaa- dant Beviis som af Assurandeurerne meddeles de Assurerende, og hvorved disse sikkres mod Tab, saafremt det Assurerede gaaer tabt. Polyglotte, en, en i forskjellige Sprog skreven Bog. pompes, pragtfuld. P op u la ir, som passer for Folket, f. Ex. et populairt Foredrog, er et, Digitized by Google 297 som passer for Enhver, inden han har en speciel Fordannelse. Popularitet, en, Folkelighed, den Egenskab at være kjendt og afholdt af den store Mængde. Population, en. Befolkning. Porøs, hullet, fuldtaf Huller, svamp- agtigt. portabel, p or tativ, som kan bæres, som man kan føre med sig. Portefeaille, en, Brevtaske, Tegne- bog, Lædertaske medLaas; Porte- monnaye, Pengepung. P o r t e u r , en, Bærer, Overbringer, Fore- viser; au Portear, til eller paa Ihændehaveren, til Foreviseren. Portion, en. Andeel, Arvelod, Part Porto, en. Bærepenge, Postpenge, Brevpenge , Fragt; porto franco , postfri. positiv, fastsat, bestemt, given, af* gjort, virkelig, tilforladelig. Post. Stykke, en, Afdeling af et heelt Parti (Varer), i Bogføringen, hver enkelt Indførsel ; postere, sætte paa et Sted, indføre i de til de foreløbige Noteringer bestemte Han- delsbøger (Dagbog, Kladde etc). postdatere, skrive en sildigere Dag under, end den, paa hvilken noget virkeligt er udført. Poste -restante, Paategning paa Breve, hvorefter de forblive paa Posthuset, indtil de afhentes af Adressaten. post festum, bagefter, forsilde. Postillon, Postkarl, Postkudsk. Postscript, et, ellerPostscr iptum, et, Efterskrift, Tillæg til et Brev ; p o s t- seribere, tilføie Noget til en Skri- velse, gjøre Efterskrift. poussere, hjelpe frem , befordre, understøtte. P. P. forkt. af præmissis præmit- te ndi s, forudsendt, hvad der er at forudsende (bruges i Girculairer iste- detfor Adressatens Navn) ; ogsaa Fork. af prøter plara, foruden Andet, med Mere. præcavere, afværge itide, forebygge, forekomme. Præcedents, en. Fortrin; Præce- d e n t s e r , Omstændigheder, som ere gaaede i Forveien. præcis, præcise, nøie , bestemt«  punktlig, nøiagtig. præcludere, udelukke, erklære for udelukket, afvise for bestandig, fra- dømme En Ret og lovlig Krav; see sub poena etc. Præclusion, en, Udelukkelse. præferabel el. preferabel, som er at foretrække. prægnant, betydningsfuld, meget- sigende, fremhævet, vægtig, f. Ex. en prægnant Bemærkning. Præjudits, en, Præjudicium, et, tidligere fældet Dom, forudfattet ufordelagtig Mening, Skade, Af- bræk, Ulempe; præjudicere, skade, gjøre Afbræk, paaføre Tab; uden min Præjudits, uden at jeg derfor er ansvarlig, uden at jeg vil indestaae derfor. Præliminarier, Forberedelser, Ind- ledninger. Prnmie, en. Belønning, Æresløn, den Betaling, som den Assurerede giver Assurandeuren for Overtagelsen af Risicoen. Præmisser, de Grunde paa hvilke man bygger sin Dom om Noget prænumerando , mod Forudbeta- ling. Prænumeration, en, Forudbetaling; prænumerere, forudbetale, forud sikkre sig Noget. Præparation, en. Forberedelse, Til- lavning, Tilberedelse; præparere, tillave, tilberede, præparere sig, gjøre sig beredt, belave sig paa. præscriberes, tabe sin Kraft, bMve ugyldig. Præ sen tant, en, den der foreviser en Vexel til Avist eller Betaling. Præsentation, en, Overlevering, Fremstilling, Forestilling. Præsenta- tion af en Vexel = Foreviisning af en Vexel. Præsentations Dag, den lovbestemte Dag , paa hvilken en Vexel senest skal være foreviist (præsenteret) for ikke at tabe sin Gyldighed. Præservativ, et. Forebyggelses- middel, præservativ, forebyggende, be- skyttende, præservere, forebygge, bevare, afværge. r Digitiz'ed by Google 298 Præsident, en, den som har Forsædet i en Forsamling , Formand , For- stander. Præstation, en, Ydelse, Pligtydelse, Afgift; præstere, yde, erlægge, udrede, betale. præstere præstanda, opfylde sin Forpligtelse. præsumere, forudsætte; præsump- ti Y, formodet, ventet, som kan an- tages at ville skee; Pr æ sump - tion. en, Formodning. prætendere, gjøre Fordring paa; Prætendent, en, den som gjør Fordring paa Noget; Præten sion, en. Fordring, Paastand. praie, at raabe til et forbiseilende Skib for at give eller modtage Efter- retninger. Practica, Tilladelse for Skibe, som komme fra mistænkelige Steder, til at have Samqvem med Landet. Praxis, en. Øvelse, Erfaring, Frem- gangsmaade ; praktisk, virkelig , handlende, anvendelig, som viser sig i Gjerning, gaaer ud paa Hand- ling; praktikabel, gjørlig, i værk- sættelig, anvendelig. pressere, skynde paa, haste. precair, usikker, uvis, vaklende. Priis- Courant,en, Fortegnelse paa Vare-Priser. Prima, en. Første, første Yaresort, det først udstædte Exemplar af en Vexel. Primage, en, eensbetydende med Gaplak, s. d. Prima-Nota, Kladde , Dagbog, (egent- lig »første Optegning^). primitiv, oprindelig. Pri n c i p , et. Grund, Aarsag, Grundsæt- ning , Grundregel; et Princip- Spørgsmaal, et Spørgsmaal om en almindelig Grundsætning, hvor- efter en heel Glasse af Tilfælde ere at afgjøre. Principal', Hovedperson , Foresat, Herre; principaliter, fornemme- lig i Hovedsagen, især. priori, a priori, forfra, umiddelbart. Prioritet, en. Fortrin, Fortrinsret, Panteret i en fast Eiendom; prio- ri t e t i s k , som indeholder eller yder en Fortrinsret. Prise, en, Fangst, Bytte, opbragt Skib, eller Ladning. privat (mods. offentlig), særegen, huuslig, særskilt, for sig; priva- tim, hemmeligen, under fire Øine, under Haanden. privilegere, meddele Forret (Privi- legium), give særdeles Rettigheder; privilegeret, som har faaet Be- villing, hvem særdeles Rettigheder er tildeelt. Prix, Priis, see å tout prix. pro anno, om Aaret, aarligen. probat, prøvet og fundet godt, f.Ex. et probat Middel. Probeer- Naal , en Naal af Guld eller Sølv, af en vis Lødighed eller Fiinhed, der stryges paa Probeer- Stenen (Prøvestenen) for ved Sam- menligning med dens Mærke at prøve (probere) andet Guld eller Sølv, og bestemme dets Fiinhed. Problem, et,Opgave, vanskeligtSpørgs- maal; problematisk, uafgjort, tvivlsom, vanskelig. procedere, føre en Sag for Retten. Procedure, en, Fremgangsmaade, Sa- gers Behandling for Retten. Procent, en, €n Hundredeel, af Hun- drede, for hvert Hundrede. Pr o c e s , en, Fremgangsmaade, Sag for Retten, Rettergang, Søgsmaal. Proclama, et. Indkaldelse, Opfordring, Varsel, især til Creditorer og Ar- vinger om at melde sig inden en vis Tid. procora, en. Bestyrelse (for en Anden), Forvaltning, Fuldmagt; Procurant eller Procurist, et Handelshuus's Forretningsfører eller Befuldmæg- tiget Pr o c ur a tor, En, som af Regjeringen er bemyndiget til at gaae i Retten for Andre, Sagfører. Producent, En som dyrker, avler, forfærdiger, frembringer Noget; pro- ducere, frembringe , fremstille, f. Ex. Vidner, fremlægge f. Ex. Be- viser ; P r o d u c t , et, det Frembragte, Natur- eller Kunst-Frembringelse; Pr o du c tion, en, Frembringelse, Av- ling, det Frembragte; productiv, frembringende, skabende; Produc- tiv i t e t, en, Frembringelsesevne, Gif- tighed, Frugtbarhed. pro et contra, for og imod. profanere, vanhellige, misbruge. Digitized by Google 299 Profit, en, Nytte, Fordeel, Vinding; profitabel, nyttig , fordeelagtig ; profitere, iiave eller drage Nytte af, benytte sig af. pro formå, paa Sltrømt, for et Syns Skyld. P r o g r a m , et, Indbydelsesskrift, offent- lig Bekjendtgj øreise. Prohibitlv-System, et, det politiske eller Statshuusholdningssystem, efter hvilket Regjeringen troer at kunne fremme eller opmuntre et Lands Agerdyrkning, Kunstflid eller Handel yed Indførselsforbud paa fremmede og Udførselsforbud paa indenlandske Frembringelser. Project, et, Udkast, Plan, Forslag, Fore- havende ; p r o j e c t e r e , udkaste, gjøre Udkast, Planer, prolongere, forlænge, udsætte, til- staae Frist; prolongere en Vexel, udsætte den for samme bestemte Betalingstid med gjensidigt Sam- tykke; Prolongation, en, Udsæt- telse, Opsættelse. Promesse, en, et Løfte, et Lotterie- lod. pro mille, af Tusinde, af hvert Tu- sinde. prompt, færdig, hurtig, rask, punktlig. pronuncere, udtale; Pronuncia- tion, en, Udtale. pro persona, for eller paa Per- sonen. proponere, foreslaae; Proponent, en, den som foreslaaer. Proportion, en, Forhold, Overeens- stemmelse, Liighed mellem to For- hold. Propos, et, eller Proposition, en, Andragende, Forslag, Tilbud. pro primo, for det Første. pro quota, forholdsmæssig, enhver for sin Andeel. pro rata, efter Forhold, forholds- mæssig, for sin Deel. prorogere, opsætte, pro secando, for det Andet. Proselyt, en, den Nysankomne, den som gaaer over fra en Religion til en anden. prossimo, med det Første; pros- simo passato, sidstafvigte Maa- ned; prossimo ventore, næst- kommende Maaned. Protection, en, Beskyttelse, Beskjær- melse, Varetægt ;Protectionåster, Forfægtere af den beskyttende Told ; Pr o t e c t o r i u m , et, Frihedsbrev for en Tid, der betrygger mod personlig Hæftelse. Protegé, en, den som bliver be- skyttet af en Anden; protegere, beskytte. pro tempore, for nuværende Tid, nu for Tiden. pro tertio, for Tredie. Protest, en, en Vexel-Protest er et Document, udstedt i Henhold til en af offentlig Autoritet foretagen Handling , hvorved godtgjøres, at Intet er forsømt med Hensyn til Vexelomgangen , saaledes at Vexel- eieren sikkres sin Ret. Protest de non acceptatlone, et lov- formeligt Beviis for at det ikke har været muligt at erholde Vexlen ac- cepteret; Protest de non solu- tione, et lovformeligt Beviis for at det Ikke har været muligt at er- holde Vexlen betalt. protestere, sætte sig imod Noget; protestere en Vexel (see Pro- test), det at Notarius publ. præsen- terer Vexlen til Accept eller Be- taling og sikkrer vedkommende Vexeleier Vexelret mod de forskjel- lige Vexelinteressenter. Prototokol, en, en Bog hvori retlige og andre Forhandlinger indføles. Provenu, et. Indkomst, Indtægt, Vin- ding, Fordeel, Beløb. pro vera copia, for rigtig Afskrift eller Gjenpart. Proviant, en, Mundforraad, Levnets- midler navnlig for Skibsfolk; pro- viantere, forsyne med Levnets- midler. Provision, en, Godtgjørelse for havt Umage eller Uleilighed ved en for en Anden udført Forretning eller Handel; Forraad af Levnetsmidler. pseudonym, med opdigtet Navn. proximo, i næste Maaned. P. T. forkt. for præmisso titulo, med forudskikket eller forudsat Titel. public, offentlig, almindelig bel^endt, aabenbar; Publication, en, Be- kjendtgjørelse, Kundgjørelse ; pul^li- Digitized by Google publicere, kundgjøre, gjøre offentlig bekjendt.

pure, blot, bar, ubetinget.

Q.

qua, som, i Egenskab af.

Quai, en, Kai, steensat Bolværk eller Dige langs med en Flod eller Havn.

Qvalification, en, Forhold med Hensyn til Besiddelsen af de i en eller anden Retning nødvendige Egenskaber, disse Egenskaber selv, Duelighed; qvalificere sig, være duelig til, egne sig til, passe til; Qvalitet, en, Beskaffenhed, Egenskab, Godhed; qvalitativ, som har Hensyn til Qvaliteten.

Qvantitet, en, Mængde, Antal, Størrelse; qvantitativ, som har Hensyn til Qvantiteten; Qvantum, et, Beløb, Mængde, Størrelse, Maal, Tal, Andeel.

Quarantaine, en, eensbet. med Contumats s. d.

Qvartal, et, Fjerdingaar; qvartaliter, fjerdingaarsviis, hvert Fjerdingaar.

quasi, som synes at være uden at være, f. Ex. min Quasi-Fætter, en Quasi-Contract.

que faire?, hvad skal man gjøre?

Querel, en, Klage.

quiescere, lade bero ved, være rolig.

Quinquennium, et, Tidsrum af fem Aar; Quinquenelle, en femaarig Manefrist, et Anstandsbrev paa fem Aar.

Quintessents, en, det bedste Uddrag af Noget.

qvittere, gjøre fri for, fritage, frikjende for, give en skriftlig Tilstaaelse eller Beviis (Qvittering, Qvittance) for Penges Betaling, for Modtagelse af Noget.

Quota, en, en forholdsmæssig Deel, den Een tilkommende Andeel, Lod eller Bidrag.

quotere, ansætte til Priis, notere Friis.

R.

Rabat, en, Afdrag, Afslag, Afkortning paa en Vares bestemte Priis; rabatere, afkorte, aftrække, slaae af paa.

Rabulist, en, Lovtrækker.

radere, udskrabe (Skrift).

radical, fra Grunden af, gjennemgribende f. Ex. en radical Forandring.

Raffinade, en, renset, forfinet Sukker (i Reglen den bedste Sort Melis [hvidt Sukker]); raffinere, rense, forfine (navnlig om Olie og Sukker).

Ragione, en, Handelsselskab, Firma, s. d.

raillere, gjøre sig lystig over, spotte.

Rama-Skrig, et ynkeligt, høit Skrig.

ramponeret, ødelagt.

Raison, en, Fornuft, Erkjendelse, Indsigt, Grund, Aarsag ; raisonnabel, fornuftig, billig, anstændig; raisonnere, slutte, dømme, betragte forstandigen; Raisonnement, et, Bedømmelse, Dom, forstandig Betragtning; raisonnerende Priiscourant, en Priisliste, som, i en egen Rubrik, ved hver Artikel indeholder Bemærkninger til Bedømmelse af Prisernes fremtidige Gang.

Ratification, en, Samtykke, Bekræftelse, Stadfæstelse; ratificere, bifalde, samtykke i, bekræfte.

Ration, en, det for een Dag bestemte Qvantum Mad, som uddeles til Skibsmandskabet. „Sættes paa Ration" siges naar Capitainen af Mangel paa Proviant maa formindske det oprindelig bestemte Qvantum Mad.

Ravage, en, Forstyrrelse.

Realisation, en, Iværksættelse, Udførelse, Salg, Gjøren i Penge; realisere, udføre, sælge, gjøre i Penge; realisabel, som kan realiseres.

Realitet, en, Virkelighed, væsentlig Beskaffenhed eller Egenskab.

reassumere, foretage igjen, optage paany.

reassurere, lade Andre paatage sig den Risico, som man som Assurandeur selv har overtaget.

Recambio eller Ricambio, Tilbage-Vexel; Recambio-Regning, Regning over de med en Vexels Protestation forbundne Omkostninger, tillagt den protesterede Vexels Beløb.

301 recapitulere en Sag, gjentage den i Hovedpunkterne, saaledes at man faaer et Overblik over hvorledes den i sin Heelhed stiller sig. Recepisse, et, Modtagelses- eller Afle- verings-Beviis; recepissere, ud- stede et Modtagelses-Beviis. Reciprocitet, en, Gjensidighed, gjen- sidigt Forhold; den mellem tvende Nationer indgaaede Forpligtelse o^ gjensidig i lige Grad at begunstige hinandens Handelsskibe. Recit, et. Fremstilling af en Sag. Reclama, et, Tilbagefordring; re- clamere, tilbagefordre. Recognitipn, en, Afgift for en Ret- tighed. recommåndere, anbefale, anprise; Recommandation, en,Anbefaling, recommanderet Brev, et Brev, for hvis Aflevering til Postcontoiret Afsenderen lader sig give Bevils. Recoars, see Recurs. rectificere, bringe paa det Rene, berigtige, repse, luttre. Recurs eller Regres, en, Tilflugt, Til- bagefordring, Erstatning, Skadesløs- holdelse; recqrere, søge Regres, tage Tilflugt til. redressere, gjøre lige igjeu, rette, gjøre godt igjen. reducere, ved Beregning henføre til (f. Ex. fremmed Maal eller Vægt til indenlandsk) , formindske , for- ringe. Reduction, en. Tilbageførelse til den oprindelige Tilstand. reel, virkelig, væsentlig, troværdig, retskaffen; Reellitet, en. Virkelig- hed, Redelighed. Reexportation,en,Gjenudfør8el;re- exportere, gjenudføre (engang indførte Vare). Refaction ellerRefactie, en, Afkort- ning i Betalingen, paa Grund af at Varerne lindes beskadigede. Referat, et, Beretning, referere, be- rette, aflægge Beretning; referere sig til Nogen, paaberaabe sig, henvise, henholde sig til Nogen; Reference, en, den eller det. som man henholder sig til eller paabe- raaber sig. reflectere paa, tage Hensyn til, agte paa. Reform, en, Forbedring, Omdannelse. refundere, tilbagebetale, erstatte. Refusion, en, Tilbagebetaling, Er- statning. refusere, vægre , afslaae , frabede sig; Refas, et, et afslaaende Svar, et Nei. Reglement el. Regulativ, et. Forskrift, Anordning; reglemen- teret, som er efter Forskrift. Regres el. Recoars, en. Erstat- ning, Skadesløsholdelse. regulær el. regulair, regelmæssig. Regulativ, et, see Reglement. regulere, bringe i Orden , rette ; Reguleer- Vexel , Mess^-Vexel med bestemt Forfaldstid. Relation, en, Beretning, Efterret- ning. RemboursellerRemboursement, Tilbagebetaling, Erstatning; rem- boursere sig, at erholde Beta- ling (Rembours) ved en Vexel, som man selv træklier for Skyldnerens Regning paa et af ham opgivet Huus. Remedium, et, den tilladte Forrin- getse i Myntvægten eller i Mynt- metallets Reenhed. Remesse, Remise, el. Rimesse, en. Penge-, eller Vexelsending. En Vexel kaldes R— i Forhold til den, til hvem den sendes, ug Tratta (s. d.) i Forhuld til den, paa hvem den udstedes, og som altsaa skal betale den. Remittenda, de Gjenstande som sendes tilbage; i Boghandelen blive saaledes de Gjenstande, som ere modtagne a cond., Remittenda, naar de sendes tilbage. Remittent, en, den Person til hvem en Vexel er udstædt, ogsaa Oversen- deren af en Vexel eller Penge; re- mittere, oversende, tilstille (Penge eller Vexler), tilbagesende. remonstrere, gjøre Modforestillin- ger. Remonstrant, en, den som remonstrerer. remplacere, sættes i Stedet for, træde i en Andens Sted. Rencontre, en, Sammenstød, Tvist, Kjævleri. rendere, indbringe; renderende, fordeelbringende, indbringende, og- Digitized by Google 302 saa rentabel, herafRentabilitet, en , den Egenskab at være ind- bringende , fordeeiagtig , Rentier, En, som lever af sine Renter. R e n o m m e e, et, Navne, Ry, Rygte ; vel- renommeret, velanseet, som hai^ et godt Navn. renoncere, give Afkald paa, fra- sige sig. Rentes, et Slags franske Statspa- pirer. Reorganisation, en, Omordning. reparabel, som kan istandsættes, modsat irreparabel, som ikke kan istandsættes. reparere, istandsætte. repartere, fordele, ligne; Repar- tition, en, Fordeling, Ligning. replicere, svare paa. Repræsentant, en, den Person som giver Møde for Een eller Flere og handler paa disses Vogne. Repressalier; Midler, ved hvilke man skaller sig Ret mod en be- gaaet Uret. Reprimande, en, Bebreidelse. reputabel el. reputeerlig, hæ- derlig, agtværdig. Reputation, en. godt Navn og Rygte, Anseelse. Reqvirent, en, Den, der ansøger eller opfordrer til retlig Hjelp; reqvi- rere, forlange, bestille, især for- lange Politiets Assistance; Req vi- sition, en, Ansugning, Fordring om at levere Noget. Re quisit, et. Noget som er nød- vendigt; f. Ex. Requisiter til et Skrivebord, d. v. s. Pen, Blæk, Pa- pir etc; Contor - Requisiter, det som er nødvendigt paa et Con- tor, Pult, Bøger etc. respective, hver for sit Vedkom- mende, paagjældende, forholdsviis. Reservation, en, Forbehold, Betin- gelse; reservere, forbeholde, be- tinge sig. Resignation, en, Selvfornægtelse, Frasigelse af en Bestalling; resig- nere, frasige sis. gjøre Afkald paa. Respit-Dage, Dage, som indrømmes en Debitor, der ikke har kunnet betale til rette Tid. I den danske Vexellov de to Dage, som Ihænde- haveren af en Vexel, efter Udløbet af de otte Løbedage, kan vente med at optage Protest. Respondentla-Brev, et Gjælds- beviis, som i Almindelighed udstæ- des af Rhederen eller efter dennes Fuldmagt af Skipperen , og som gaaer ud paa at give Den Pant i Skib og Ladning, der har forstrakt Rheder eller Skipper med de til den vedkommende Reise nødvendige Penge. responsabel, ansvarlig. Responsabilitet, en, Ansvarlighed. Responsum, et (plur. Responsa), Svar, Betænkning. Ressource, en, Hjælpekilde, Er- hvervskilde, Tilflugt. Restance, en, ubetalt Gjældspost; re- stere, være tilovers, staae tilbage, være endnu skyldig. restituere, sætte i Stand igjen. restrictiv, hæmmende. Resultat, et. Følge , Udfald, Virkning, Udbytte. Resumé, et , en sammentrængt Oversigt over en Sags hele Sam- menhæng; resumere, sammen- drage, samle Hovedpunkterne i en Sag. retablere, istandsatte. Retention, en. Tilbageholdelse. R e t o u r, en. Tilbagekomst, Hjemkomst; retournere, vende tilbage, sende tilbage. retrograd, tilbagegaaende. reussere, lykkes, falde godt ud, I gjøre Lykke. revaler^, holde sig til Noget for gjort Udlæg, gjøre sig betalt igjen. Revanche, en. Erstatning, Gjen- gjældelse. R e V e n u, et, Indkomst, Fordeel,Indtægt Revers, en, Bagsiden af Noget, f. Ex. en Mønt; Gjældsbeviis foretLaan uden Renter; overh. et skriftlig Beviis for Opfyldelsen af visse Forpligtelser. Revier, et, District, Kreds. Revisor, En, som efterseer og under- søger (reviderer) Regnskaber; R e V i s i o n, en, Eftersyn,Gjen nemsyn. Rhed eller RedogRhede, enAnker- plads i Nærheden af en Havn, hvor Skibene kunne ligge sikkre i Uveir. Revolte, en, fuldstændig Forandring af det Hele, Oprør, Opstand. Digitized by Google Ricambio, en, Tilbagevexel; Ri- cambio -Regning, kaldes den Regning, som udstedes oer Om kostningerne af en protesteret Vexel. rigoristisk, rigores eller rigo- re nx, alvorlig, streng. Rimesse ogsaa Remisse, en, Penge eller Vexler, som sendes til Betaling for Noget, man skylder. risquabel ell. risqueerlig, farlig, vovelig. Riscontro, en Bog, hvori Regnin- gerne føres saaledes (ved Tillægning og Fratrækning), at de stedse udvise den Sum, man enten skylder eller har tilgode; rise o n tre re, at føre Bog paa denne Maade (ved at trække fra og lægge til). R i s t o r n o, en. Tilbagebetaling af enDeel af den erlagte Præmie (for Assurance) fornemlig for den Tid, et Skib ikke er i Fart; ogsaa (i Bogføring) en Posts Udslettelse ved Hjælp af en Modpost'; heraf ristornere, ud- slette paa denne Maade (ved at ind- føre en ny Post, der hæver den urigtige). Risico, en, Fare, uvis Udfald; risi- kere eller risquere, løbe Fare. Rival, en, Medbeiler; rivalisere, kappes med.- Robbe, en Sælhund. Roué, en, Svirebroder. Roulance, Omløb, Pengeomløb; rou- lere, være i Omløb, gaae og gjælde. Ronte, en, Vei. Routine, en. Færdighed, Erfarenhed ; routineret, erfaren, øvet, bevan- dret. Rubrik, en, el. Rabrum,et, egentl. Rødkrid, Overskrift, Afdeling; ru- bricere, inddele i bestemte Af- delinger og overskrive dem. Rudera, Resten af ødelagte Gjen- stande. Ruf, et Skur paa et Skibsdæk, der tjener til Opholdssted for Skibsfol- kene eller Skipperen. R y k a 1 1 e s t , en Attest fra Toldvæsenet, der bevidner, at et Parti fremmede og ufortoldede Varer, der ere førte fra en Havn heri Landet til en anden, virkelig ere ankomne, (og altsaa fortoldede) i den angivne Havn. Ry kb or ge n. Sikkerhedsstillelse for En, der allerede selv har sagt god for en Anden ; altsaa dobbelt Sikkerheds- stillelse. Ryttervexel, kaldes den Vexel, som ikke grunder sig paa nogen virkelig Forretning, men kun er udstedt for at skaffe Penge.

S.

Saison, en, Aarstid.

Salair, et, Løn, Betaling for udført Arbeide.

Saldo , en, det Overskud, som ved Op- gjørelse af Mellemværende, kommer en af Parterne tilgode; en Regning er saldo, naar den er afsluttet eller bragt paa det Rene; saldere, op- gjøre, afslutte, eftersee hvormeget der fra en af Siderne endnu er at betale. Salin e . en, et Saltværk, et Saltkogerie. S al vage, en. Bjergeløn. salvo titulo, med Forbehold af Titlen (i Almindelighed forkt. S.T.); a salvo, i god Behold, ubeskadiget; in salvo, i Behold, i Sikkerhed; salvo errore calculi, med For- behold af (en mulig indløben) Feil- regning; salvo errore & om- miss i one (forkt. til S. E. & O. under Regninger, Factura &c.) med Forbehold af (en mulig indløben) Feilregning eller Udeladelse. S a n c t i o n,en,BekræfteIse,Stadfæstelse; sanctionere, stadfæste, bekræfte. sangvinske Forhaabninger , letsin- dige, overdrevne Forventninger. sarcastisk, bidende, spydig, Sar- casme, en, bidende Spydighed. Satisfaction, en, Fyldestgjørelse, Til- fredsstillelse ; satisfait. tilfreds- stillet, tilfreds. satisficere, tilfredsstille. Saving-Bank, Sparebank. scala, en, egentl. Stige, Inddeling. se ars, scarso, sjælden (om Veder paa en eller anden fremmed Plads, som vanskeligt eller slet ikke kunne erholdes). Schema,et, Fieert. Schemaer, eller Schemata, Forbillede , Udkast, Mønster, Blanket med Rubrikker i Tabelform. Schisma, et. Splid, Kløft. Schwindel, en, usolide Handelsfore- Digitized by Google 304 tagender, Forretninger hen i Vind og Veir, uden Hensyn til mulige Tab. Scontro, eensbetyd. m. Riscontro, 8. d. S c rip s, i England, eensbetyd. med In te rim 8 -Beviser, o: Beviser for hvad man efterhaanden indbetaler paa et tegnet Actiebeløb, indtil man faaer selve Actie-Brevet udleveret. S c r n p e 1 , en, egentl. en lille Apotheker- vægt; Tvivl, Betænkning; scrupu- les, tvivlraadig, betænkelig, æng- stelig. seculær, hundredaarig. Seculnm, et, Aarhundrede. Secnnda, Anden, anden Yaresort, det andet Exemplar af en Vexel, i Modsætning til Prima, det første. secundsr el secundair, som indtager den anden Plads, f. Ex. have secundair Panteret i Gjenstande. Semester, et, et Halvaar. Senior, Ældre, den Ældste af to. Sensarié og Sensalie, en, Mægleriøn. Sensation, en. Røre, Opsigt, Indtryk. sensibel, følsom. separat, adskilt, særskilt, enkelt; separabel adskillelig, fraskillelig; Separation, en, Adskillelse, Fra- skillelse. Deling. Septennal, syvaarig;Septennium, et, en Tid eller Frist af syv Aar. Serie, en, Rad, Række, Classe. serienx el. series, alvorlig. SeronerellerSuroner, Lædersække af raa Oxehuder, hvori adskillige, navnlig sydamerikanske Varer for- sendes. servil, slavisk. Servitut, en, Forpligtelse, som hvi- ler paa en Eiendom. Sexennium, et Tidsrum af sexAar; sexennal, sexaarig. Shawl, et, stort Omslagi«tørkIæde. s i c, saaledes, bruges i Almindelighed naar man ved at anføre en Andens Ord vil særlig gjøre opmærksom paa at et bestemt Udtryk er be- nyttet, og efter dette sættes da sic. i Parenthes. Signatur, en. Paaskrift, Underskrift, Mærke , signere, tegne , mærke, underskrive, undertegne; Signet, et, Haandsegl. simplificere, gjøre det Sammen- satte mere Enkelt, eller mindre for- viklet, fatteligere. simulere, give sig Skin af. Sinecure, en, egentl. uden Sorg, et Embede som giver gode Indtægter, men lidt at bestille. Situation, en. Stilling, Tilstand, For- fatning. Livsforhold; situeret, be- findende sig i, stillet. skakkre, drive Smaahandel, navnlig med gamle Sager, saaledes at man gaaer omkring og opmuntrer Folk til at kjøbe. Skonnert, en, et tomastet Handelsskib, som fører Raaseil paa Formasten. Skot, et af Bræderopreist midlertidigt Skillerum i et Skibs Lasterum. Skylight, det Vindue i etSIåbsdæk. hvorigjennem Lyset falder ned i Ka- hytten. Sleepers, det Tømmer, som ved en Jernbanes Anlæg, lægges under Skin- nerne, og hvortil disse fastgjøres. Slendrian, en, styg, gammel Vane. Slittage, en. Slid, Forringelse ved Brugen. Slutseddel, et imellem Kjøber og Sælger, sædvanlig ved en Mægler, oprettet Document, der beskriver den gjorte Handel og Betingelserne for samme. Smak, en, et eenmastet hollandsk Handelsskib. social, selskabelig; de sociale Forhold ere de som berøre Bor- gerne i deres Forhold til hinanden indbyrdes. S o c i e t e t , en, Selskab, Samfund, Laug, Broderskab. Sola-Vexel, Ene-Vexel, altsaa en Vexel, hvoraf der kun er udstædt eet Exem- plar, i Modsætning til prima- eller secunda-Vexler. solid, varig, drøi, grundig, paalidelig. ærlig, vederhæftig; S o 1 i d i t e t, en. Va- righed, Paalidelighed, Vederhæftighed. Solidum, en, et Heelt; cavere in solidumeller solidarisk, sigegod for, indestaae for det Hele, Een for Alle og Alle for Een; solidarisk, eller solid ær, gjensidig eller fælles ansvarlig eller forpligtet. soUiciter«, ansøge om. solvent, istand til at betale; Sol- vents, en, Betalingsevne. Digitized by Google 305 Sort, en, Art, Slags; sortere, ordne efter Arten eller BeskafTenbeden ; velsorteret, forsynet med et ud- valgt og fuldstændigt Varelager. Sortiment, et, fuldstændig Samling af Ting, der høre sammen, af Varer, som henhøre til en Handel. Vare- oplag. Soulagement,en, Lettel8e,Understøt- telse. Beroligelse ; soulagere, lette, komme til Hjælp, berolige. Source, en. Kilde, især Handelskilde, hvor man faaer Varerne fra første Haand. Soutien, et, Understøttelse, Hjælp. soutenere, underholde, understøtte. Spanter, de fra Kjølen gaaende Tømmerstykker der danne Skibets bugede Form. special, speciel, enkelt, særegen, som ikkun angaaer en enkelt Ting eller Person; Specialia, nærmere Omstændigheder, Særegenheder, det Nøiere; in specie i Særdeleshed, navnlig; Specifieation, en, en i det Enkelte gaaende Optegnelse eller Angivelse; specificere, optælle, optegne Stykke for Stykke. Speculant, Gransker, Forsker, En, som indlader sig paa vovelige Fore- tagender fspeculerer) i Haab om at vinde; Speculationer, Han- delsforetagender af denne Art. Spedition, en, Videre-Forsendelse af Varer, som man har modtaget for fremmed Regning; spedere, sende, forsende; Speditenr, en Varefor- sender, Principalen for en Spedi- tions-Forretning; Speser, For- sendelses - Omkostninger , Omkost- ninger. spirituel, aandrig. spirituøs, fuld af Geist. splendid, overdaadig, glimrende. spolere, fordærve. sporadisk, enkeltviis, som findes hist og her. Sportler, tilfældige Embedsindtægter. stabil, staaende, varig, fast; Stabili- tet, en, Varigbed, Fasthed. Stagnation, en, Standsning, Stilstand (om Handel og Forretninger). Station, en. Skiftested, Holdested, Standpunkt; stationere, sætte paa en vis Plads, anbringe. Statistik, en, Statskyndighed, Slats- videnskab , statistisk, som hen- hører hertil. Status, en. Stand, Tilstand, Forfatning, Opgjørelse over Formuestilstanden. Statut, en. Lov, Grundforfatning for enkelte Samfund eller Selskaber. steril, ufrugtbar. Stervbo, Dødsbo, Eiendom efterladt af en Afdød. stipulere, fastsætte, betinge; Sti- pulation, en, Overeenskomst, Til- ' sagn, Bestemmelse, Løfte. Stoeks, engelske Statspapirer; Stock- jobber, i England, En, som kjøber Statspapirer alene i den Hensigt at sælge dem igjen, eller sælger Statspapirer uden at besidde dem (altsaa paa Levering efter en vis Tids Forløb). stringent, skarp, slræng; f. Ex. et str. Beviis. stupid , dum, dorsk. stuve, sammenpakke Varer i et Skib, saaledes at de tage den mindst mu- lige Plads; Stuverløn, Betaling for dette Arbeide {til Stuverne). Strazze, en. Kladde, Kladdebog. str let, stræng, nøie, punktlig. submarlnisk, som findes under Havet. snb poena praeclasi et perpe- tui silentii, under Straf af at udelukkes og siden ikke mere at blive hørt (ved offentlig Indkaldelse af Credltorer eller Aringer). subUm, ophøiet. Subscribent, En, som med sinUn- derskrifl (Subscription) erklærer sig for Deeltager i Noget, eller for- pligter sig at yde (subsc ribere til) eller modtage (subscribere paa) Noget. subsidiair, subsidial, subsi- diel, subsidiarisk, egentl. un- derstøttende, kaldes det Forslag som skal træde istedetfor det oprindelige (principale), dersom det ikke gaaer igjennem. — subsidialiter. Subsistents, en. Livsophold; sub- sis ter e, have det Nødvendige til sit Livsophold. substituere, beskikke i en Andens Sted. subtil, fiin, spidsfindig. 20 Digitized by Google r successive, efterhaanden , lidt efter lidt.

Suffisance, en, Tilstrækkelighed, Paalidelighed, for stor Selvtillid; suffisant, tilstrækkelig, dristig, stærk.

Sujet, et, Gjenstand.

summarisk, sammendraget, kortfattet (en Oversigt).

suo Conto, see Conto.

Supercargo, see Cargo.

superfiin, saarefiin, overordentlig fiin.

superieur, udmærket, fortrinlig.

Suppleant, En, som træder i en Andens Sted, naar denne har Forfald; Supplement, et, Tillæg, Tilsætning; supplere, gjøre fuldstændig.

Supplicant, En, som ansøger, supplicere, ansøge, anholde om.

supponere, forudsætte, antage, formode.

Surplus, et, Overskud, Rest.

Surrogat, et, Noget som skal erstatte Manglen af et Andet.

suspect, fordægtig.

Svindel, en, navnlig Speculeren i Haab om en Gevinst uden at have Formue nok til at dække mulige Tab.

svævende Gjæld, midlertidig Statsgjæld, modsat (funderet Gjæld) den Staten paahvilende Gjæld for modtagne Cautioner fra Embedsmænd etc.

svømmende Ladninger, Vare i Skibe, som ere underveis; de siges at være solgt „svømmende", naar de sælges, inden de endnu ere ankomne til Bestemmelsesstedet.

synonym, eensbetydende; to Ord som have samme Betydning kaldes Synonymer.

T.

Takelage eller Takkelads, det faste Tougværk paa et Skib med tilhørende Seil; takle, forsyne et Skib med Toug og Seil

Talon, en, eensbetyd. med Coupons-Ark, et med Coupons (s. d.) forsynet Blad eller Ark.

Taxa, Taxe, Taxt, en, lovlig bestemt Værdi eller Priis paa en Ting; Taxator, Vurderingsmand; taxere, bestemme Værdien, vurdere.

Technik, en, Kunstform, kunstig Behandling i Henseende til det Udvortes, Læren om Reglerne for en Kunst; Teckniker, Kunstner, Haandværker; technisk, kunst- eller haandværksmæssig.

Technologie, en, Kunstlære.

Telegram, et, den Efterretning som bringes ved Telegraphen.

Telegraph, en, egentl. Fjernskriver, et Apparat ved hvis Hjælp man kan meddele Efterretninger i betydelig Afstand og med stor Hurtighed. — Den optiske Telegraph er et paa et høitliggende Sted anbragt Signal- Apparat; Efterretningerne befordres derved, at man paa de hinanden nærmestliggende Stationer, ved Hjælp af Kikkerter, læser og derpaa gjengiver hinandens Signaler, hvorved Meddelelser, navnlig af mindre Omfang, i temmelig kort Tid kunne bringes langt omkring. Imidlertid har denne Telegraph (opfunden 1793) tabt Størstedelen af sin Betydning (den vedligeholdes vel endnu paa enkelte Steder, men fornemlig kun som Reserve) siden den electromagnetiske Telegraphs Indførelse. Denne Telegraph (et Resultat af H. C. Ørsteds Opdagelse i 1820) sætter de forskjellige Stationer i Forbindelse med hinanden ved, enten over eller under Jorden og Havet løbende, Metaltraade, ad hvilke Signalerne befordres ved Hjælp af Electricitet og Magnetisme.

Temperatur, en, Luftens Varmegrad; tempererede Zoner, Jordens Egne fra Vendecirklerne til Polarcirklerne.

tempere, tilstaae ell. bestemme en Frist.

temporair, midlertidig, kortvarende, nærværende; pro tempore, s. pro.

Tendents, en, Stræben, Tragten, Tilbøielighed.

Tender, en med Kul og Vand forsynet Vogn, som stedse følger umiddelbart efter Dampvognen (Locomotivet).

Terminologi, en, Forklaring over fremmede og Kunstord.

Tertia, Tredie, tredie Varesort, det tredie Exemplar af en Vexel (i Modsætn. til Prima og Secunda.

Testament, et, en Persons skriftlige Anordning, om hvorledes der skal forholdes med hans Eiendom efter hans Død; testamentere, gjøre Testament, skjænke ved Testament; Testator, En, som har oprettet et Testament; Testatrix, et Fruentimmer, der har oprettet Testament.

testere, bekræfte, bevidne; Testimonium, et, Vidnesbyrd, Skudsmaal.

Thara eller Tara, Afdrag i Vægt for Det, som Varernes Indpakning (Emballage) veier; tharere, bestemme Varernes rene Vægt ved at fradrage Thara'en.

Thema, et, Æmne.

Theori, en, den paa en videnskabelig Grund byggede Fremstilling af en Lære; theoretisk, bygget paa videnskabelige Grundsætninger (modsat practisk, s. d.)

Theori og Praxis, Lære og Anvendelse.

Times egentl. Tiderne, Navnet paa et engelsk Blad, der betragtes som Verdens i alle Henseender betydeligste Avis.

Tjalk, en, et fladbundet Handelsskib med een Mast.

Toldtarif, en Tabel, hvori den for de forskjellige Varer lovbestemte Told er anført.

Tolerance, en, see Remedium.

Tonnage, en, Skibsladning, et Skibs Drægtighed, Skibsafgift, Læstepenge.

Totalitet, en, Heelhed; total, heel, ganske, fuldkommen.

Tractat, en, Underhandling, Overeenskomst, Fordrag, (navnlig mellem Stater).

Trafik, en, Kjøb og Salg, Handel og Vandel, Handelsrøre, Vareomførsel.

Train, et, Række, f. Ex. Jernbanetrain.

Transaction, en, Forhandling, Forretninger, Underhandling, Overeenskomst.

transatlantisk, som ligger eller har hjemme hiinsides Atlanterhavet.

transferere, overdrage, overføre.

Transit, en, (Transito)Gjennemførsel af Varer fra et Land gjennem et andet til et tredie; transitere, passere igjennem; Transit-Told, den Afgift, som svares af Varer, der føres igjennem et Land. Transitoplag, et Oplag af fremmede toldbare, ikke afgiftsberigtigede Varer, i Toldvæsenets Værge.

Translateur, en, Oversætter, Tolk.

Translocation, en, Omflytning.

transmarin, som ligger paa den anden Side Havet.

transcribere, overskrive paa en Andens Navn.

Trassent, Den, som trækker (trasserer) en Vexel (Tratte) paa en Anden (Trassat).

Transport, en, Forsendelse, Overførsel, Sendegods, skriftlig Overdragelse af Eiendomsretten; transportabel, som kan forsendes, overdrages; transportere, bringe videre, bortskaffe, overdrage sin Ret til en Anden, overføre en Sum fra den ene Side til den anden.

Triennium, et, Tidsrum af 3 Aar.

triennal, treaarig.

Trimester, et, Tidsrum af 3 Maaneder.

Triplicat, et, et i 3 Exemplarer udfærdiget Document.

trivial, triviel, hverdagsagtig, kjedelig.

U.

ultimo, paa sidste Dag i Maaneden; Ultimatum, et, sidste Erklæring, sidste Forslag.

ultra, overdreven, bruges i forskjellige Sammensætninger, f. Ex. ultraliberal etc.

universal, altomfattende, almeen; Universet, Verdensaltet.

urban, bymæssig, høflig.

Urbanitet, en, Høflighed.

ursurpere, tilrane sig; Ursurpator, en, den som tilraner sig Noget.

urgere, trænge paa, paastaae lægge Vægt paa.

Usage eller Usance, en, Skik, Brug, Sædvane, Vedtægt; Uso, en paa visse Handelspladser vedtaget Betalingsfrist for Vexler; a uso doppio, efter dobbelt Betalingsfrist; uso mezzo halv Betalingsfrist.

Utensilier, Huusgeraad.

ut supra og ut retro, see Datum.

V og W.

Vacance, en, ubesat Tjeneste, ledig Post; vacant, ledigt, ubesat.

vacuere, gjøre ryddelig.

valid, gyldig, retsgyldig; validere, gjøre gyldig, bekræfte, være gyldig; Validitet, en, Gyldighed, Retsgyldighed.

Valuta, en, Værdi, Pengeværdi, ogsaa Vexler paa udenlandske Pladser; valuere, vurdere, bestemme Værdi.

variabel, foranderlig, ustadig; Variation, en, Forandring, Afvexling; variere, forandre, afvexle, være ustadig; Varietet, en, Forskjellighed, Mangfoldighed.

Warrant, Forsikkring, Borgen, Fuldmagt; warranted, indestaaet for, som man garanterer for (i Stempler paa forskjellige Varer).

Waterschout, see Mønsterrulle.

Vegetation, en, Planteliv, Voxekraft; Vegetabilier, Planter og Væxter; Spiser af Planteriget.

venerabel, hæderlig.

verbal, mundtlig, givet i Ord.

veritabel, sanddru, ægte, uforfalsket.

Veritas, Sandhed; Register veritas, en Liste, som det franske Søassuranceselskab (den franske Lloyds) fører over alle de Skibe, som det ved sine Agenter lader besigtige og classificere.

versere, være forhaanden, være i Omløb; en Sag siges at versere for Retten, d. v. s. den er for Retten.

Versura, Omsætning af Varer og Penge.

Versur-Indtægter, og -Udgifter kaldes saadanne, som gaae igjennem mindre Kasser til Hovedkassen.

vertatur eller verte, vend om! (paa Foden af et Brev, naar mere end een Side er beskreven).

Veto, et, Forbud.

Via, en, Vei, Middel, Maade, (paa Breve) over, f. Ex. London via Ostende.

vicariere, udføre en Forretning i en Andens Sted; Vicar, en, den som udfører Forretningen.

vice, i Stedet for (i Sammensætninger), under f.Ex. Vice-Consul, Under-Consul.

vice versa, omvendt, i modsat Fald, tværtimod.

Victualier, Levnetsmidler, Fødemidler.

vide, see! vidi, jeg har seet eller læst det; vidimeret, gjennemseet, sammenlignet med Originalen og bekræftet.

vigilant, aarvaagen, opmærksom, paapassende; Vigilance, en, Aarvaagenhed, Opmærksomhed, Paapassenhed; vigilere, vaage, være opmærksom, passe nøie paa.

Vindication, en, Tilbagefordring af en Gjenstand, hvortil man har Eiendomsret.

vindicere, forsvare, hævde, kræve tilbage.

Visa, en, egentl. Syn, Paategning paa et Pas, til Bevis for, at det er foreviist Øvrigheden; visere, sigte, tage Sigte eller Syn paa Noget, besigtige, undersøge og maale et Fads Indhold med Viseer-Stokken, gjennemsee et Pas.

Vista, Syn, Sigt; a vista, ved Sigt, ved Forviisning, strax (at betale).

Vita, et, Liv, Levnet; vita ante, acta, forhen ført Levnet.

vogue, være en vogue, være paa Moden.

Volontair, En, som frivilligen og uden Løn gjør Noget, f. Ex. beskjæftiger sig paa et Contoir, gaaer i Krig etc.

voluminøs, tyk, svær, af stort Omfang (Volumen).

Votum, et, Stemme, Bifald, Samtykke.

Voyageur, en, Reisende, Handelsreisende.

Vue, en, Udsigt, Syn, Prospect; à vue, eensbetyd. med a vista, s. d.

vulgair, gemeen, plump.