Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/326

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
306

successive, efterhaanden , lidt efter lidt.

Suffisance, en, Tilstrækkelighed, Paalidelighed, for stor Selvtillid; suffisant, tilstrækkelig, dristig, stærk.

Sujet, et, Gjenstand.

summarisk, sammendraget, kortfattet (en Oversigt).

suo Conto, see Conto.

Supercargo, see Cargo.

superfiin, saarefiin, overordentlig fiin.

superieur, udmærket, fortrinlig.

Suppleant, En, som træder i en Andens Sted, naar denne har Forfald; Supplement, et, Tillæg, Tilsætning; supplere, gjøre fuldstændig.

Supplicant, En, som ansøger, supplicere, ansøge, anholde om.

supponere, forudsætte, antage, formode.

Surplus, et, Overskud, Rest.

Surrogat, et, Noget som skal erstatte Manglen af et Andet.

suspect, fordægtig.

Svindel, en, navnlig Speculeren i Haab om en Gevinst uden at have Formue nok til at dække mulige Tab.

svævende Gjæld, midlertidig Statsgjæld, modsat (funderet Gjæld) den Staten paahvilende Gjæld for modtagne Cautioner fra Embedsmænd etc.

svømmende Ladninger, Vare i Skibe, som ere underveis; de siges at være solgt „svømmende", naar de sælges, inden de endnu ere ankomne til Bestemmelsesstedet.

synonym, eensbetydende; to Ord som have samme Betydning kaldes Synonymer.

T.

Takelage eller Takkelads, det faste Tougværk paa et Skib med tilhørende Seil; takle, forsyne et Skib med Toug og Seil

Talon, en, eensbetyd. med Coupons-Ark, et med Coupons (s. d.) forsynet Blad eller Ark.

Taxa, Taxe, Taxt, en, lovlig bestemt Værdi eller Priis paa en Ting; Taxator, Vurderingsmand; taxere, bestemme Værdien, vurdere.

Technik, en, Kunstform, kunstig Behandling i Henseende til det Udvortes, Læren om Reglerne for en Kunst; Teckniker, Kunstner, Haandværker; technisk, kunst- eller haandværksmæssig.

Technologie, en, Kunstlære.

Telegram, et, den Efterretning som bringes ved Telegraphen.

Telegraph, en, egentl. Fjernskriver, et Apparat ved hvis Hjælp man kan meddele Efterretninger i betydelig Afstand og med stor Hurtighed. — Den optiske Telegraph er et paa et høitliggende Sted anbragt Signal- Apparat; Efterretningerne befordres derved, at man paa de hinanden nærmestliggende Stationer, ved Hjælp af Kikkerter, læser og derpaa gjengiver hinandens Signaler, hvorved Meddelelser, navnlig af mindre Omfang, i temmelig kort Tid kunne bringes langt omkring. Imidlertid har denne Telegraph (opfunden 1793) tabt Størstedelen af sin Betydning (den vedligeholdes vel endnu paa enkelte Steder, men fornemlig kun som Reserve) siden den electromagnetiske Telegraphs Indførelse. Denne Telegraph (et Resultat af H. C. Ørsteds Opdagelse i 1820) sætter de forskjellige Stationer i Forbindelse med hinanden ved, enten over eller under Jorden og Havet løbende, Metaltraade, ad hvilke Signalerne befordres ved Hjælp af Electricitet og Magnetisme.

Temperatur, en, Luftens Varmegrad; tempererede Zoner, Jordens Egne fra Vendecirklerne til Polarcirklerne.

tempere, tilstaae ell. bestemme en Frist.

temporair, midlertidig, kortvarende, nærværende; pro tempore, s. pro.

Tendents, en, Stræben, Tragten, Tilbøielighed.

Tender, en med Kul og Vand forsynet Vogn, som stedse følger umiddelbart efter Dampvognen (Locomotivet).

Terminologi, en, Forklaring over fremmede og Kunstord.

Tertia, Tredie, tredie Varesort, det tredie Exemplar af en Vexel (i Modsætn. til Prima og Secunda.

Testament, et, en Persons skriftlige