Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/327

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
307

Anordning, om hvorledes der skal forholdes med hans Eiendom efter hans Død; testamentere, gjøre Testament, skjænke ved Testament; Testator, En, som har oprettet et Testament; Testatrix, et Fruentimmer, der har oprettet Testament.

testere, bekræfte, bevidne; Testimonium, et, Vidnesbyrd, Skudsmaal.

Thara eller Tara, Afdrag i Vægt for Det, som Varernes Indpakning (Emballage) veier; tharere, bestemme Varernes rene Vægt ved at fradrage Thara'en.

Thema, et, Æmne.

Theori, en, den paa en videnskabelig Grund byggede Fremstilling af en Lære; theoretisk, bygget paa videnskabelige Grundsætninger (modsat practisk, s. d.)

Theori og Praxis, Lære og Anvendelse.

Times egentl. Tiderne, Navnet paa et engelsk Blad, der betragtes som Verdens i alle Henseender betydeligste Avis.

Tjalk, en, et fladbundet Handelsskib med een Mast.

Toldtarif, en Tabel, hvori den for de forskjellige Varer lovbestemte Told er anført.

Tolerance, en, see Remedium.

Tonnage, en, Skibsladning, et Skibs Drægtighed, Skibsafgift, Læstepenge.

Totalitet, en, Heelhed; total, heel, ganske, fuldkommen.

Tractat, en, Underhandling, Overeenskomst, Fordrag, (navnlig mellem Stater).

Trafik, en, Kjøb og Salg, Handel og Vandel, Handelsrøre, Vareomførsel.

Train, et, Række, f. Ex. Jernbanetrain.

Transaction, en, Forhandling, Forretninger, Underhandling, Overeenskomst.

transatlantisk, som ligger eller har hjemme hiinsides Atlanterhavet.

transferere, overdrage, overføre.

Transit, en, (Transito)Gjennemførsel af Varer fra et Land gjennem et andet til et tredie; transitere, passere igjennem; Transit-Told, den Afgift, som svares af Varer, der føres igjennem et Land. Transitoplag, et Oplag af fremmede toldbare, ikke afgiftsberigtigede Varer, i Toldvæsenets Værge.

Translateur, en, Oversætter, Tolk.

Translocation, en, Omflytning.

transmarin, som ligger paa den anden Side Havet.

transcribere, overskrive paa en Andens Navn.

Trassent, Den, som trækker (trasserer) en Vexel (Tratte) paa en Anden (Trassat).

Transport, en, Forsendelse, Overførsel, Sendegods, skriftlig Overdragelse af Eiendomsretten; transportabel, som kan forsendes, overdrages; transportere, bringe videre, bortskaffe, overdrage sin Ret til en Anden, overføre en Sum fra den ene Side til den anden.

Triennium, et, Tidsrum af 3 Aar.

triennal, treaarig.

Trimester, et, Tidsrum af 3 Maaneder.

Triplicat, et, et i 3 Exemplarer udfærdiget Document.

trivial, triviel, hverdagsagtig, kjedelig.

U.

ultimo, paa sidste Dag i Maaneden; Ultimatum, et, sidste Erklæring, sidste Forslag.

ultra, overdreven, bruges i forskjellige Sammensætninger, f. Ex. ultraliberal etc.

universal, altomfattende, almeen; Universet, Verdensaltet.

urban, bymæssig, høflig.

Urbanitet, en, Høflighed.

ursurpere, tilrane sig; Ursurpator, en, den som tilraner sig Noget.

urgere, trænge paa, paastaae lægge Vægt paa.

Usage eller Usance, en, Skik, Brug, Sædvane, Vedtægt; Uso, en paa visse Handelspladser vedtaget Betalingsfrist for Vexler; a uso doppio, efter dobbelt Betalingsfrist; uso mezzo halv Betalingsfrist.

Utensilier, Huusgeraad.

ut supra og ut retro, see Datum.

V og W.

Vacance, en, ubesat Tjeneste, ledig Post; vacant, ledigt, ubesat.