Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/328

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
308

vacuere, gjøre ryddelig.

valid, gyldig, retsgyldig; validere, gjøre gyldig, bekræfte, være gyldig; Validitet, en, Gyldighed, Retsgyldighed.

Valuta, en, Værdi, Pengeværdi, ogsaa Vexler paa udenlandske Pladser; valuere, vurdere, bestemme Værdi.

variabel, foranderlig, ustadig; Variation, en, Forandring, Afvexling; variere, forandre, afvexle, være ustadig; Varietet, en, Forskjellighed, Mangfoldighed.

Warrant, Forsikkring, Borgen, Fuldmagt; warranted, indestaaet for, som man garanterer for (i Stempler paa forskjellige Varer).

Waterschout, see Mønsterrulle.

Vegetation, en, Planteliv, Voxekraft; Vegetabilier, Planter og Væxter; Spiser af Planteriget.

venerabel, hæderlig.

verbal, mundtlig, givet i Ord.

veritabel, sanddru, ægte, uforfalsket.

Veritas, Sandhed; Register veritas, en Liste, som det franske Søassuranceselskab (den franske Lloyds) fører over alle de Skibe, som det ved sine Agenter lader besigtige og classificere.

versere, være forhaanden, være i Omløb; en Sag siges at versere for Retten, d. v. s. den er for Retten.

Versura, Omsætning af Varer og Penge.

Versur-Indtægter, og -Udgifter kaldes saadanne, som gaae igjennem mindre Kasser til Hovedkassen.

vertatur eller verte, vend om! (paa Foden af et Brev, naar mere end een Side er beskreven).

Veto, et, Forbud.

Via, en, Vei, Middel, Maade, (paa Breve) over, f. Ex. London via Ostende.

vicariere, udføre en Forretning i en Andens Sted; Vicar, en, den som udfører Forretningen.

vice, i Stedet for (i Sammensætninger), under f.Ex. Vice-Consul, Under-Consul.

vice versa, omvendt, i modsat Fald, tværtimod.

Victualier, Levnetsmidler, Fødemidler.

vide, see! vidi, jeg har seet eller læst det; vidimeret, gjennemseet, sammenlignet med Originalen og bekræftet.

vigilant, aarvaagen, opmærksom, paapassende; Vigilance, en, Aarvaagenhed, Opmærksomhed, Paapassenhed; vigilere, vaage, være opmærksom, passe nøie paa.

Vindication, en, Tilbagefordring af en Gjenstand, hvortil man har Eiendomsret.

vindicere, forsvare, hævde, kræve tilbage.

Visa, en, egentl. Syn, Paategning paa et Pas, til Bevis for, at det er foreviist Øvrigheden; visere, sigte, tage Sigte eller Syn paa Noget, besigtige, undersøge og maale et Fads Indhold med Viseer-Stokken, gjennemsee et Pas.

Vista, Syn, Sigt; a vista, ved Sigt, ved Forviisning, strax (at betale).

Vita, et, Liv, Levnet; vita ante, acta, forhen ført Levnet.

vogue, være en vogue, være paa Moden.

Volontair, En, som frivilligen og uden Løn gjør Noget, f. Ex. beskjæftiger sig paa et Contoir, gaaer i Krig etc.

voluminøs, tyk, svær, af stort Omfang (Volumen).

Votum, et, Stemme, Bifald, Samtykke.

Voyageur, en, Reisende, Handelsreisende.

Vue, en, Udsigt, Syn, Prospect; à vue, eensbetyd. med a vista, s. d.

vulgair, gemeen, plump.