Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/64

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


det i contractmæssig Stand, mod at betale til Kjøberen de Liggedagspenge han derved kan ifalde.

f) Blive Parterne ikke enige om Qvaliteten, maa der tages lovligt Syn, og hvis Overeenskomst ei derved tilveiebringes, have de, enten i Forening, eller Modtageren alene i Notarii publici Overværelse at tage nøiagtig Gjennemsnits-prøve af Partiet, in duplo, som i forseglede Trepægle-Flasker sendes hertil med første Post, den ene til Kjøberen, den anden til Sælgeren; disse Prøver leveres uaabnede til tyende Oversynsmænd, af hvilke hver af Parterne vælger een, og disse om fornødent selv en Opmand; men kunne de ei enes om Valget af Opmanden, bliver denne af Øvrigheden at udnævne. Disse Oversynsmænd have, efter Prøverne, at bedømme om Partiets Qvalitet er contractmæssig, og herom at afgive deres skrivtlige Erklæring, som skal være endelig afgjørende og forbindende for Parterne. Erklære de Qvaliteten lor ikke contractmæssig kan Kjøberen enten hæve Handelen, hvorom han dog uopholdeligt maa erklære sig, eller gjøre sin Ret mod Sælgeren, ifølge Slutsedlen, gjældende paa lovmæssig Maade.

De med det nævnte Syn og Oversyn, samt det derved foranledigede Ophold, forbundne Omkostninger bæres af den af Parterne som Oversyns-Erklæringen gaaaer imod.

g) Alternativt (som i Slutsedlen fastsat).

1ste Alternativ. Til at bestemme Partiets Vægt kan benyttes enten den hollandske Kornvægt eller den saakaldte Thieles Vægt, som disse Kornvægter her ere almindelig brugelige. Men opstaaer der Strid om Vægten bliver ved Afgjørelsen deraf i alle Tilfælde kun at tage Hensyn til dansk Vægt pr. dansk strøget Tønde. Er derfor den betingede Vægt udtrykt i hollandsk Vægt bliver denne aX reducere til dansk, efter det brugelige Forhold: 3 S' hollandsk pr. Sack = 5 dansk pr. Tønde. Partiets sande Vægt i danske Pund bestemmes ved Veining paa Skaalvægt af enkelte Tønder (mindst 3 af hver 100) tagne i Flæng af Partiet. Denne Vægt-Undersøgelse skal skee ved tvende paalidelige Mænd, af hvilke hver af Parterne vælger een, og disse tvende, om fornødent, selv en Opmand ; kunne de ei forenes om Valget af Opmanden bliver denne af Øvrigheden at udnævne. Disse Mænd afgive deres skrivtlige Erklæring om Vægten, som skal være endelig afgjørende og forbindende for Parterne. Holder Partiet ifølge samme, ikke den contractmæssige Vægt, kan Kjøberen enten hæve Handelen, hvorom han dog uopholdeligt maa erklære sig, eller gjøre sin Ret mod Sælgeren, ifølge Slutsedlen, gjældende paa lovmæssig Maade.