Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/30

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


10 til PriU, Elegance og Varighed kuone svare til Nutidens Fordringer, og haaber saaledes fremdeles at maatte tælle Dem blandt mine Kunder. Ærbødigst Jul. Lassen. . Circulaire fra en Meubelhandler. Kjøbenhavn Iste Januar 1858. S. T. Herr Grosserer Knudsen. Hersteds. Jeg tillader mig herved at underrette Dem om, at jeg har aabnet en velassorteret Meubelhandel paa Østergade Nr. 25, (ved Siden af Kunstdreier Holm), som altid vil være forsynet med smukke og solide Arbeider. Som Følge af den Forbindelse, hvori jeg staaer med flere af vore dyg- tigste Fabrikanter og Haandværkere , vil jeg stedse være istand til at levere det nyeste og bedste af AH, hvad der hører til Meubiements, saavel i mindre som større Huse. Da jeg selv i en længere Aarrække har aiteidet som Meubelhandler og- Decoupeur, saavel her som i Udlandet, har jeg havt Leilighed til at erhverve den for en saadan Forretning fornødne Sagkundskab, og haaber tilfredsstillende at kunne udføre enhver Ordre, hvormed De maatte beære mig. Deres ærbødige Alfred Stauning. . Circulaire fra en Coionialhandler en detail. Kjøbenhavn 1ste Marts 1858. S. T. Fru Damstrop. Nørrevold Nr. 215. Efterat jeg i en Række af 12 Aar har arbeidet i Hofurtekræmmer Bloms Forretning, har jeg nu aabnet en fuldstændig og velassorteret Urtekramhandel paa Amagertorv Nr. 55, hvorpaa jeg tillader mig at henlede Deres Velædelheds Opmærksomhed. Digitized by Google