Side:Departementstidenden 1848.djvu/775

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

703

§ 45.

 Landsthinget udvælger aarligen een og Folkethinget to lønnede Revisorer.
 Revisorerne gjennemgaae det aarlige Statsregnskab og paasee, at samtlige Statens Indtægter deri ere blevne opførte, og at ingen Udgift udenfor Finantsloven har fundet Sted. De kunne fordre sig alle fornødne Oplysninger og Aktstykker meddeelte.
 Statsregnskabet, med Revisorernes Bemærkninger, forelægges derefter Folkethinget, som med Hensyn til samme tager Beslutning.

§ 46.

 Ingen Udlænding kan herefter erholde Indfødsret uden ved Lov.

§ 47.

 Ethvert af Thingene afgjør selv Gyldigheden af sine Medlemmers Valg.

§ 48.

 Ethvert nyt Medlem aflægger, saasnart Gyldigheden af hans Valg er anerkjendt, følgende Eed:

„For den almægtige Guds Aasyn lover jeg at holde Grundloven for Kongeriget Danmark og Slesvig.“

§ 49.

 Kommer den gyldigen Valgte i et af de Tilfælde, hvorved Valgbarhed fortabes, mister han den af Valget flydende Ret. Dog skal Ingen tabe sit Sæde i Landsthinget, fordi han i Løbet af den Tid, for hvilken han er valgt, flytter til et andet Amt.

§ 50.

 Ministrene have i Embeds Medfør Adgang til Rigsdagen og ere berettigede til at forlange Ordet, naar de ville. Stemmeret udøve de kun, naar de tillige ere Rigsdagsmænd.

§ 51.

 Ethvert Thing vælger for hver ordentlig eller overordentlig Samling sin Formand og den, der i hans Forfald skal føre Forsædet.

§ 52.

 Intet af Thingene kan tage nogen Beslutning, naar ikke idetmindste 1/3 af dets Medlemmer er tilstede og deeltager i Afstemningen.

§ 53.

 Til enhver Beslutning, saavelsom til Valget af Formændene, udfordres Fleertallet af de afgivne Stemmer. Hvorledes der skal forholdes ved andre Valg, bestemmes ved hvert Things Forretningsordning.