Side:Det Ny Testament oversat med Anmærkning til Oplysning for kristne Lægfolk Bind II.djvu/324

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

314

Pavlus's første Brev til Tessalonikerne, 5. Kap.

gjøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme helt og holdent maa bevares ulastelig i vor Herres Jesu Kristi Tilkomst[1]. Trofast er han, som kaldte eder[2], han skal ogsaa gjøre det.

Brødre,[3] beder for os[4]. Hilser alle Brødrene med et helligt Kys[5]. Jeg besværger eder ved Herren, at dette Brev maa blive oplæst for alle Brødrene[6]. Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder!
  1. Den fuldkomne Hellighed skulle vi stræbe efter (jfr. 2 Kor. 7, 1), men vi naa den aldrig ved vort Arbejde, men Fredens Gud (han som giver os Fred i Kristus, Fil. 4, 7, og som har helliggjort os i Kristus ved vor Daab, 1 Kor. 6, 11 Anm.), han maa selv fuldføre dette Værk. Derfor ønsker Ap., at Gud vil helliggjøre Tess. ganske og aldeles, ɔ: føre sit Helliggjørelsesværk helt til Ende, saa at deres hele Personlighed bevares til at staa ulastelig, naar Herren kommer (Fil. 1, 6; Ef. 5, 27). — Medens Mennesket sædvanlig ses som bestaaende af Sjæl og Legeme (Mt. 10, 28 o. a.), skilles der her fuldstændigere mellem Aand, Sjæl og Legeme, saaledes at Aanden er den Del af vort Væsen, som er af "Guds Æt", og hvorved vi ere selvbevidste og selvbestemmende Personligheder, medens Sjælen er Livskraften med de Evner, hvorved denne gjør sig gjældende (se 1 Kor. 2, 14; 15, 44 Anm.).
  2. Gud kaldte eder jo til Helliggjørelse, 4, 7; derfor vil han af sin Trofasthed fuldføre denne (se 1 Kor. 1, 9).
  3. V. 25-28: Slutnings-Formaning og Hilsen.
  4. Se Ef. 6, 18. 19.
  5. Se Rom. 16, 16.
  6. Jfr. Kol. 4, 16. Alle Brødrene i Tess. skulle høre dette Brev, for at den Misstemning mod Ap., som Fjendernes Bagvaskelser havde vakt, kunde bortryddes hos dem alle.