Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/105

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

95

Ole Christensen — S. P. Christensen.

og han betjente sig af saa uslebne, saa uparlamentariske Udtryk, at der ikke er hørt Mage dertil i Danmarks Rigsdag. Han indførte i Thinget en Tone og nogle Betegnelser, saa smagløse, at det er ubegribeligt, han fik Lov til at tale uanfægtet af Formanden, og det bør noteres til Krabbes Ære, at han den Dag var fraværende. Han havde dog næppe ladet saadanne Platheder passere, men Berg, som den Dag beklædte Formandsposten, havde ikke Takt og Smag nok til at skride ind.

Det vil erindres, hvilken Bevægelse Udtalelserne fremkaldte hos Underofficererne, og den Maade, hvorpaa de tog til Gjenmæle. Man maatte give Underofficererne Ret i deres Optræden; thi de vare blevne skammelig krænkede, og der hørte virkelig velassurerede Rygstykker til at slynge slige Fornærmelser ud mod en hæderlig og agtet Samfundsklasse.

Det er Christensens to Rigsdagsmeriter, det er hans Adkomst til en vedblivende Repræsentation for Faxe-Kredsen. Det er et stivt Stykke, om det kan gaa, men overraske maa det ikke, om det gjør det. Selv Christensens Meningsfæller misbilligede i høj Grad hans Optræden under Rekrutsagen, og mere end en af dem udtalte den Mening, at denne Optræden dog mulig kunde blive en Pind til Christensens politiske Ligkiste. Gid det maatte være saa; thi Rigsdagsmænd af den Kaliber gjøre hverken Thinget eller Valgkredsen Ære.

En Ting maa dog noteres til Ole Christensens Roes, og det er, at han var en flink Soldat i 1864, og ligesaa beredvillig som uforfærdet stillede sin Person til Fædrelandets Værn.


S. P. Christensen.

Gaardejer i Vesterbrønderslev i Vendsyssel. Født den 25. Juli 1823.


Hjørring Amts fjerde Valgkreds har til Tider været stærkt efterspurgt af Lysthavende, men ikke et eneste politisk Navn er knyttet til Kredsen.