Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/106

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

96

S. P. Christensen.

Den nuværende Repræsentant S. P. Christensen valgtes i 1869 med stor Stemmeflerhed og har siden ikke været til at rokke. Ja, da Højre i 1873 stillede en almindelig agtet Mand, Proprietær Winde fra Burholdt, op mod Christensen, mødte denne frem med et saadant Stemmeantal som 1615, eller mere end 1500 flere end Højremanden. Siden har ingen turdet røre ved den støtte Vendelbo, der maa betragtes som urokkelig, indtil en ny Mærkelighed indtræffer.

S. P. Christensen har altid hørt til de krasse Venstremænd. Han valgtes som saadan og gik strax ind i „det forenede Venstre”, da dette Parti dannedes. Han har trolig gjort alle Volterne med og har været mest stemt for den voldsomste Fremgangsmaade. Det ligger nu en Gang i Vendelbonaturen.

Efter den provisoriske Finantslov var han en Tid nær ved at tabe Besindelsen, og der forlød Meddelelser om Udtalelser af ham af en saa voldsom Natur, at det saa lidt farligt ud for ham; men saa satte Blodet sig, og han kom til Ro ved sine hjemlige Sysler paa Gaarden i Vesterbrønderslev.

Siden har han holdt sig meget tilbage, og hverken i eller udenfor Rigsdagen mærker man synderligt til ham. Christensen tager meget sjældent Ordet i Thinget, men sker det en enkelt Gang, bruger han det ret forstandig, og han fatter sig i en tiltalende Korthed. Det er ikke med overdreven Lethed, at han tumler det levende Ord, man mærker, at Sætningerne forme sig lidt tungt for ham, og det falder ham lidt svært at finde det præcise Udtryk.

Han staar i den Henseende tilbage for mange af sine Standsfæller paa Rigsdagen; men der er sund Mening i, hvad han siger; han har klaret sit Standpunkt til den Sag, han vil tale om, og selv om Formen lader noget tilbage at ønske, tvivler man ikke om, hvad hans Mening er, og den bringer han da frem jævnt og fordringsløst uden al Svada. De lange Sætninger, de indviklede Perioder er han bange for, han søger de korte Sætninger, noget som ofte giver hans Tale en vis abrupt Form; han holder af betone enkelte Udtryk, men han betoner ofte falsk.

Christensen er en stille og bramfri Rigsdagsmand; han er ikke noge Lys og attraar ikke at gjælde for et saadant, men