Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/110

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

100

Thomas Christensen. — M. P. Christiansen.

Det var i 1869, han første Gange valgtes; han besejrede de to Modkandidater: en Bonde, Thomas Dam og Proprietær la Cour. Christensen fik 500 St., Modkandidaterne henholdsvis 391 og 254. Ved Valget 1872 stod han ene, men der blev alligevel afgivet 144 Stemmer imod ham, medens 730 stemte for ham. Aaret efter var la Cour atter oppe og naaede da 421 Stemmer, men Th. Christensen stod sig som en stolt Karl med 1055. Ja, den bedrøvelige 25de April 1876 naaede han endog 1100 Stemmer, og det imod selve Borgmesteren i Ebeltoft Lange, en velanset Embedsmand derovre, men som dog ikke kunde samle mere end 360 Stemmer. Atter i 1879 forsøgte Lange en Omgang, men hans Tilhængere vare da svundne ind til 314, medens rigtignok Th. Christensens ogsaa vare svundne betydeligt ind, nemlig til 825. En Radikal fik 88 Stemmer. Det synes saaledes, at Christensen endnu sidder temmelig fast i Valgkredsen, og han hævdede ogsaa med Lethed Stillingen den 24de Maj 1881.

Christensen er sikkert en brav og hæderlig Mand, men han er en daarlig Rigsdagsmand og vistnok i det Hele tyndt begavet. Han taler meget sjælden og ikke synderlig godt, og han bliver kun lidet brugt i Udvalg. Det bør dog noteres til hans Fordel, at han i en af de sidste Samlinger i Udvalget om Indfødsrets Meddelelse tog et Særstandpunkt, der var meget tiltalende og ogsaa sluttelig slog igjennem. Han var her Patriot, men om ved et Omslag eller et Tilfælde, vides ikke; ved Forsvarslovens Behandling har han ikke lagt særlig Fædrelandskjærlighed for Dagen; men han bestod dog ved denne Lovs Vedtagelse Prøven, og det kan nok slette ældre Synder ud.


M. P. Christiansen.

Gaardejer i Holmsland pr. Ringkjøbing. Født den 26. December 1817.


Hvem kjender M. P. Christiansen — forhenværende „Kammerraad” Christiansen? Sikkert meget Faa udenfor Rigsdagen og